Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kultur- och fritidsnämnden – aktuella beslut i september 2022

Delårsrapport per augusti, planeringsdirektiv för Lunds Idrottsstråk och fördelning av förstärkt aktivitetsstöd med anledning av kriget i Ukraina vad några av de ärenden som behandlades på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22 september 2022. Nämnden beslutade även om ett antal skrivelser och motioner samt ett Lundaförslag.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben. Observera att det kan dröja upp till 2 veckor efter mötet innan protokollet publiceras.
Här hittar du alla handlingar

Delårsrapport per augusti

När nu coronapandemin har börjat avta går det att skönja många positiva postpandemieffekter. Under rapportperioden har trycket på Lunds scener ökat markant och många arrangemang och aktiviteter har kunnat genomföras, inte minst under sommaren, för lundabor och tillresta. Samtidigt ser vi att det eskalerade läget kring invasionen av Ukraina ger avtryck även i kultur- och fritidsnämndens verksamhet.

Planeringsdirektiv för Lunds Idrottsstråk

Kultur- och fritidsnämnden beslutade att ställa sig bakom utvecklingsstrategin planeringsdirektiv för "Lunds Idrottsstråk". Idrottsstråket sträcker sig över området mellan Höjeådalen i söder och Högevallsbadet i norr. Syftet är att stärka idrotten inom Lunds kommun, både för folkhälsa, elitverksamhet, spontanidrott och organiserad idrott. Utvecklingsstrategin visar på hur Idrottsstråket mellan Stadsparken och Höjeådalen, öster om järnvägen, kan bli Lunds och regionens mötesplats för idrott och rekreation.

Fördelning av förstärkt aktivitetsstöd med anledning av kriget i Ukraina

Kultur- och fritidsnämnden har tilldelats 5 000 000 kronor i utökad driftbudgetram 2022, avsett som förstärkt aktivitetsstöd till föreningslivet. Detta beslut grundar sig i att många föreningar fortfarande har en ansträngd ekonomi som en följd av pandemins konsekvenser (inställda arrangemang, inställda aktiviteter och vikande medlemsantal). Under våren och sommaren 2022 har många aktiviteter och arrangemang återupptagits men återhämningen kommer ta tid. Kultur- och fritidsnämnden beslutade om fördelningen av dessa medel, där 4 mkr fördelas som ett extra lokalt aktivitetsstöd och 1 mkr till extra lokalkompensationsbidrag.

Uppdaterad:

Dela sidan: