Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Socialnämnden – aktuella beslut september 2022

Delårsrapporten, avgift för tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter och ansökan om medel till arbetsmarknadsinsatser för skyddsökande från Ukraina är ett par av de ärenden som togs upp på socialnämnden under sammanträdet den 14 september. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa ärenden.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webbplatsen.

Delårsrapport för socialnämnden

Socialnämndens delårsrapport visar på ett underskott på 19 mnkr, som är en förbättring med 9 mkr jämfört med tidigare prognos. Underskottet beror på att budgeten är otillräcklig för självförsörjning, försörjningsstöd har ett underskott på 14 mnkr och arbetsmarknadsinsatser på 17 mnkr. All kommunfinansierad verksamhet ger totalt ett överskott på 4 mnkr.

Individ- och familjeomsorgen i Lunds kommun har betydligt lägre kostnader än förväntat och en bra kvalitet enligt jämförelsetal. Att ständigt utveckla kvaliteten i verksamheten är en grunduppgift, men nämnden behöver arbeta mycket aktivt med att bromsa kostnadsutvecklingen med tanke på att inflödet av ärenden har ökat stort de senaste åren.

Nämndens måluppfyllelse har stärkts inom framför allt området självförsörjning för personer med försörjningsstöd, vilket beror på att arbetsmarknadsinsatser har genomförts i en omfattning som bidrar till att nå uppsatta politiska mål.

Avgifter för försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Den 16 juni 2022 beslutade riksdagen om en ny lag som reglerar försäljningen av tobaksfria nikotinprodukter. Lagen trädde i kraft den 1 augusti 2022 och innebär att handlare som vill sälja tobaksfria nikotinprodukter måste anmäla försäljningen till den kommun där försäljningsstället finns innan försäljningen påbörjas. Lagen innehåller även regler för hur försäljningen ska gå till, bland annat kring åldersgräns och marknadsföring. Kommunen är tillsynsmyndighet och ska kontrollera att försäljningen som sker är anmäld till kommunen och att gällande lagkrav följs. Kommunen har även rätt att ta ut en avgift för tillsynen.

Socialnämndens tillsynsavgift för försäljning av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare är 2 000 kronor per år. Bedömningen är att tillsynen över tobaksfria nikotinprodukter till omfattning och innehåll i stort sett kommer att motsvara den tillsyn som görs gällande e-cigaretter. Socialnämnden beslutade att avgiften för försäljning av tobaksfria nikotinprodukter blir densamma, en årsavgift per försäljningsställe om 2 000 kronor.

Ansökan om medel till arbetsmarknadsinsatser för ukrainare

Svenska ESF-rådet utlyser medel till projekt som riktar sig till kvinnor och män som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv, befinner sig i Sverige och som bedöms vara i behov av insatser för att stärka sin ställning på den svenska arbetsmarknaden för att så snabbt som möjligt komma i arbete eller utbildning. Socialförvaltningen har ansvaret för samordning av kommunens arbetsmarknadsarbete. Därför beslutade nämnden att ansöka om finansiering för projektet Care Ukraina-Lund med under perioden 1 oktober 2022 till 31 september 2023.

Projektets målgrupp är kvinnor och män i åldern 18-64 år som är bosatta i Lund, antingen i kommunens boenden eller i eget boende, och som omfattas av massflyktdirektivet. Syftet är att stärka deltagarnas ställning på den svenska arbetsmarknaden för att de så snabbt som möjligt kan komma i arbete eller utbildning.

Projektet kommer att bestå av aktiviteter i grupp och individuellt som rustar deltagarna med det som krävs för att komma närmare arbetsmarknaden. Utifrån individuella önskemål, förutsättningar och kompetens matchas därefter deltagaren med arbetsgivare och utbildningsinsatser. Projektet räknar med 250 deltagare som under projekttiden får arbete, börjar studera eller gör förflyttningar mot egen försörjning.

Här hittar du samtliga sammanträdeshandlingar.

Kommande möten och ledamöter i socialnämnden.

Uppdaterad:

Dela sidan: