Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kommunstyrelsen – aktuella beslut i augusti 2022

Nytt friluftsstråk i Veberöd, klartecken för 14 vinnande medborgarförslag samt förstärkt stöd till nämnder och föreningsliv på grund av omvärldsläget. Det är några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om på sitt sammanträde den 31 augusti 2022.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår hittar du på:

Möten och protokoll

Nu ska de vinnande medborgarförslagen genomföras

Projektet Medborgarbudget pågår under 2022 och 2023 med syfte att ge invånarna i Dalby-Torna Hällestad, Genarp, Södra Sandby, Veberöd och Stångby/Vallkärra chansen att föreslå och besluta om satsningar i sina hemtrakter. 6 miljoner kronor per år har satts av till att genomföra de vinnande bidragen.

394 förslag lämnades in under våren, varav 74 uppfyllde de uppsatta kriterierna. Den 1-10 juni röstade 1 922 invånare i de aktuella områdena igenom de 14 förslag som ska förverkligas. Kommunstyrelsen har nu beslutat att uppdra åt tekniska nämnden att genomföra elva av förslagen, däribland vindskydd vid Dalby scoutgård, militär hinderbana i Möllehagen och linbana i Liabacken. Genarps kulturförening får medel för att genomföra förslaget Arrangemang vid vattenmöllan, Torna-Hällestads byalag får medel för att genomföra förslaget Digital kommunikationskanal Torna- Hällestad, och Visit Lund för att genomföra förslaget Kulturhistorisk promenadslinga.

Här är de vinnande förslagen och mer information om projektet:

Medborgarbudget

Modell för stadsutveckling testas på Knut den stores torg

En lokal så kallad affärs- och medborgarplats, AMP, ska bildas på Knut den stores torg i Lund. Under en försökstid på två år ska torget utvecklas mot att bli en trygg, ren, tillgänglig, attraktiv och välbesökt plats. Arbetet ska ske i samarbete mellan Lunds kommun och fastighetsägarna Jernhusen, Hotel Lundia och Wihlborgs Fastigheter. Formerna för samarbetet har förhandlats fram av kommunkontoret och Centrum för AMP – en ideell och icke-vinstdrivande organisation som har ett arbetssätt som skiljer sig från kommunens traditionella arbetssätt med platsutveckling. Genom AMP-modellen lyfts bland annat fastighetsägarperspektivet, då kommunen inte själv kan besluta om situationen på torget.

Överenskommelsen, som har godkänts av kommunstyrelsen, omfattar rätten att använda ytan, verksamheten på platsen, utveckling och omhändertagande av platsen, ekonomi/finansiering samt uppföljning. Projektet kommer att kosta 3 miljoner kronor under två år, varav Lunds kommun står för hälften.

Mötesplats Hasslemölla kan bli nytt friluftsstråk

År 2020 förvärvade Lunds kommun fastigheterna Hasslemölla 1:1 (61,4 hektar) och Veberöd 8:30 (12,9 hektar) som ligger i anslutning till Veberöds tätort. På fastigheterna finns höga rekreativa och ekologiska värden. Dessa vill kommunen utveckla, och samtidigt bevara kulturlandskapet genom att skapa ett sammanhängande stråk för rekreation och friluftsliv.

Kommunen har i samråd med medborgare och lokala näringslivet arbetat med frågor om hur mark, byggnader och arrenden inom Mötesplats Hasslemölla ska kunna hanteras. Platsen bedöms kunna bli ett värdefullt tillskott för Veberöd med omnejd och en nod i ett framtida biosfärområde. För att kunna bedöma vilket alternativ för upprustning av fastigheten som är det mest ändamålsenliga behöver inriktning, innehåll samt ansvarsfördelning först definieras tydligare. Kommunstyrelsen har därför gett berörda förvaltningar i uppdrag att göra detta tillsammans med andra utomstående aktörer. Bland annat ska man dra nytta av tidigare erfarenheter, exempelvis i arbetet med Skrylleområdet. När arbetet är klart kan en kostnadskalkyl för olika tänkbara scenarier tas fram.

Kommunstyrelsen beslutade även att uppmana kommunkontoret att inleda arbetet med utveckling av friluftsområdet genom att bjuda in Eslövs och Sjöbo kommuner för att diskutera eventuellt samutnyttjande inom ramen för Biosfärsområde Vombsjösänkan/Storkriket.

Vombsjösänkan kan växa och byta namn till Storkriket

Lunds, Eslövs och Sjöbo kommuner samarbetar sedan flera år tillbaka för att få UNESCO att godkänna Vombsjösänkan som ett internationellt biosfärsområde. Arbetet leds av en politiskt utsedd styrgrupp med representanter från de tre kommunerna. I arbetsprocessen har det framkommit att Vombsjösänkan är ett både svårkommunicerat och geografiskt okänt begrepp. Under hösten 2021 genomfördes därför en namntävling för att få in förslag, och kommunstyrelsen har nu ställt sig bakom namnet Storkriket, som också var styrgruppens förslag.

Innan ansökan kan skickas in till UNESCO behöver även biosfärområdets gränser fastställas. I förstudien föreslogs tidigare ett utbredningsområde som omfattade 55 000 hektar och sträcker sig över delar av de tre kommunerna. Kommunstyrelsen har nu ställt sig bakom styrgruppens förslag om att utöka Biosfärområdet till att omfatta 106 000 hektar och omfattar hela Lunds kommun, hela Sjöbo kommun och ungefär en tredjedel av Eslövs kommun. Under arbetets gång har det visat sig finnas en oro för att biosfärområdet ska hindra exploatering av städer och byar, eller innebär att all jordbruksmark i området behöver odlas ekologiskt. Ett biosfärområdes syfte är dock inte att reglera och innebär inget skydd i juridisk mening och medför heller inga ytterligare inskränkningar vad gäller markanvändningen, exploatering eller allemansrätten. I praktiken är det plan- och bygglagen samt miljöbalken som gäller oavsett biosfärområde eller ej. För att vara på säkra sidan beslutade kommunstyrelsen ändå att fastslå att utbredningen av biosfärsområdet i Lunds kommun inte får begränsa möjligheten till stads- och samhällsutveckling inom området.

Biosfärsområde Storkriket

Plan för avfallshantering fick grönt ljus

Kommunstyrelsen har ställt sig bakom ett förslag till renhållningsordning för år 2022-2026. Det övergripande målet för kommunens avfallshantering återfinns i Program för ekologisk hållbar utveckling (Lunda Eko), vilket sträcker sig fram till 2030. Enligt programmet ska mängden verksamhets- och hushållsavfall i kommunen minska markant – för hushållsavfall med minst 35 procent per invånare jämfört med 2013.

Avfallsplanen är en del av renhållningsordningen och består av fyra delområden med olika mål: minskning av avfall, utsortering av avfall, nedskräpning och samverkan. Avfallsplanen inkluderar även beskrivningar av hur målen kan relateras till Agenda 2030, liksom till andra berörda styrdokument på området. Förslaget till ny renhållningsordning har ställts ut och skickats på och samrådsremiss till berörda fastighetsinnehavare och myndigheter och därefter uppdaterats utifrån inkomna synpunkter och förändrad lagstiftning.

Kommunfullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet om renhållningsordningen.

Utökat aktivitetsstöd ska hjälpa föreningslivet

Kommunstyrelsen har beviljat kultur- och fritidsnämnden ett utökat anslag på 5 miljoner kronor under resten av 2022. Stödet ska gå till föreningar i kommunen som på olika sätt bidrar i mottagandet av flyktingar från Ukraina.

Föreningslivet i Lunds kommun håller som bäst på att återhämta sig från pandemins konsekvenser med ansträngd ekonomi till följd av exempelvis inställda arrangemang, inställda aktiviteter och vikande medlemsantal. Under våren och sommaren 2022 har många aktiviteter och arrangemang återupptagits men återhämningen väntas ta tid. Föreningarnas ekonomi påverkas också av höjd inflation och ökade energikostnader. Föreningslivet har även på olika sätt stöttat, arrangerat eller deltagit i aktiviteter i mottagandet av flyktingar från Ukraina. Genom det förstärkta aktivitetsstödet kan nämnden nu ge stöd till föreningar som på olika sätt deltar i mottagandet.

Kommunstyrelsen beslutade även att ge kommunkontoret i uppdrag att återkomma med förslag på tillfälliga stödformer till föreningar som tagit emot personer på flykt i sina verksamheter och som inte får aktivitetsstöd.

Extrastöd ska kompensera för höjda matpriser

Livsmedelspriserna bedöms öka med 15–20 procent under 2022. Det väntas leda till ökade kostnader för fem kommunala nämnder med sammanlagt 7 100 000 kronor under året. Kommunstyrelsen har beslutat att kompensera nämnderna för ökade livsmedelskostnader med finansiering ur kommunstyrelsens anslag för åtgärder med anledning av konflikten i Ukraina. Så här fördelar sig extrastödet:

  • Utbildningsnämnden: 1 573 000 kr
  • Kultur- och fritidsnämnden: 73 000 kr
  • Socialnämnden: 182 000 kr
  • Vård- och omsorgsnämnden: 1 446 000 kr
  • Barn- och skolnämnden: 3 846 000 kr
  • Totalt: 7 120 000 kr

Arbetet i samverkansorgan utvärderas inför 2023-2026

Kommunstyrelsen har ett antal beredande och rådgivande organ till sin hjälp för att sätta sig in i frågor som politikerna beslutar om. Dessa så kallade kommunala samverkansorgans arbete under 2018-2022 ska utvärderas av kommunkontoret, har kommunstyrelsen beslutat. Utvärderingen ska mynna ut i förslag om vilka kommunala samverkansorgan som behövs och vilken roll de ska ges inför kommande mandatperiod, 2023-2026.

Rådgivande organ

Uppdaterad:

Dela sidan: