Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kultur- och fritidsnämnden - aktuella beslut i oktober 2022

Handlingsplan mot alkohol, narkotika, dopning , tobak och spel om pengar i Lunds kommun 2023-2025, underlag för strategisk lokalförsörjningsplan och ett antal skrivelser var några av de ärenden som behandlades på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 20 oktober 2022.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben. Observera att det kan dröja upp till 2 veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Här hittar du alla handlingar

Förslag till strategisk lokalförsörjningsplan 2024-2033

Kultur- och fritidsnämnden beslutade om underlag för strategisk lokalförsörjningsplan 2024–2033, vilken inkluderar planeringsförutsättningar, underlag till investeringsplanen och den strategiska inriktningen för lokalförsörjningen inom nämndens ansvarsområde. Planen inkluderar även befintligt lokalbestånd, behov och utveckling av lokaler inom nämndens ansvarsområde och vilket är det underlag som efterfrågas till kommunövergripande strategisk lokalförsörjningsplan. Planens ändamål är att bland annat ge en helhetsbild av kommunens långsiktiga lokalbehov, för att på så sätt säkerställa att rätt lokalkapacitet finns för att möta kommunens behov och politiska ambitioner kopplade till lokaler.

Handlingsplan mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar i Lunds kommun 2023-2025

Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över Lunds kommuns förslag till handlingsplan mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar (ANDTS) för 2023-2025. Handlingsplanen syftar till att konkretisera kommunens policy för hållbar utveckling samt målen för program för social hållbarhet och program för trygghet och säkerhet.

Kultur- och fritidsnämnden är positiv till intentionen med förslag till ANDTS-plan och vill utveckla arbetet inom området. En viktig styrka inom ANDTS-arbetet är att det inom området finns en avsatt tjänst som arbetar både strategiskt och operativt, med att utveckla området tillsammans med relevanta verksamheter. Nämnden vill dock, på en generell nivå, lyfta att kommungemensamma planer, där det på övergripande nivå fastställs verksamhetsnära åtgärder, inte ger en effektiv och ändamålsenlig styrning där respektive nämnds förutsättningar tas tillvara. Arbetet bör således framöver inriktas på att utveckla verksamheten med stöd av horisontell styrning.

Förutsättningar för kulturhus i Genarp

Kultur- och fritidsnämnden beslutade att kultur- och fritidsförvaltningen ska utreda förutsättningarna att samla verksamheter och skapa synergier för att bidra till ett stärkt centrum i Genarp och till ett lyft för ortens kultur- och fritidsliv. Utredningen ska inkludera en genomlysning av alternativ för lokalisering av nämndens verksamheter samt ekonomiska förutsättningar. Utredningen ska återrapporteras i kultur- och fritidsnämndens strategiska lokalförsörjningsplan 2025–2034. Nämnden beslutade även att förvaltningen särskilt och skyndsamt ska utreda om och hur den gamla stationsbyggnaden i Genarp kan användas som kulturhus/-lokal på både kort och lång sikt.

Utveckling av idrotts- och fritidsliv i Revinge

I samband med berörda förvaltningar och föreningsliv uppdrar kultur- och fritidsnämnden åt förvaltningen att utveckla idrottsplatsen i Revingeby för att skapa möjligheter för ett mer aktivt idrotts- och fritidsutbud. Det behövs en fördjupad dialog med Revinge IF samt uppskattad kostnad för både investering och drift av en sådan anläggning. Planering och prioritering bör därav inkluderas i nämndens underlag för strategisk lokalförsörjningsplan för 2025-2034 och kommande ekonomisk verksamhetsplan (EVP).

 

Ärendet om uppföljning av checksystem för musikundervisning i Lunds kommun bordlades.

Uppdaterad:

Dela sidan: