Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Socialnämnden – aktuella beslut augusti 2022

Remissvaret på kommunstyrelsens förslag till ekonomi- och verksamhetsplan för 2023-2025 är ett av de ärenden som togs upp på socialnämnden under sammanträdet den 17 augusti. Här kan du läsa en sammanfattning av detta ärende.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webbplatsen.

Svar på remiss om verksamhetsplan och budget

Kommunstyrelsen har skickat ett förslag till ekonomi- och verksamhetsplan för 2023-2025 på remiss till alla nämnder. Beslut fattas av kommunfullmäktige den 31 oktober. De frågor som besvaras i remissen är: Är förutsättningarna i budgetförslaget korrekta? Vad får budgeten för konsekvenser för nämnden? Beskriv behov av förändrade taxor och avgifter?

Vid dagens möte beslutade socialnämnden att anta remissvaret. I svaret framgår att de förutsättningar som ges i budgetförslaget är korrekta, men att verksamheten kommer att påverkas av ett par lagförändringar under de kommande åren.

Från 2022 kommer socialnämndens budget att räknas upp utifrån hur demografin utvecklas. För 2023 års budget innebär det 7,9 mkr. Detta är en viktig förutsättning för att kunna leva upp till nämndens ansvar och uppdrag. Efterfrågan inom socialnämndens område har dock varit betydligt högre än den demografiska tillväxten de senaste åren. Ökningen har sin grund i förändrad lagstiftning och föreskrifter och är en nationell trend som skapats genom ett starkare barnrättsfokus i samhället. Gapet mellan volymökningen jämfört med kommunens demografiutveckling är cirka 5,5 procent.

För att kunna fortsätta arbetet med riktade arbetsmarknadsåtgärder för att minska försörjningsstödet, krävs en utökad ram med 23 mkr för 2023. 5 mkr behöver vara en permanent förstärkning för ökade kostnader inom försörjningsstödet.

Socialnämnden reviderade under år 2022 taxor och avgifter, för att kompensera för kostnadsökningar.

 

Här hittar du samtliga sammanträdeshandlingar.

Kommande möten och ledamöter i socialnämnden.

Uppdaterad:

Dela sidan: