Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Tekniska nämnden - aktuella beslut augusti 2022

Flera Lundaförslag, utökad busstrafik till Stångby, riktlinjer för trafiksäkerhet och lekplatser – var några av de ärenden som tekniska nämnden behandlade den 24 augusti. Nämnden tog del av en prognos för bostadsbyggande och beslutade om åtgärder för minskad nedskräpning. Bygget av en gång-och cykelväg i Södra Sandby fick klartecken, likaså en kommande markanvisningstävling för ett mobilitetshus i Lund.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben. Observera att det kan dröja upp till två veckor efter mötet innan protokollet publiceras.
Här hittar du alla handlingar

Lundaförslaget – Storkbo vid Södra Sandbys kommande våtmark

Bygg ett storkbo i den nyplanerade våtmarken i östra delen i Södra Sandby, föreslår en medborgare i Södra Sandby. Förslagslämnaren har lagt märke till att storkar ofta syns i området när det arbetas på åkrar och ängar. Tekniska nämnden anser att förslaget är bra och beslutade att det ska genomföras. Den mest lämpade platsen för boet tas fram i samråd med det så kallade Storkprojektet.

Storkprojektet arbetar för att återinföra och öka förekomsten av stork i Skåne. Arbetet startade 1989 i ett då helt storklöst landskap och idag finns runt 65 häckande storkpar i Skåne.

Lundaförslaget – Kommunen måste samla in felaktigt parkerade elsparkcyklar

Nämnden bedömer att Lundaförslaget redan uppfylls eftersom villkoren för parkering av elsparkcyklar i Lunds kommun har stramats upp. Felparkerade elsparkcyklar samlas upp av kommunen och får lösas ut av uthyrningsbolagen till en kostnad av 200 kronor per cykel. De nya villkoren innebär även att cyklar som inte hämtas ut skrotas, även det mot en avgift. Parkering är bara tillåten inom anvisade zoner. Möjlighet att parkera elsparkcykel i närheten av Lund C ska utredas.

Mer information om villkor för företag som vill hyra ut i Lunds kommun

Lundaförslaget – Säkrare trafiksituation för cyklister och fotgängare vid Sankt Månsgatan–Svanegatan

En lundabo har förslag kring trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter i korsningen Sankt Månsgatan–Svanegatan, på gång- och cykelvägen och på Svanegatan i Lund. Nämnden beslutar att måla symboler på gång- och cykelvägen på Svanegatan i höjd med Sankt Månsgatan, för att öka uppmärksamheten på de olika trafikanterna.

I övrigt är platsen redan försedd med hastighetsdämpande och trafiksäkerhetshöjande åtgärder, bland annat minskad körbredd på delar av Svanegatan och upphöjd köryta mellan Sankt Månsgatan och Nygatan. Förvaltningen avråder från speglar som förvränger avstånd och vinklar, och tar uppmärksamhet från den verkliga trafiksituationen.

Lundaförslaget – Laddstolpar – Slåttervägen (Kobjer)

Utred möjligheten att installera laddstolpar för elbilar för publik användning längs Slåttervägen på Kobjer - det föreslår en Lundabo i ett Lundaförslag. Nämnden håller med, och förtydligar att tekniska förvaltningen i samarbete med Kraftringen sedan början av året provar möjliga platser för laddstolpar. Just Slåttervägen på Kobjer är en av de platser som undersöks. Även andra platser i Lund och andra tätorter i kommunen kan bli aktuella för laddstolpar.

Lundaförslaget – Buss till Öståkrarondellen i Södra Sandby redan nu

Tekniska nämnden är positiv till ett Lundaförslag som vill se en förlängning av busslinje 166 till Södra Sandby, så att ändhållplatsen flyttas från den centrala busstationen till Öståkrarondellen i korsningen Revingevägen/Öståkravägen. Tekniska förvaltningen kommer att ta initiativ till diskussioner med Trafikverket och Skånetrafiken kring förlängning av busslinjen, men även behålla nuvarande pendlarparkering vid busstationen i avvaktan på eventuell exploatering av busstationen i samband med utvecklingen av centrum.

Lundaförslaget – Elbilspool i Lund

Tekniska nämnden är positiv till elbilspooler men hänvisar till en tidigare utredning om möjligheten att öppna upp kommunens egen fordonspool, med bland annat elbilar, för allmänheten på kvällar och helger. I utredningen från 2017 konstaterades att det skulle innebära att kommunen konkurrerade med kommersiella bilpoolsaktörer vilket inte är förenligt med kommunallagen. I de kommuner som Lundaförslaget hänvisar till har man handlat upp en kommersiell aktör som sköter en gemensam bilpool för både anställda och allmänhet.

Lundaförslaget – Hundrastgård på Assarhusa i Södra Sandby

Nämnden avslår Lundaförslaget om att anlägga en hundrastgård i södra delen av Södra Sandby. Nämnden hänvisar till att det finns två hundrastgårdar i byn, den senaste byggdes 2020, i enlighet med ett Lundaförslag. Det är dessutom god tillgång till strövområden.

Lunds kommun gör ett tillköp för busslinje 21 under tre år

Tekniska nämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att göra ett så kallat tillköp hos Skånetrafiken för att stadsbusslinje 21 ska trafikera sträckan Lund-Stångby/Vallkärra under tre år. Ett tillköp görs när en kommun vill ha ett större erbjudande än vad Skånetrafiken erbjuder. Kommunen fortsätter dessutom dialogen med Skånetrafiken kring trafikeringen av Stångby generellt och i synnerhet från Norra Fäladen inom ramen för samverkansforumet Kollektivtrafikvision Lund.

Skrivelse (MP) - Revidera planen för parkskötsel med inriktning på att gynna den biologiska mångfalden

Miljöpartiet föreslår i en skrivelse till tekniska nämnden att förvaltningen ska få i uppdrag att revidera planen för parkskötsel för att gynna den biologiska mångfalden i den urbana miljön. Tekniska nämnden är generellt positiv till skrivelsen. Flera av de föreslagna åtgärderna är dock redan påbörjade eller genomförda. Några exempel är att kommunen undviker att städa bort organiskt material från stadens parker och grönområden, en påbörjad handlingsplan för ett kommunövergripande arbete för att gynna vilda pollinatörer och att kommunen väljer växter av inhemska arter, ofta blommande och i ökande grad fruktbärande. Det finns en stor medvetenhet och kunskap om frågorna.

Sammanställning bostadsprojekt för 2023–2025 med utblick mot 2027

Tekniska förvaltningen tar fram en prognos för bostadsbyggandet i kommunen och rapporterar till kommunfullmäktige. Den så kallade projektlistan är en ögonblicksbild från mars 2022 av pågående och kommande exploateringsprojekt. Desto längre fram i perioden, desto mer osäkra är bedömningarna. Bedömningen är att omkring 1 200 bostäder årligen i genomsnitt kan påbörjas under den kommande femårsperioden vilket är i linje med antagen Utbyggnadsplan 2030.

Prognosen kan påverkas av flera faktorer, till exempel överklagande av detaljplaner och upphandling av entreprenader, marknadsutveckling, myndighetsbeslut och förberedelser som tar längre tid än väntat. Prognosen kan även påverkas nya inriktningsbeslut från politiken, leveranskedjor för byggmaterial samt det allmänna pris- och ränteläget kopplat till bostadsbyggandet.

Förslag till Riktlinjer och handlingsplan för lek-och aktivitetsytor 2022-2025, med utblick mot 2028

Nämnden antog ett nytt styrdokument som beskriver hur tekniska förvaltningen ska anlägga, utveckla och underhålla lekplatser, utegym och andra former av aktivitetsplatser på allmän mark. Riktlinjerna utgår från bland annat barnkonventionen och kommunens mål för ekologisk och social hållbarhet.

Alla barn i tätorterna bör ha max 500 meters gångväg till minst en lekplats. Just nu finns det 168 kommunala lekplatser, kategoriserade som stadsdelslekplats, områdeslekplats, närlekplats eller övrig lekplats. En närlekplats anpassas för barn upp till sex år och en områdeslekplats för barn upp till nio år. Målsättningen är att det ska finnas en stadsdelslekplats i varje stadsdel och tätort, vilket innebär en större lekplats som är anpassad för både yngre och äldre barn. Stadsdelslekplatser ska, i största möjliga mån, vara så kallade temalekplatser. Vid anläggning av större lekplatser ska man även överväga att använda sig av områdets eller platsens historia och karaktär vid materialval och inriktning. Utöver satsningen på fler temalekplatser ska det även byggas fler naturlekplatser.

Efterfrågan på utegym och multiplaner ökar stort. Nya utegym anläggs framför allt i samband med stora renoverings- och nyanläggningsprojekt. Utöver nyanläggning satsar kommunen på att rusta upp och utveckla befintliga ytor, till exempel oanvända bollplaner, och komplettera med belysning för att öka möjligheten att träna året runt.

Förslag till Trafiksäkerhetsstrategi 2023-2026 ut på remiss

Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till en trafiksäkerhetsstrategi för perioden 2023-2026. Strategin ersätter det tidigare trafiksäkerhetsprogrammet. Nu ska förslaget ut på remiss, både till olika instanser och till allmänheten. Förslaget till trafiksäkerhetsstrategi kommer att publiceras på kommunens webbplats där man kan lämna synpunkter via en e-tjänst.

Trafiksäkerhetsstrategin ska ge riktning för kommunens arbete med ökad trafiksäkerhet. Den bygger till stor del på analys av trafikolyckor under åren 2017-2021, men även på dialog med cyklister via cykelpanelen och träff med seniorer. Trafiksäkerhetsmål sätts utifrån det nationella målet Nollvisionen som beskriver att ingen ska omkomma eller skadas allvarligt i transportsystemet, men också utifrån kommunens egna mål och visioner i LundaMaTs III om ökat hållbart resande.

Renhållningsordning - åtgärder för minskad nedskräpning

Nämnden beslutade att tekniska förvaltningen i samarbete med Lunds Renhållningsverk ska genomföra åtgärder för att minska nedskräpningen. Inledningsvis görs en inventering av platser där mycket folk är i rörelse för att se om och var det behövs fler papperskorgar, med början på de större gångstråken i centrala Lund, vid Lund C och Botulfsplatsen. Dessutom planeras en del papperskorgar bytas ut till tättslutande kärl så att fåglarna inte kommer åt skräpet. De nya kärlen kompletteras med fimpbehållare, drivs av solceller, komprimerar skräpet och rapporterar automatiskt till Renhållningsverket när det är dags för tömning.

Igångsättningstillstånd för gång-och cykelbana längs Skattebergavägen

Tekniska förvaltningen fick klartecken att handla upp en entreprenad för att bygga gång-och cykelbana i Södra Sandby, sträckan mellan Flyingevägen och Kyrkovångsvägen vägen mot Skattebergavägen. Cykelbanan skapar en länk mellan de västra och östra delarna av Södra Sandby, men gör det också enklare att cykla ut i landskapet mot Flyinge, Skatteberga och Revinge. Satsningen är en del av Lunds kommuns beslut att investera 30 miljoner kronor i cykelåtgärder 2022.

Markanvisningstävling Mobilitetshus Norra Nöbbelöv

Tekniska nämnden ska utlysa en markanvisningstävling under hösten 2022 för ett mobilitetshus på sydöstra delen av Nöbbelöv. Genom att flytta befintlig markparkering till ett parkeringshus skapas plats för att bygga fler bostäder. Ett mobilitetshus erbjuder parkering för områdets bostäder med utökad funktionalitet och service. Mobilitetshuset ska ha låg klimatpåverkan och rymma bilparkering, inklusive laddplatser och bilpool, samt gärna verksamhetslokal för till exempel en cykelverkstad.

Genom en markanvisningstävling vill kommunen få en god bild av vilka aktörer som kan erbjuda detta och under vilka förutsättningar. Tävlingsbidragen ska utvärderas efter ekonomiska samt arkitektoniska och stadsbyggnadsmässiga kriterier. Samråd för pågående detaljplanearbete planeras i början av 2023 och byggstart är beräknad till tidigast år 2024.

Här finns alla handlingar från tekniska nämndens möte

Uppdaterad:

Dela sidan: