Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kommunfullmäktige – aktuella beslut i augusti 2022

Nytt bostadsförsörjningsprogram, gratis ledsagning enligt socialtjänstlagen och avgift för insats mot undernäring – det var tre av ärendena som behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde den 25 augusti 2022.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga på

Möten och protokoll

Styrdokument med sikte på Lunds kommun 2030 röstades igenom till slut

Kommunfullmäktige sa ja till förslagen till bostadsförsörjningsprogram 2030 och markpolicy 2030 för Lunds kommun. De båda styrdokumenten utgör, tillsammans med utbyggnadsplan 2030, planeringsunderlag för kommunens arbete med stads- och samhällsutveckling. Målet är att möjliggöra färdigställande av 800 bostäder om året fram till 2030, enligt det politiska direktiv för uppdraget som antogs av kommunstyrelsen i juni 2020.

Bostadsförsörjningsprogrammet ger riktning till arbetet med bostadsförsörjning och bostadsplanering i kommunen. Programmet beskriver bland annat bostadspolitiska mål samt förslag på åtgärder som bidrar till att nå målen och säkerställer att de insatser som görs når de målgrupper som har störst behov. Markpolicyn innehåller ambitioner och riktlinjer för hur kommunen ska utveckla, förvalta och använda sitt markinnehav samt hur utbyggnad och finansiering av allmän platsmark ska ske vid exploatering på privat mark.

I början av juni 2022 skickade kommunfullmäktige tillbaka förslaget till bostadsförsörjningsprogram till kommunstyrelsen genom en så kallad minoritetsåterremiss. Enligt återremissen skulle det bland annat skrivas in i bostadsförsörjningsprogrammet att det ska planeras för ett ökat bostadsbyggande om minst 1 200 bostäder och minst 400 nya studentbostäder per år. Kommunstyrelsen valde dock att godkänna ursprungsförslaget, som nu alltså har röstats igenom även i kommunfullmäktige.

Insats mot undernäring ska kosta 1 678 kronor i månaden

Den 1 september i år inför Lunds kommun hälso- och sjukvårdsinsatsen behovsbedömd måltidsleverans till hemmet. Insatsen riktar sig till äldre som bor hemma och är undernärda eller riskerar att drabbas av undernäring. Genom näringsberäknade, färdiglagade måltider flera gånger om dagen ska undernäring motverkas. Insatsen ska kunna ordineras av sjuksköterska efter genomförd hälso- och sjukvårdsbedömning. Den äldres avgift för insatsen blir 1 678 kronor i månaden, enligt det förslag som kommunfullmäktige har sagt ja till.

Ledsagning blir gratis de första tolv timmarna

Den 1 september blir insatsen ledsagning enligt socialtjänstlagen avgiftsfri tolv timmar per månad. Förslaget till förändrad avgift har godkänts av kommunfullmäktige. Den som har mer än tolv timmars ledsagning per månad kommer enligt förslaget att betala hemtjänsttaxa för det antal timmar som överstiger gränsen. Avgiftsförändringen beräknas leda till 135 000 kronor i minskade avgifter per år, men å andra sidan till 60 000 kronor i minskade kostnader för administration.

Uppdaterad:

Dela sidan: