Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Vård- och omsorgsnämnden - aktuella beslut juni 2022

Ekonomi- och verksamhetsplanen, uppföljning av lokal- och bostadsplanen samt ett utredningsuppdrag gällande boendeformer inom LSS. Det var några av ärendena som vård- och omsorgsnämnden behandlade på sitt sammanträde den 21 juni. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa.

Samtliga sammanträdeshandlingar finns tillgängliga på lund.se

Det kan dröja upp till två veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Remissvar - Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2023-2025

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge yttrande i enlighet med tjänsteskrivelse 2022-05-19.

Kommunstyrelsens arbetsutskott tog den 2 maj beslut om att remittera förslag till budgetunderlag för åren 2023–2025 till nämnder och styrelser. Vård- och omsorgsnämnden har fått förslaget för yttrande. Med budgetunderlag avses uppräkning för demografi och volymförändringar, kompensation för priser och löner samt effektiviseringskrav.

Sammanfattningsvis stämmer förslaget överens med de behov som nämnden och förvaltningen tidigare har aviserat i lokalförsörjningsplanen för åren 2023–2025, att antalet äldre blir fler samt att fler har behov av bostad med särskild service enligt LSS såväl som andra LSS-insatser.

Med anledning av den nya befolkningsprognosen från mars 2022 där antalet äldre inte ökar i samma omfattning som tidigare prognoser, behöver tidigare lämnade uppgifter i lokalförsörjningsplanen samt vård- och omsorgsnämndens bostad- och lokalplan revideras men förvaltningen ser ingen förändring för tidigare prognos för perioden 2023–2025.

Uppföljning av lokal- och bostadsplan för vård- och omsorg

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens uppföljning av lokal- och bostadsplan med föreslagna förändringar i Stöd- och serviceplanen som reviderades november 2021.

Lokal- och bostadsplanen benämndes tidigare som Stöd- och serviceplanen. På nämndens sammanträde i november 2021 uppdaterades planen med hur den ska genomföras från 2021 till 2030. På samma sammanträde informerade förvaltningen om att det fanns en möjlighet att fortsätta hyra Norrdala och Reimersdal fram till och med 2028. Detta blev klart i slutet av 2021 och avtalen är undertecknade. Det är mer ekonomiskt fördelaktigt att fortsätta hyra Norrdala och Reimersdal än att bygga nytt och verksamheten är nöjda med lokalerna och utemiljön. Fortsatt inhyrning av Norrdala och Reimersdal innebär att nybyggnationer ska skjutas fram i tiden och då också merkostnader som nybyggnationer innebär.

Förändringar sedan nämnden behandlade ärendet, beror på förlängning av hyresavtalet avseende Norrdala och Reimersdal.

Nuvarande plan, som beslutades av nämnden i november 2021 är baserad på kommunens beslutade befolkningsprognos som avser tidsperioden 2021-2030. I mars kom en ny befolkningsprognos för perioden 2022-2031. Förvaltningen har även tittat på prognosen från 2031 -2040. Antalet äldre blir något färre i framtiden utifrån tidigare prognos men förvaltningen föreslår inte några förändringar baserat på befolkningsprognosen.

Utredningsuppdrag gällande boendeformer enligt LSS

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att kartlägga behov och förutsättningar för framtida byggnationer av LSS-bostäder.

Målet med utredningsuppdraget är att förvaltningen ska presentera:

  • fakta gällande lagar, regler samt rekommendationer gällande utformningen av LSS-boende,
  • förslag till beslut gällande behoven av olika former av LSS-boende,
  • i vilken omfattning dessa behövs under kommande tioårsperiod.

Till detta kommer förvaltningen även att behöva undersöka om det krävs nya arbetssätt/synsätt inom förvaltningen för att uppnå önskad effekt. I uppdraget ingår att göra en omvärldsbevakning samt se och lära av andra kommuners goda exempel. Syftet med uppdraget är att stödet och lösningarna för brukarnas behov ska kunna anpassas mer individuellt så att stödet går dit behovet finns.

Samtliga sammanträdeshandlingar från tidigare sammanträden kan du läsa här

Uppdaterad:

Dela sidan: