Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Servicenämnden - aktuella beslut september 2022

Vid sitt sammanträde den 21 september behandlade servicenämnden bland annat årets andra delårsrapport.

Nämnden fick information från serviceförvaltningen om bland annat aktuell status i byggprojekt, om slutrapporten i samarbetsprojektet Fossilbränslefria kommuner i Skåne 2.0, om arbetet med att se över energiförbrukningen i de fastigheter som förvaltas av Lundafastigheter samt resultatet av den senaste medarbetarundersökningen.

Delårsrapport 2 (januari-augusti)

Servicenämnden prognostiserar ett underskott på -6,2 mnkr som i huvudsak förklaras av volymförändringar inom måltids- och anläggningsverksamhet där minskade intäkter inte följs av minskade kostnader i en lika stor omfattning.

Nämnden beslutade:

  • att avropa 14,3 mnkr för 2022 från kommunstyrelsens reserverade medel för flyktingbostäder nyanlända.
  • att avropa 3,0 mnkr för 2022 från kommunstyrelsens reserverade medel för bostadsorganisation.
  • att godkänna Delårsrapport per 2022-08-31 för servicenämnden och översända den till kommunstyrelsen.

Upphandling av hyrmaskintjänster

Serviceförvaltningen har behov av att genomföra upphandling av ramavtal avseende förhyrning av maskiner och utrustning för entreprenadverksamhet. Det omfattar olika typer av hyrmaskintjänster som krävs för markanläggningsarbeten. Syftet med ramavtalet är att skapa en möjlighet för förvaltningen att hyra maskiner och utrustning när det egna beståndet inte är tillräckligt.

Upphandlingen omfattar ett brett sortiment av artiklar så som trafikavstängningsmaterial, grävmaskiner, anläggningsmaskiner och personliftar.

Nämnden beslutade:

  • att uppdra åt serviceförvaltningen att annonsera förfrågningsunderlag avseende hyrmaskinstjänster i enlighet med serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-15 Upphandling av Hyrmaskinstjänster ramavtal.

Vill du veta mer om servicenämnden?

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun, finns tillgängliga på webben

Här hittar du alla handlingar för servicenämnden.

Kontaktuppgifter till samtliga ledamöter och ersättare i servicenämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: