Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Servicenämnden - aktuella beslut augusti 2022

Vid sitt sammanträde den 24 augusti behandlade servicenämnden bland annat ändring av beställning av förskola i Stångby samt förslaget till EVP (ekonomi- och verksamhetsplan) 2023-2025 med budget för 2023.

Sammanträdet inleddes med information från serviceförvaltningen om status i pågående byggprojekt, om Måltidsservice arbete mot matsvinn, arbetet med återbruk av möbler och interbytesportalen Plocket samt upplägg för kommande workshop och studiebesök för servicenämnden den 12 september.

Ändring av beställning avseende Drabantvägens förskola

I maj 2021 gav kommunfullmäktige i uppdrag åt servicenämnden att uppföra en ny förskola vid Drabantvägen i Stångby i enlighet med barn- och skolnämndens beställning.

Efter projektering utifrån Lunds kommuns kvalitetskrav och önskemål om anpassningar har serviceförvaltningen gjort bedömningen att kostnaden för projektet kommer att överstiga budget. Mot bakgrund av detta föreslår servicenämnden att uppdraget ska återkallas och en ny beställning tas fram för den planerade förskolan.

Beslöts att föreslå för kommunstyrelsen att fatta beslut om att föreslå för kommunfullmäktige att återkalla uppdrag enligt tidigare beslut (27 maj 2021, § 184) samt att ge servicenämnden och barn- och skolnämnden i uppdrag att ta fram en ny beställning på förskola.

Remiss angående EVP 2023-2025 samt budget för 2023

Kommunstyrelsens arbetsutskott har lämnat förslag till ekonomi och verksamhetsplan (EVP) 2023–2025 med budget för 2023 samt förslag till fokusområden och mål för samma period på remiss till samtliga nämnder. Remissvaret ska följa fastställda frågeställningar och ska inkomma till kommunstyrelsen senast den 24 augusti 2022. Detta innebar att denna punkt behövde justeras direkt för att hinna lämna in svaret i tid.

Servicenämndens remissvar präglas av en ambition och vilja att samordna och samplanera kommunens totala service- och stödtjänster i syfte att kostnadseffektivt utveckla välfärden i Lunds kommun. Servicenämndens remissvar beskriver flera olika områden som kan utvecklas och det är önskvärt att detta tas i beaktande i kommande delar av EVP-processen för 2023–2025. För att möjliggöra en effektiv ekonomistyrning och ett effektivt arbetssätt utan parallella organisationer välkomnar nämnden en översyn av befintligt reglemente samt översyn avseende modell för inflationsuppräkning avseende interna priser. Under det senaste året har inflationen i samhället ökat dramatiskt vilket innebär konsekvenser för servicenämndens verksamhet. Servicenämnden behöver därför bli kompenserad för prisökningen.

Vill du veta mer om servicenämnden?

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun, finns tillgängliga på webben

Här hittar du alla handlingar för servicenämnden.

Kontaktuppgifter till samtliga ledamöter och ersättare i servicenämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: