Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Vård- och omsorgsnämnden – aktuella beslut september 2022

Framtida drift av bostäder med särskild service enligt LSS, skrivelsen fler lunchrestauranger för seniorer samt delårsrapport augusti. Det var några av ärendena som vård- och omsorgsnämnden fattade beslut om på sitt sammanträde den 15 september. Här kan du läsa ett urval av ärendena.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben. Observera att det kan dröja upp till 2 veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Här hittar du alla handlingar

Ställningstagande till framtida drift av bostäder med särskild service enligt LSS

Nytida AB har sedan 2015-09-01, enlighet med tecknat avtal med Lunds kommun, ansvar för driften av tre enheter för bostad med särskild service enligt LSS. Avtalet har förlängts en gång för perioden 2021-10-01–2024-09-30. Avtalet upphör därefter att gälla, utan möjlighet till förlängning. På mötet tog nämnden beslut om att verksamheten fortsatt ska läggas ut på entreprenad i enlighet med lagen om offentlig upphandling.

Skrivelse – Fler lunchrestauranger för seniorer

Miljöpartiet föreslår i en skrivelse till vård- och omsorgsnämnden att förvaltningen får i uppdrag att utreda lämpliga lokaler för lunchrestaurang i östra respektive norra delen av Lunds stad. Skrivelsen föreslår även att försöket i Dalby snarast permanentas i form av en lunchservering för seniorer samt att om Nyvångskolan inte fungerar som lokal för serveringen i Dalby, får förvaltningen i uppdrag att utreda annan lämplig lokal och, i det fall ombyggnad eller renovering krävs, återkomma med en kostnadsberäkning. I dagslägget finns ett Take-away-koncept på Nyvångskolan i Dalby. Även nämnden ställer sig positiv till utökad samverkan med skolor för möjlighet till seniorer att äta på fler skolor i kommunen - med syfte att ha god geografisk närhet för seniorer. Behoven av lokaler för seniorer i anslutning till skolmatsalar bör läggas in i nämndens Lokal- och bostadsplan. Nämnden beslutade enligt förslag.

Delårsrapport augusti

Vid nämndsammanträdet den 15 september behandlade vård- och omsorgsnämnden delårsrapport augusti. Årets första kvartal präglades fortsatt hårt av pandemin och en hög ansträngnings- och beredskapsnivå. Situationen förbättrades under den senare delen av våren och sedan 1 april 2022 klassas Covid-19 inte längre som en samhällsfarlig eller allmänfarlig sjukdom. Uppföljningen av målstyrningen visar att verksamheten i största möjliga mån under årets första del har bedrivits i enligt med planen med vissa justerade tidplaner. Prognos för helår 2022 är ett överskott på cirka 78,3 mnkr, vilket är en avvikelse mot ram med 3,2 %. Störst skillnad mellan prognosen i maj och augusti är statsbidrag på cirka 16,3 mnkr som inte tidigare tagits med i prognosen.
Antalet tillsvidareanställda har ökat något under årets första åtta månader. Antalet årsarbetare har ökat sedan införandet av ”Heltid som norm” och statiskt för heltidsarbetande inom vård och omsorg visar att Lund låg över riket som helhet 2021.


Uppdaterad:

Dela sidan: