Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Barn- och skolnämnden - aktuella beslut i oktober 2022

Underlag för den strategiska lokalförsörjningsplanen för de kommande tio åren samt ett breddat uppdrag för Naturskolan. Det är några av de frågor som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 18 oktober.

Beslutsunderlag från sammanträdet finns att ta del av här.

Protokollet publiceras på samma sida så snart det är justerat. Här följer kort information om ett urval av ärendena från nämndens sammanträde:

Underlag för den strategiska lokalförsörjningsplanen 2024-2034

Barn- och skolnämnden fastställer årligen ett underlag till kommunens strategiska lokalförsörjningsplan (SLFP). I underlaget redogörs för kapacitet och behov gällande förskolans och skolans lokaler på tio års sikt. Den strategiska lokalförsörjningsplanen ska fastställas av kommunstyrelsen och ligger till grund för kommunens investeringsplan.

Bland de större förändringarna i underlaget finns bland annat planeringen för området Östra torn/Tuna/Mårtens fälad/Brunnshög. Planeringen är förändrad så att en ny skola kan byggas tidigare inom området Brunnshög. En förändring föreslås i planeringen för grundsärskolan, så att två tidigare investeringsprojekt i särskolor ersätts av ett. I Södra Sandby föreslås ett nytt investeringsprojekt på Norreholm. Den nya förskolan på Norreholm läggs in som den första av tre investeringar som behövs i Södra Sandby.

Barn- och skolnämnden beslutade att fastställa underlaget enligt förvaltningens förslag, med ett tillägg om att i nästa års plan redovisa kapacitet på ett nytt sätt.

Breddat uppdrag för Naturskolan

Barn- och skolnämnden ansvarar för Naturskolan som är ett kommungemensamt resurs- och utvecklingsteam för alla förskolor och skolor i kommunen med uppdrag att stödja och stimulera skolutveckling inom områdena naturvetenskap, teknik och lärande för hållbar utveckling.

Kommunstyrelsen har genom ett beslut om utökade resurser möjliggjort för ett breddat uppdrag för Naturskolan. Kommunstyrelsen har också sedan tidigare beslutat att rusta upp Observatoriet i Stadsparken för att inrymma Naturskolans verksamhet.

Barn- och skolförvaltningen ser positivt på att Naturskolans uppdrag breddas genom att området bebyggd miljö läggs till det befintliga uppdraget. Flera mervärden skulle genom detta tillföras verksamheten, bland annat kopplat till barns och ungas inflytande inom stadsbyggnad.

Barn- och skolnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag att lägga området bebyggd miljö till Naturskolans nuvarande uppdrag från och med höstterminen 2023.

Mer om barn- och skolnämnden

Samtliga sammanträdeshandlingar som kallelser, beslutsunderlag och protokoll till barn- och skolnämndens möten, samt sammanträdestider för året, finns tillgängliga här.

Kontaktuppgifter till politiker i barn- och skolnämnden hittar du här.

Uppdaterad:

Dela sidan: