Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Vård- och omsorgsnämnden - aktuella beslut oktober 2022

Avsiktsförklaring gällande gruppboende enligt LSS och ställningstagande till deltagande i den nationella brukarundersökningen LSS. Det var några av ärendena som vård- och omsorgsnämnden fattade beslut om på sitt sammanträde den 6 oktober. Här kan du läsa ett urval av ärendena.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben. Observera att det kan dröja upp till 2 veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Här hittar du alla handlingar

Avsiktsförklaring mellan LKF och Lunds kommun gällande nybyggnation enligt LSS

Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF) har erhållit en markanvisning för byggande av ett gruppboende enligt LSS inom Sandby Backe i Södra Sandby och lämnat förslag till avsiktsförklaring. Avsiktsförklaringen ska reglera parternas förhållande fram tills ett samarbetsavtal mellan Lunds kommun och LKF överenskommes.
Förvaltningen har de senaste åren redovisat ett ökat behov av LSS-bostäder och gruppbostaden i Södra Sandby finns med i den långsiktiga planen för att möta det ökade behovet. Nämnden beslutade att ge vård- och omsorgsdirektören i uppdrag att teckna avsiktsförklaring med LKF.

Ställningstagande till om förvaltningen ska delta i den nationella brukarundersökningen LSS

Vård- och omsorgsförvaltningen deltog i Socialstyrelsens nationella brukarundersökning inom LSS när den genomfördes som en pilotundersökning 2015, men har sedan dess inte varit med. På mötet tog nämnden beslut om att ett begränsat antal brukare från två dagliga verksamheter inom Stöd och aktivering ska tillfrågas om att delta i brukarundersökningen 2023. Deltagandet genomförs som en pilotundersökning för att därefter utvärdera genomförande och resultat.

Kartläggning särskilt boende gällande bifall, avslag och verkställda beslut från 2019 till och med augusti 2022

Under våren 2022 har det noterats att kön till särskilt boende ökat och för att utreda vad detta beror på har en sammanställning gjorts av antalet bifall, avslag och verkställda beslut från 2019 till och med augusti 2022. Förvaltningen gav information till nämnden om kartläggningen.

Det som kan konstateras är att antalet ansökningar ökat markant mellan 2019 och 2022, men att det procentuellt inte är fler bifallsbeslut. Antalet avlidna på särskilt boende har mellan 2019-2021 minskat och man har inte kunnat verkställa lika snabbt som det fattats nya beslut. Handläggarnas bedömning om rätten till särskilt boende följer som tidigare kommunens riktlinjer och gällande praxis. Det är inte en särskild åldersgrupp som ökat gällande bifall särskilt boende och det har inte heller skett en ökning av antal brukare som beviljats särskilt boende från korttidsenheten eller annan kommun.

Uppdaterad:

Dela sidan: