Länk till startsidan

Tekniska nämnden - aktuella beslut juni 2022

Nämndens sista möte före sommaren handlade mycket om trafiken i Södra Sandby, men även om behovet av fler fribyggartomter och seniorbostäder. Upprustningen av Borgarparken fick klartecken att starta och nämnden tog beslut om två fastighetsköp. Vinnaren i en markanvisningstävling i Brunnshög offentliggjordes och en ny tävling fick klartecken att starta i höst. Nämnden tog även beslut om att köpa mark i Veberöd respektive Torna Hällestad.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben. Observera att det kan dröja upp till två veckor efter mötet innan protokollet publiceras.
Här hittar du alla handlingar

Trafikutredning Södra Sandby

Nämnden beslutade att tekniska förvaltningen ska fokusera på att minska den tunga trafiken genom Södra Sandby utifrån den så kallade fyrstegsprincipen med fokus på åtgärder som styr trafiken till andra vägar.

Förvaltningen ska även utreda hur kommunen kan ta över väghållaransvaret från Trafikverket och utvärdera de långsiktiga konsekvenserna i form av kostnader, nytta och möjligheter för övertag i såväl Södra Sandby som Genarp, Veberöd respektive Dalby. Förvaltningen fick även i uppdrag att ta fram en kostnadsanalys kring utredningens östliga alternativ på förbifart kring tätorten. Kontakt ska också tas med Trafikverket för att få upp skyltar som förbjuder lastbilskörning genom centrum.

Bakgrund: Tekniska förvaltningen har tagit fram en fördjupad utredning om den tunga trafiken i Södra Sandby. Resultatet är en rekommendation att främst arbeta enligt steg 1–3 utifrån fyrstegsprincipen, ett förhållningssätt som innebär att möjliga förbättringar i trafikmiljön prövas stegvis. Steg 1-3 innebär i detta fall reglering och vägvisning, att genomföra mindre tätortsåtgärder för att styra trafiken till andra vägar och ge fotgängare och cyklister goda förutsättningar att färdas tryggt och säkert. Steg 4 innebär att man bygger om eller bygger nytt.

Mer information om utvecklingen av Södra Sandby

Inriktningsbeslut för framtagande av fribyggartomter

Nämnden beslutade att fler lämpliga fribyggartomter, det vill säga tomter för privata villor och radhus, ska erbjudas till privatpersoner i kommunens tomtkö. Ett hundratal fribyggartomter kan till exempel förberedas i utbyggnadsområdena Södra Råbylund etapp III söder, Stångby Väster II, Stångby Söder, Revinge norr samt Veberöd Idalafältet. Tomterna beräknas kunna fördelas under perioden 2023 till 2027. Utöver villatomter kan även radhustomter bli aktuellt.

Inriktningsbeslut för främjande av byggande av seniorbostäder

Tekniska nämnden ska arbeta för att det byggs olika former av seniorbostäder i aktuella utbyggnadsområden som till exempel Södra Råbylund, del av Vallkärratorn 10:3 södra delen, Nöbbelöv, Stångby Väster II, Dalby Hökaren, Veberöd Idalafältet samt Södra Sandby centrum.

Med seniorboende menas vanliga bostäder för kategorin 55+, boende med generellt utökad service. Seniorboende är ett funktionellt och bekymmersfritt boende med möjlighet till gemenskap och utökad service. Det handlar med andra ord inte om så kallat biståndsbedömt vårdboende.

Det ökande behovet beror främst på att gruppen äldre ökar framöver. Fler seniorbostäder skapar dessutom de flyttkedjor som till exempel gör det möjligt för barnfamiljer att flytta till villaområden.

Markanvisningstävling Najaden 1

Tekniska nämnden ska utlysa en markanvisningstävling för fastigheten Najaden 1, belägen vid sjön på Södra Råbylund i Lund, med syftet att utse en aktör för bostadsbyggande på tomten. Najaden 1 har återlämnats till kommunen efter att ha varit föremål för en tidigare markanvisning.

Kommunen vill i minst halva byggrätten se boende med utökade service för äldre, och i övrigt vanliga bostäder. Eftersom den absoluta majoriteten av bostäderna på Södra Råbylund är hyresrätter ska upplåtelseformen vara bostadsrätter. I bottenplanet ska det vara möjligt att ha butikslokaler och annan serviceverksamhet. Gestaltning och hållbarhet ska vara utslagsgivande vid juryns bedömning medan priset ska vara fast: 52 miljoner kronor. Tävlingen planeras till hösten 2022.

Markanvisningstävling avgjord för Patentkvarteren, Brunnshög

Den 24 november 2021 gav tekniska nämnden tekniska förvaltningen i uppdrag att genomföra en markanvisningstävling av två större byggrätter i Patentkvarteren, Brunnshög. Nämnden beslutade att föreslå kommunstyrelsen att godkänna markanvisning av delar av fastigheten Östra Torn 27:2 till Ikano avseende tomt A och till HSB Produktion avseende fastighet B.

Läs pressmeddelande från 22/6

Start för entreprenad: Fastighetsboken /Borgarparken

Tekniska förvaltningen får klartecken av nämnden att upphandla entreprenör för arbeten som ska göra Borgarparken och anslutande gång- och cykelvägar attraktivare att besöka och använda. Entreprenaden inkluderar en utsmyckning av gång- och cykeltunneln under Norra Ringen med belysning och fasadbeklädnad, upprustning av busstorget vid Magistratsvägen, möblering utmed cykelstråket mellan Magistratsvägen och Borgarparken, samt ett nytt utegym vid och upprustning av ytorna kring plaskdammen i Borgarparken. Särskild vikt kommer att läggas vid att skapa en säker skolväg utanför arbetsområdet.

Två fastighetsköp: Ankaret 3 respektive Hällestad 10:83

Tekniska nämnden tog beslut om att köpa fastigheten Hällestad 10:83 i centrala Torna Hällestad och att föreslå kommunstyrelsen att köpa fastigheten Ankaret 3 i centrala Veberöd. Båda köpen blir en del i kommunens arbete med strategiska markförvärv.

På fastigheten i Veberöd finns idag en drivmedelsstation och en butik med tillhörande tvätthall. Den fördjupade översiktsplanen för Veberöd föreslår att fastigheten på sikt utvecklas till blandad bebyggelse. Det överenskomna priset är 9,8 miljoner kronor.

Fastigheten i Torna Hällestad är idag obebyggd, utgörs av detaljplanelagd mark och är utpekad som blandad bebyggelse i översiktsplanen. Den gränsar till kommunens fastighet Hällestad 8:144 och kommunen bedömer att det finns goda möjligheter att utveckla de båda fastigheterna tillsammans.

Här finns alla handlingar från tekniska nämndens möte

Uppdaterad:

Dela sidan: