Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kommunstyrelsen – aktuella beslut i oktober 2022

Ett väntat ekonomiskt överskott för år 2022, Future by Lunds framtid och extra stöd till barnfamiljer som pressas av stigande priser. Det var några av de ärenden som kommunstyrelsen fattade beslut om den 5 oktober. Här kan du läsa om ett urval av sammanträdets beslut.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga på

Möten och protokoll

Kommunens prognos: en god hushållning vid slutet av året

Pandemi, krig, stigande elpriser och räntehöjningar har hittills präglat år 2022. Men trots oro i omvärlden väntas Lunds kommun och dess bolag uppnå en god ekonomisk hushållning vid slutet av verksamhetsåret. Det framgår av de delårsrapporter för årets första åtta månader för Lunds kommun, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som nu godkänts av kommunstyrelsen.

Två delårsrapporter beskriver kommunens verksamheter och den ekonomiska utvecklingen från årsskiftet fram till den 31 augusti 2022, men också prognoser för helåret 2022. Sammanfattningsvis går kommunfullmäktiges fyra fokusområden med tillhörande nio kommunfullmäktigemål i stort i rätt riktning: Fem av målen bedöms klaras helt och fyra delvis.

Det samlade resultatet av kommunen och de kommunala bolagen bedöms uppgå till 765 miljoner kronor för 2022. Prognosen för enbart Lunds kommun visar ett resultat på 465 miljoner kronor, vilket är 344 miljoner kronor högre än budgeterat. Kommunens resultat motsvarar 6 procent i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag.

De båda delårsrapporterna överlämnas nu till kommunfullmäktige, varav rapporten för Lunds kommun för slutgiltigt godkännande.

Fortsatt arbete med att låta ekonomisk förening ta över Future by Lund

Innovations- och samverkansplattformen Future by Lund ska enligt tidigare inriktningsbeslut övergå i ny organisationsform. FBL Innovation Ekonomisk förening har registrerats hos Bolagsverket i syfte att driva verksamheten vidare, och nu föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige ansöker om medlemskap i den ekonomiska föreningen och att huvudmannaskapet och avsatta medel för Future by Lund överlåts till den ekonomiska föreningen – förutsatt att ett antal villkor uppfylls.

Future by Lund har verkat i projektform sedan 2012 med Lunds kommun som huvudman och med finansiering från Vinnova, Lunds kommun, Lund universitet och andra projektpartners. I avtalet med Vinnova, som gäller till och med 2023-12-31, ingår det att ta fram en plan och form för hur Future by Lund ska finansieras och fortleva efter projekttidens slut.

Klimatpolitiskt råd har gett resultat

För fyra år sedan skapades Lunds klimatpolitiska råd. Sedan dess har rådets rekommendationer bidragit till att kommunen satt nya delmål inom områden som transporter och konsumtion i program för ekologisk hållbar utveckling, LundaEko. Det har också gett kommunen ökad förståelse för behovet av att utöka arbetet med klimatfrågor inom områden där kommunen saknar rådighet, och att samverka med andra aktörer. Detta konstateras i en extern utvärdering av klimatpolitiska rådets arbete, som kommunstyrelsen nu har godkänt.

IVL Svenska Miljöinstitutet, som har gjort utvärderingen på uppdrag av kommunen, har studerat vilka effekter som rådet har fått på Lunds kommuns mål och styrning, arbetssätt samt projekt och initiativ. Enligt rapporten återstår också utmaningar – bland annat kopplat till brist på strukturer och processer i kommunens organisation för att möta rådets rekommendationer.

Kommunstyrelsen beslutade vid mötet även att klimatpolitiska rådets riktlinjer behöver uppdateras, eftersom de hänvisar till en version av LundaEko som inte längre gäller.

Extrastöd kan nå utsatta barnfamiljer tack vare ändrade bidragsregler

Familjer med bostadsbidrag har genom ett riksdagsbeslut fått dessa bidrag höjda med som mest 1 325 kronor i månaden under andra halvan av 2022. Det extra stödet är tänkt att lindra effekterna av den senaste tidens prishöjningar på bland annat el, drivmedel och livsmedel.

Tilläggsbidraget motsvarar 25 procent av bostadsbidraget och gäller under juli-december 2022. Det betalas ut tillsammans med det ordinarie preliminära bostadsbidraget utan att någon extra ansökan behöver göras.

Enligt rättspraxis räknas bostadsbidrag som inkomst när ansökningar om försörjningsstöd behandlas. Det innebär att det tillfälliga tilläggsbidraget i praktiken leder till att de barnfamiljer som har kommunalt försörjningsstöd samtidigt skulle få detta stöd sänkt med samma belopp. För att inte detta ska hända har vissa kommuner beslutat att tillfälligt undanta det tillfälliga tilläggsbidraget som inkomst vid beräkning av försörjningsstöd. I Lunds kommun är det socialnämnden som fattar beslut om anvisningar för försörjningsstöd. I det fall socialnämnden beslutar att göra en tillfällig ändring av anvisningarna och undanta det tillfälliga tilläggsbidraget som inkomst, har kommunstyrelsen beslutat att kompensera socialnämnden för de ökade kostnader för försörjningsstöd detta medför. Det handlar om max 2 miljoner kronor för perioden 1 juli-31 december.

En mer detaljerad version hittar du här:

Extrastöd kan nå utsatta barnfamiljer tack vare ändrade bidragsregler

Uppdaterad:

Dela sidan: