Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Barn- och skolnämnden - aktuella beslut i september 2022

Delårsrapport per augusti, viljeinriktning för den strategiska lokalförsörjningen och beställning av ny förskola på Drabantvägen i Stångby. Det är några av de frågor som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 20 september.

Beslutsunderlag från sammanträdet finns att ta del av här.

Protokollet publiceras på samma sida så snart det är justerat. Här följer kort information om ett urval från nämndens sammanträde:

Delårsrapport per augusti 2022 för barn- och skolnämnden

Alla kommunens nämnder och styrelser ska göra en fördjupad analys av verksamheten och resultatet i en delårsrapport per augusti månad. I rapporten redovisas bland annat viktiga händelser för perioden, måluppfyllelse samt det ekonomiska resultatet med prognos för helåret.

Barn- och skolnämnden redovisar ett positivt ekonomiskt resultat på 72,7 mnkr per den 31 augusti 2022. För helåret prognosticerar barn- och skolnämnden en positiv budgetavvikelse på 44 mnkr i jämförelse med tilldelad budgetram om 2 723 mnkr. I delårsrapporten redovisas också uppföljning av nämndens utvecklingsmål som rör bland annat kvalitet i förskolan, kunskapsresultat i skolan och arbetsmiljö för medarbetare. Eleverna i årskurs 9 visar på fortsatt höga resultat. Det genomsnittliga meritvärdet samt andelen behöriga till yrkesförberedande gymnasieprogram har dock sjunkit något.

Nämnden beslutade att godkänna den utsända delårsrapporten.

Viljeinriktning för den strategiska lokalförsörjningen

Barn- och skolförvaltningen ser årligen över den viljeinriktning som innehåller nämndens strategiska ställningstaganden kring vad som bör vara styrande för lokalförsörjningen.

Viljeinriktningens grundläggande syfte är att skapa förutsättningar för att lokalplaneringen ska ge så stort värde som möjligt till de barn och elever som finns i nämndens verksamheter.

Nämnden beslutade att fastställa det utskickade förslaget till viljeinriktning inför upprättande av underlaget till ny strategisk lokalförsörjningsplan för kommunen.

Beställning av ny förskola på Drabantvägen i Stångby

Barn- och skolnämnden har tidigare beställt en ny förskola på Drabantvägen i Stångby med kapacitet för 134 barn. Upphandlingen av den beställda förskolan har avbrutits och servicenämnden har beslutat att inte genomföra projektet.

Barn- och skolnämnden har ett fortsatt behov av att ersätta tillfälliga förskolelokaler i Stångby. Utöver de formella kraven kring permanenta bygglov ska investeringen leda till en kvalitetshöjning av lokalerna. En önskad effekt av investeringen är att förskoleverksamheten kommer in i lokaler som främjar en modern pedagogik och ger barnen bästa möjliga förskola. En uppdaterad beställningsskrivelse utifrån en justerad befolkningsprognos har nu tagits fram gällande en förskola med plats för 100 barn.

Nämnden beslutade att beställa en ny förskola på Drabantvägen i Stångby enligt den uppdaterade beställningsskrivelsen. Nämnden beslutade också att föreslå ett maximerat användande av solpaneler på takytorna på den nya förskolan.

Mer om barn- och skolnämnden

Samtliga sammanträdeshandlingar som kallelser, beslutsunderlag och protokoll till barn- och skolnämndens möten, samt sammanträdestider för året, finns tillgängliga här.

Kontaktuppgifter till politiker i barn- och skolnämnden hittar du här.

Uppdaterad:

Dela sidan: