Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kommunfullmäktige – aktuella beslut i oktober 2022

Delårsbokslut för verksamhetsåret 2022 samt framtida huvudmannaskap för innovationsplattformen Future by Lund var två av ärendena som kommunfullmäktige beslutade om den 13 oktober. Här kan du läsa om besluten i korthet.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga på

Möten och protokoll

Kommunens prognos: en god hushållning vid slutet av 2022

Trots pandemi, krig, stigande elpriser och räntehöjningar väntas Lunds kommun och dess bolag uppnå en god ekonomisk hushållning vid slutet av verksamhetsåret 2022. Det framgår av de delårsrapporter för årets första åtta månader för Lunds kommun, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som nu har lämnats över till och godkänts av kommunfullmäktige.

Två delårsrapporter beskriver kommunens verksamheter och den ekonomiska utvecklingen från årsskiftet fram till den 31 augusti 2022, men också prognoser för helåret 2022. Sammanfattningsvis går kommunfullmäktiges fyra fokusområden med tillhörande nio kommunfullmäktigemål i stort i rätt riktning: Fem av målen bedöms klaras helt och fyra delvis.

Det samlade resultatet av kommunen och de kommunala bolagen bedöms uppgå till 765 miljoner kronor för 2022. Prognosen för enbart Lunds kommun visar ett resultat på 465 miljoner kronor, vilket är 344 miljoner kronor högre än budgeterat. Kommunens resultat motsvarar 6 procent i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag.

Ekonomisk förening tar över Future by Lund

Innovations- och samverkansplattformen Future by Lund tas över av FBL Innovation Ekonomisk förening – förutsatt att ett antal villkor uppfylls. Det har kommunfullmäktige beslutat. Medel som har avsatts för Future by Lund i kommunens ekonomi- och verksamhetsplan överlåts till den ekonomiska föreningen. Kommunfullmäktige har också beslutat att ansöka om medlemskap i FBL Innovation Ekonomisk förening.

Future by Lund har verkat i projektform sedan 2012 med Lunds kommun som huvudman och med finansiering från Vinnova, Lunds kommun, Lund universitet och andra projektpartners. I avtalet med Vinnova, som gäller till och med 2023-12-31, ingår det att ta fram en plan och form för hur Future by Lund ska finansieras och fortleva efter projekttidens slut.

Uppdaterad:

Dela sidan: