Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Arbetsmarknads- och socialnämnden – aktuella beslut oktober 2022

Bostad- och lokalförsörjningsplan 2023-2026, rapport om feriepraktik 2022, fritidspeng till barn, extrastöd till familjer med bostadsbidrag och ny hemvist för kretsloppsgruppen är några av de ärenden som togs upp på arbetsmarknads- och socialnämnden under sammanträdet den 19 oktober. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa ärenden.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webbplatsen.

Bostads- och lokalförsörjningsplan 2023-2026

Bostadsbristen är ett stort problem i Lunds kommun och slår hårt mot de mer utsatta grupperna i samhället. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedriver ett medvetet och omfattande arbete med att kartlägga, inventera och hitta lösningar för dessa grupper. Det finns ett ökande behov av lämpliga boendeformer för bland annat personer med psykosociala problem, psykiska funktionsnedsättningar eller beroendeproblematik som även saknar bostad.

För att kunna möta framtida behov när det gäller boendelösningar för olika målgrupper samt de olika lokalbehov som finns utifrån arbetsmarknads- och socialnämndens ansvar har en bostads- och lokalförsörjningsplan tagits fram. Planen spänner över fyra år och revideras årligen. Nämnden beslutade att anta planen.

Fritidspeng till barn var föräldrar flytt till Sverige och har ersättning enligt lagen om mottagande av asylsökande

Mottagandet av nyanlända från Ukraina innebär att kommunen tar emot och ordnar bostad till personer som anvisas hit. Kommunen arbetar för att personer som flytt Ukraina och vistas i Lund ska ges stöd för att ta sig ut i arbete eller studier samt för att barn ska ges rätt till fritid och lek.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har sökt medel för ett projekt som ska underlätta målgruppens inträde på arbetsmarknaden eller till studier och även tagit fram ett förslag om ersättning för fritidsaktiviteter för alla barn vars föräldrar har ekonomisk ersättning enligt lagen om mottagande av asylsökande (LMA). Nämnden beslutade vid dagens möte att godkänna förslaget om ersättning för fritidsaktiviteter för barn vars föräldrar har LMA.

De som kan få bistånd är barn vars föräldrar får bistånd enligt LMA och är bosatta i Lunds kommun. Biståndet ges för medlemsavgift i förening, terminsavgift eller träningsavgift och utrustning upp till 2000 kronor per barn. Biståndet ges bara under 2022 och bara för tiden som uppehållstillstånd enligt massflyktdirektivet gäller.

Rapport om feriepraktik under 2022

Rapporten berättar om resultatet av kommunal feriepraktik och subventionerat feriearbete under 2022. Totalt har 549 ungdomar haft kommunal feriepraktik eller subventionerat feriearbete under sommaren, 403 kommunal feriepraktik och 146 subventionerat feriearbete. Det är ökning med 71 ungdomar jämfört med förra året. Totalt skapades 603 platser och 18 kommunala förvaltningar, privata arbetsgivare och ideella organisationer har ställt praktikplatser till förfogande.

Syftet med feriepraktiken är att ge ungdomar en meningsfull sysselsättning under tre veckor av sommarlovet. Praktiken kan bidra till en ökad självkänsla hos ungdomen och att ge en introduktion till arbetslivet. En meningsfull sysselsättning kan även vara hälsofrämjande och brottsförebyggande. Arbetsmarknads- och socialnämnden antog rapporten.

Extra stöd till barnfamiljer som har bostadsbidrag

Lundafamiljer med bostadsbidrag har genom riksdagsbeslut fått dessa bidrag tillfälligt höjda med som mest 1 325 kronor i månaden under andra halvan av 2022. På så vis ska den senaste tidens prishöjningar bli mindre drabbande. För att pengarna verkligen ska kunna nå fram avsatte kommunstyrelsen nyligen 2 miljoner kronor till arbetsmarknads- och socialnämnden att använda för detta syfte. Kommunstyrelsens förslag är att tilläggsstödet ska ges retroaktivt från den 1 juli 2022 i enlighet med regeringens intention.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen beräknar att 340 barnfamiljer i snitt har fått kommunalt försörjningsstöd under 2022, och att de flesta av dessa hushåll bör ha rätt till bostadsbidrag.

Förvaltningen kommer att göra en genomgång för att se vilka hushåll som omfattas av beslutet. De hushåll som varit aktuella under perioden men som nu är självförsörjande kommer också att få extrastödet. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutade att anta förslaget. Läs mer om bakgrunden till stödet här.

Kretsloppsgruppen byter förvaltning

Vid årsskiftet byter Kretsloppsgruppen organisatorisk hemvist från arbetsmarknads- och socialförvaltningen till markentreprenad på serviceförvaltningen. Verksamhetsövergången beslutades i ett gemensamt ärende till arbetsmarknads- och socialnämnden, servicenämnden och tekniska nämnden den 19 oktober.

Kretsloppsgruppen bildades 1997 som ett förvaltningsövergripande samarbete mellan socialförvaltningen och tekniska förvaltningen. Gruppen har varit en viktig del i arbetsmarknads- och socialförvaltningens arbete att hjälpa personer med försörjningsstöd att kunna försörja sig själva genom exempelvis arbete eller praktik.

Tanken är att framöver kommer en del av detta arbete att drivas av serviceförvaltningen, i och med en ”särskild överenskommelse om strukturerat samarbete” som håller på att tas fram. Detta är ett sätt att stärka arbetet med social hållbarhet och arbetet med att ge fler personer med försörjningsstöd möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden. Verksamhetsövergången för Kretsloppsgruppen innebär därmed en renodling av förvaltningarnas verksamheter och uppdrag.

Här hittar du samtliga sammanträdeshandlingar.

Kommande möten och ledamöter i arbetsmarknads- och socialnämnden.

Uppdaterad:

Dela sidan: