Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Tekniska nämnden - aktuella beslut i oktober 2022

Nämnden behandlade bland annat ett Lundaförslag, förslag om minskad energiförbrukning inom gatubelysning, en utredning om fler koloni- och odlingslotter samt organisatorisk förändring för kommunens Kretsloppsgrupp.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben. Observera att det kan dröja upp till två veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Här hittar du alla handlingar

Återremiss: Lundaförslag - utredning cykelförbindelse mellan Genarp och Kyrkheddinge

Efter utredning och kontakter med bland annat Trafikverket, Staffanstorps kommun och privata markägare har nämnden tagit beslut kring ett Lundaförslag från 2019 om ny cykelväg mellan Genarp och Kyrkheddinge. Olika alternativ har studerats och redovisas i Swecos rapport ”Utredning Genarp-Kyrkheddinge”. Att anlägga en helt ny gång- och cykelväg längs hela sträckan är kostnadskrävande och blir därför troligtvis inte aktuellt inom den närmsta framtiden. För att ändå förbättra möjligheterna beslutar nämnden om att utreda möjligheten att skylta föreslagen sträckning som cykelväg och att ansöka hos Länsstyrelsen om sänkt hastighet till 60 km/h på sträckan mellan Genarp och Gödelövs kyrka.

Uppdrag till förvaltningen – gatubelysning, minskad elförbrukning

Alla verksamheter i Lunds kommun har fått ett uppdrag att se över energiförbrukningen och föreslå åtgärder där det ger störst effekt. Tekniska nämnden beslutar att gatubelysningen på gator och gång- och cykelvägar ska tändas ungefär en halvtimme senare och släckas en halvtimme tidigare. Dessutom sänks ljusstyrkan i delar av kommunens LED-armaturer. Förslaget bedöms inte påverka trygghet eller säkerhet men minskar förbrukningen med cirka 1 250 000 kWh/år. Nämnden gav också förvaltningen i uppdrag att investera i ytterligare LED-belysning för fem miljoner kronor utöver av kommunfullmäktige beslutat investeringsanslag för 2022.

Julbelysningen, som till stor del består av LED-belysning, undantas från energibesparande åtgärder. Julbelysning står för en mycket liten del av kommunens energiförbrukning men har stor betydelse för upplevelsen av staden och är ett viktigt stöd för handel och andra näringsverksamheter.

Utredning – nya koloniområden och annan stadsodling i Lunds kommun

Tekniska förvaltningen har på nämndens uppdrag utrett möjligheterna att etablera fler koloni- och odlingslottsområden samt annan form av stadsodling i Lunds kommun. Utredningen visar på möjligheter att utöka antalet odlingslotter i kommunen samt andra former av stadsodling. Nya områden föreslås byggas ut efterhand, men bedömningen är att 140 nya odlingslotter kan tillkomma under de närmaste åren.

Nämnden godkänner utredningen och ger förvaltningen i uppdrag att arbeta in föreslagna odlingsområden i riktlinjer och handlingsplan för urban odling, med tillägg om att den som vill ska kunna överta en odlingslott i befintligt skick; att det ska erbjudas lotter i olika storlekar och att kommunen ska prioritera nya odlingsområden vid bostadsområden där många saknar egen trädgård.

Kretsloppsgruppen byter förvaltning

Vid årsskiftet byter Kretsloppsgruppen organisatorisk hemvist från arbetsmarknads- och socialförvaltningen till Markentreprenad på serviceförvaltningen. Verksamhetsövergången beslutades i ett gemensamt ärende till arbetsmarknads- och socialnämnden, servicenämnden och tekniska nämnden den 19 oktober.

Kretsloppsgruppen bildades 1997 som ett förvaltningsövergripande samarbete mellan socialförvaltningen och tekniska förvaltningen. Gruppen har varit en viktig del i arbetsmarknads- och socialförvaltningens arbete att hjälpa personer med försörjningsstöd att kunna försörja sig själva genom exempelvis arbete eller praktik. En stor del av gruppens uppdrag kommer från tekniska förvaltningens park-och naturverksamhet.

Tanken är att framöver kommer en del av detta arbete att drivas av serviceförvaltningen, i och med en ”särskild överenskommelse om strukturerat samarbete” som håller på att tas fram. Detta är ett sätt att stärka arbetet med social hållbarhet och arbetet med att ge fler personer med försörjningsstöd möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden. Verksamhetsövergången för Kretsloppsgruppen innebär därmed en renodling av förvaltningarnas verksamheter och uppdrag.

Här finns alla handlingar från tekniska nämndens möte


Uppdaterad:

Dela sidan: