Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Tekniska nämnden - aktuella beslut september 2022

Nämnden behandlade bland annat två Lundaförslag, exploateringsavtal för nya bostäder på Klostergården och en markreservation för dagvattenhantering nära Västerbro.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben. Observera att det kan dröja upp till två veckor efter mötet innan protokollet publiceras.
Här hittar du alla handlingar

Lundaförslag – Byggnationer för service på Östra Torn

I Lundaförslaget anser förslagsställarna att det saknas serviceinrättningar på Östra Torn. De ser gärna att det ges möjlighet att bygga lokaler för till exempel cykelreparation, pub/pizzeria på kommunal mark. Översiktsplanen pekar ut området runt Spelmansvägen som möjligt för stadsliv och stråk, men det inte är aktuellt att bygga ut området enligt Utbyggnadsplan 2030. Tekniska nämnden lyfter också fram att det både finns och planeras för service i närområdet, på Sparta och Brunnshög.

Lundaförslag – Hundrastgård på Väster

Tekniska nämnden avslår Lundaförslaget om en hundrastgård på väster, söder om Trollebergsvägen, med motiveringen att det finns en hundrastgård 1,2 kilometer från förslagsställarens adress och ytterligare två hundrastgårdar inom 2 kilometers promenadväg (Klostergården och Papegojelyckan). Efterfrågan på hundrastgårdar ökar och det kommer regelbundet in önskemål till förvaltningen som bedöms utifrån såväl ekonomiska möjligheter som hur det ser ut i närområdet.

Exploateringsavtal för Stormen 1 och Molnet 2 med HSB och LKF (två ärenden)

Lunds kommun har sedan tidigare tecknat ett samarbetsavtal med HSB och LKF som ska ge 200 nya lägenheter på Klostergården. Fastigheten Stormen 1 ägs av Lunds kommun, Molnet 2 ägs av HSB Skåne ekonomiska förening och fastigheten Molnet 1 (vars norra del ingår i planområdet) ägs av Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF). All gatumark inom planområdet är en del av den kommunala fastigheten Klostergården 3:1. Samarbetsavtalet ligger till grund för det exploateringsavtal som tekniska nämnden nu tagit beslut om.

Enligt detaljplanen, som är klar för antagande, ska det byggas två bostadskvarter med totalt drygt 200 lägenheter och underjordiskt garage, på mark som tidigare använts för bland annat parkering. Gatorna inom planområdet ska smalnas av för att ge mer utrymme för gång- och cykeltrafikanter, för ett tryggare och mer levande gaturum.

Exploateringsavtalet reglerar inlösen av mark som ska bli allmän plats, kostnadsfördelning för utbyggnad och ombyggnad av allmänna anläggningar och övriga kostnader förenade med genomförandet av detaljplanen.

Se karta och mer information om arbete med detaljplan

Markreservation för ny dagvattenanläggning i Rinnebäck

Det behövs en ny och större dagvattenanläggning för att rena och fördröja dagvatten från Västerbro och andra delar av västra Lund. Ett område i Rinnebäck, söder om Nova Lund, har pekats ut som lämpligt i den fördjupade översiktsplanen för Västerbro och i Västerbroprogrammet.

Tekniska nämnden beslutar att reservera det utpekade området så att tekniska förvaltningen kan utreda förslaget vidare tillsammans med VA Syd. Dagvattenanläggningen ska utformas ut ett multifunktionellt perspektiv som utgår från bland annat biologisk mångfald och bevarandet av ekosystemtjänster.

En dagvattenanläggning i området skulle även kunna minska problem med erosion i Rinnebäcksravinen efter kraftiga regn och skapa ett grönt promenadstråk från Västerbro via Rinnebäcksravinen och Höjeådalen till framtida bebyggelse i Källby. Idag arrenderas området ut för odling enligt ett avtal som kan sägas upp med kort varsel.

Här finns alla handlingar från tekniska nämndens möte

Uppdaterad:

Dela sidan: