Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kommunstyrelsen – aktuella beslut juni 2022

Fortsatt trafik på busslinje 21, bar och bistro på biograf Kino samt nya avgifter i äldreomsorgen. Det var några av de ärenden som kommunstyrelsen fattade beslut om den 22 juni. Här kan du läsa ett urval av sammanträdets beslut.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga på

Möten och protokoll

Förfrågan om tillköp av busslinje 21

Lunds kommun har sedan Skånetrafikens nedläggning av busslinje 21 under 2020 gjort ett tillköp för att skapa intresse för och ett resandeunderlag som på sikt kan motivera Skånetrafiken att fortsatt köra busslinjen. Resandeunderlaget har ökat men målet har ännu inte uppnåtts.

Kommunstyrelsen anmodar tekniska nämnden att besluta om att köpa till trafikering av Skånetrafikens busslinje 21 till Stångby under ytterligare tre år, samt att verka för att linjen därefter övertas av Skånetrafikens ordinarie utbud. Kommunstyrelsen beslutade även att uppmana tekniska nämnden att i samverkan med Skånetrafiken utreda möjligheten att förlänga en befintlig linje från Norra Fäladen till östra Stångby ett antal turer på vardagar.

Kostnaden för tillköpet beräknas till 1,7 miljoner kronor, en kostnad som kommunstyrelsen uppmanar tekniska nämnden att begära pengar för i sin budgetplanering för perioden 2023–2025.

Samarbetsavtal med Stena Fastigheter AB avseende Kino, Folkets Bio

Kommunstyrelsen har fattat beslut för att vidareutveckla biografen Kino på Kyrkogatan i centrala Lund. Tidigare har kultur- och fritidsnämnden beviljat bidrag för utvecklingen och servicenämnden har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram en programhandling för ombyggnation av Kinos lokaler, som ägs av Stena Fastigheter. Nu ingår kommunstyrelsen och Stena Fastigheter ett samarbetsavtal för det fortsatta utredningsarbetet. Servicenämnden får i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden, Stena Fastigheter och Folkets Bio i Lund ta fram systemhandlingar, förfrågningsunderlag, hyresavtal samt uppdaterade kalkyler. En geoteknisk utredning ska genomföras och bygglov ska sökas. Kommunstyrelsen avsätter 2,45 miljoner kronor för det fortsatta utvecklingsarbetet. Handlingarna bedöms kunna vara klara i december 2022 och inflyttning i de ombyggda lokalerna skulle i sådana fall vara möjlig hösten 2024.

Biografen Kino drivs av föreningen Folkets bio, som vill utveckla biografen med fler biosalonger samt bar och bistro. Kommunen stödjer sedan tidigare verksamheten, med motivet att biografen erbjuder ett filmutbud som kompletterar de stora biografkedjorna och är ett viktigt inslag i kommunens och även regionens kulturella infrastruktur. En utveckling av Kino bedöms ha potential att stärka Lund som kulturstad och ger möjlighet för arrangemang som innehåller mer än bara filmvisning.

Partneravtal mellan Lunds kommun och AI Sweden 2022–2024

Lunds kommun ska fortsätta samarbetet AI Sweden, som är ett nationellt samarbete för att påskynda användningen av och nyttan med artificiell intelligens i samhället. Samarbetet fortsätter genom att kommunen förnyar sitt partnerskap med Lindholmen Science Park i Göteborg som är nationell koordinator för AI Sweden.

Lunds kommun ska medfinansiera en nod i södra Sverige kallad AI Syd, och som har sitt säte i Lund. Kommunen medfinansierar verksamheten med 250 000 kronor per år under perioden 1 januari 2022 till 31 december 2024.

Kommunstyrelsen bedömer att medverkan i samarbetet ska bidra till ett av kommunens mål: ”I Lund ska vi vara ledande inom innovation och skapande”, men även till att fylla en lucka i Lunds innovationssystem. Kommunkontoret ska återrapportera resultat och nytta av partnerskapet under andra halvåret 2023.

Styrdokument för byggande röstades igenom igen

Kommunstyrelsen sa ja till förslagen till Bostadsförsörjningsprogram 2030 och Markpolicy 2030 för Lunds kommun. De båda styrdokumenten utgör tillsammans med Utbyggnadsplan 2030 planeringsunderlag för kommunens arbete med stads- och samhällsutveckling. Målet är att färdigställa 800 bostäder om året fram till 2030, enligt det direktiv som antogs i juni 2020.

Förslaget till bostadsförsörjningsprogram skickades tillbaka till kommunstyrelsen av kommunfullmäktige för några veckor sedan genom en så kallad minoritetsåterremiss. Enligt återremissen skulle det bland annat skrivas in i bostadsförsörjningsprogrammet att det ska planeras för ett ökat bostadsbyggande om minst 1 200 bostäder och minst 400 nya studentbostäder per år. Kommunstyrelsen valde att godkänna ursprungsförslaget. Även denna gång fattar kommunfullmäktige det slutgiltiga beslutet.

Ansvarsfördelningen klar för arbetet med att uppgradera Källby avloppsreningsverk

Kommunstyrelsen har nu tagit fram ett förtydligande av hur ansvaret för utvecklingen av Källby avloppsreningsverk fördelas mellan kommunens olika beslutandeorgan:

  • Kommunfullmäktige ansvarar för ärenden av principiell beskaffenhet, godkänner taxor och investeringar över 5 miljoner kronor.
  • Kommunstyrelsen ansvarar för den samlade investeringsbudgeten, bereder inför beslut i kommunfullmäktige, utövar insyn i nämnder och kommunalförbunds verksamhet.
  • Tekniska nämnden har en samordnade funktion för kommunens vattenfrågor och ska i den rollen ge stöd till VA Syds förbundsstyrelse samt Ägarnämnd Lund.
  • Miljönämnden utövar miljötillsyn.

Insats mot undernäring kan kosta 1 678 kronor i månaden

Den 1 september i år inför Lunds kommun hälso- och sjukvårdsinsatsen behovsbedömd måltidsleverans i hemmet. Insatsen riktar sig till äldre som bor hemma och är undernärda eller riskerar att drabbas av undernäring. Genom näringsberäknade, färdiglagade måltider flera gånger om dagen ska undernäring motverkas. Insatsen ska kunna ordineras av sjuksköterska efter genomförd hälso- och sjukvårdsbedömning. Den äldres avgift för insatsen blir 1 678 kronor i månaden, enligt det förslag som kommunstyrelsen har sagt ja till och som kommunfullmäktige ska fatta beslut om.

Ledsagning kan bli gratis de första tolv timmarna

Den 1 september kan insatsen ledsagning enligt socialtjänstlagen bli avgiftsfri tolv timmar per månad. Förslaget till förändrad avgift har godkänts av kommunstyrelsen och ska nu beslutas av kommunfullmäktige. Den som har mer än tolv timmars ledsagning per månad kommer enligt förslaget att betala hemtjänsttaxa för det antal timmar som överstiger gränsen. Förslaget beräknas leda till 135 000 kronor i minskade avgifter per år, men å andra sidan till 60 000 kronor i minskade kostnader för administration.

Klimatpaket ska tas fram

Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott har fått i uppdrag att ta fram ett klimatpaket för Lunds kommun. Förslaget kommer som ett så kallat utskottsinitiativ från nämnda utskott. Den senaste tiden har Lund fått mycket uppmärksamhet för sitt klimatarbete, bland annat utsågs kommunen till Årets globala klimatstad av Världsnaturfonden den 30 maj.

Uppdaterad:

Dela sidan: