Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Byggnadsnämnden – aktuella beslut i september 2022

Under tisdagen beslutade byggnadsnämnden bland annat om en detaljplan som gör det möjligt att förtäta kvarteret Paradis. Nämnden besvarade även några remisser och skrivelser samt beslutade om planprogrammet för Råängen på Brunnshög.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Positivt till placering av idrotts- och fritidscentrum i Sandby

Ett eventuellt idrotts- och fritidscentrum skulle med fördel kunna placeras i nära anslutning till Södra Sandbys centrum, vid Killebäcksskolan. Bykärnan kan bli mer levande om man samtidigt ser till att det blir enkelt att ta sig dit utan att behöva använda bil. Det är svaret på en motion från Sebastian Jaktling (S), nu går ärendet vidare till kommunfullmäktige.

Mer service i Genarp

Kan det vara möjligt att ha service och handel och inte bara industri i verksamhetsområdet Kärrvallen i norra Genarp? Det är nämligen något som har efterfrågats av flera byggaktörer. Idag tillåts bara industri enligt detaljplanen och nu har stadsbyggnadskontoret fått i uppdrag att undersöka om den går att ändra. Om arbetet går som planerat kan det vara dags för samråd efter årsskiftet.

Ny bussgata mellan Gunnesbo och Nova-/Mobiliaområdet

Genom att låta en befintlig cykelväg samsas med en ny bussgata ska det bli snabbare och enklare att resa med buss, nämnden antog en ny detaljplan som gör det möjligt. Det är mellan Gunnesbo och Mobila- och Novaområdet som stadsbussarna med nummer 4 och 5 nu kan få en ny sträckning, i Plogfårans förlängning. Resultatet blir att Gunnesbo och handelsområdet binds ihop bättre med centrum.

Planprogrammet klart för Råängen på Brunnshög

Planprogrammet anger förutsättningar och riktlinjer för utvecklingen av området mellan Vindarnas park och Kunskapsparken. Tanken är att här ska byggas bostäder, arbetsplatser och förskola. Planprogrammet visar förslag på kvartersstruktur, gator och nya torg och andra mötesplatser. Mer detaljerad planering för området påbörjas troligen vid årsskiftet.

Mer utrymme för undervisning på Paradis

Byggnadsnämnden antog detaljplanen som skapar förutsättningar för mer utbildning och forskning i norra delen av kvarteret Paradis. Idag består platsen främst av en asfalterad parkeringsyta. Planförslaget innebär att det nya huset byggs mot gamla Poliklinikens (Hus M:s) och Barnbördshusets (Hus O:s) baksidor. Förtätningen innebär att några mindre delar behöver rivas och några enstaka större träd påverkas negativt men planen bidrar till fler ytor i trädgårdsmiljö.

Hänvisning till VA Syd om friläggande av vatten i stan

Kommunfullmäktige har remitterat Sverigedemokraternas motion om att frilägga mer vatten i Lund till byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden föreslår att avslå motionen eftersom Lunds vattenledningsnät ägs av VA Syd. En utredning om att frilägga vatten kan inte beslutas av Lunds kommun. Möjligheterna för synligt vatten hanteras dock löpande i samarbete mellan ledningsägaren VA Syd och kommunen, bland annat genom dagvattenplanen i Lunds Vatten.

Byggnadsnämndens remissyttrande lämnas nu över till kommunfullmäktige som fattar beslut i frågan.

Uppdaterad:

Dela sidan: