Länk till startsidan

Barn- och skolnämnden - aktuella beslut juni 2022

Delad förskole- och fritidshemsavgift för föräldrar som inte är folkbokförda på samma adress, resursfördelning till Revinge skola och resultatredovisning gällande meritvärde och behörighet för läsåret 2021/2022. Det är några av de frågor som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 21 juni.

Beslutsunderlag från sammanträdet finns att ta del av här.

Protokollet publiceras på samma sida så snart det är justerat. Här följer kort information om ett urval av ärendena från nämndens sammanträde:

Delad förskole- och fritidshemsavgift för föräldrar som inte är folkbokförda på samma adress

Barn- och skolnämnden har genom beslut i kommunfullmäktige fått i uppdrag utreda ett system som syftar till att normen för debitering av förskole- och fritidshemsavgift, för de vårdnadshavare som inte är folkbokförda på samma adress, blir att avgiften delas.

Barn- och skolförvaltningen har därför utrett frågan och därefter förslagit att ett system för delad faktura för vårdnadshavare som inte har samma folkbokföringsadress införs. Systemet som föreslås innebär att föräldrarna delar lika på betalningsansvaret för barnet, att de får varsin faktura samt att avgiften för varje förälder beräknas utifrån gällande taxebestämmelser för respektive hushåll. Varje förälder betalar därefter 50% av den för hushållet beräknade avgiften för barnet.

Barn- och skolnämnden beslutade, enligt det utskickade förslaget, att införa delad förskole- och fritidshemsavgift som norm för föräldrar som inte är folkbokförda på samma adress. Nu vidtar ett arbete på förvaltningen enligt nämndens beslut. Ambitionen är att förändringarna ska införas från och med den 1 januari 2023.

Resursfördelning till Revinge skola

I nuvarande resursfördelningsmodell för grundskolorna i Lunds kommun ingår särskild ersättning till små skolor på landsbygden. För att få ta del av den särskilda ersättningen ska ett antal kriterier vara uppfyllda, bland annat ska skolan ha mellan 40 och 53 elever för att få del av ersättningen.

Revinge skola har just nu för få elever för att uppfylla kriteriet avseende elevantal men är beroende av den särskilda ersättningen för att säkerställa en god kvalitet i verksamheten. Baserat på detta har barn- och skolförvaltningen förslagit att nämnden fattar beslut om dispens från antalskriteriet med förbehåll att ersättningen inte ökar, utan motsvarar maximalt 14 skolpeng per månad.

Barn- och skolnämnden beslutade att bevilja dispens i enlighet med det utskickade förslaget. Av beslutet framgår också att skolan bör utredas inom ramen för kommunens strategiska lokalförsörjningsplan samt att regelverket för små skolor på landsbygden ska ses över. Nämnden beslutade också att uppdra åt barn- och skolförvaltningen att utreda om det finns förutsättningar att få fler elever till Revinge skola och i så fall aktivt arbeta för detta.

Resultatredovisning för läsåret 2021/2022

Barn- och skolnämnden fick på sammanträdet del av resultatredovisningen gällande genomsnittligt meritvärde och behörighet till gymnasieskolan för eleverna i årskurs 9 gällande läsåret 2021/2022.

Av redovisningen framgår att Lunds kommuns niondeklasser får fortsatt höga betygsresultat. Statistiken är preliminär och kan komma att justeras marginellt. Även lovskolan kommer att påverka resultatet.

Det genomsnittliga meritvärdet för alla elever i årskurs 9 har sjunkit från 252 poäng vårterminen 2021 till 248 i år. Både pojkarnas och flickornas meritvärde har tappat något i år i jämförelse med tidigare år och skillnaden mellan pojkar och flickor blivit mindre. Andelen behöriga till yrkesförberedande gymnasieprogram har sjunkit från 92 procent till 89 procent. Den sammanfattade kunskapsbedömningen för grundsärskolan visar på godtagbara kunskaper för 99 % av de elever som läst ämnesområden och 90 % av de elever som läst ämnen.

Mer om barn- och skolnämnden

Samtliga sammanträdeshandlingar som kallelser, beslutsunderlag och protokoll till barn- och skolnämndens möten, samt sammanträdestider för året, finns tillgängliga här.

Kontaktuppgifter till politiker i barn- och skolnämnden hittar du här.

Uppdaterad:

Dela sidan: