Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Utbildningsnämnden – aktuella beslut i juni 2022

Fastställt programutbud för gymnasie- och gymnasiesärskolor läsåret 2023/24, resultatbaserad ersättning och avtalen med utbildningsanordnare inom vuxenutbildningen var några av de ärenden som togs upp i utbildningsnämnden 14 juni.

Fastställt programutbud för Lunds kommunala gymnasie- och gymnasiesärskolor läsåret 2023/24

Varje kommun ansvarar för att ungdomarna i kommunen erbjuds gymnasie- och gymnasiesärskoleutbildning av god kvalitet, i egen regi eller genom samverkansavtal med andra kommuner. Ungdomarna ska inom gymnasieskolan erbjudas ett allsidigt urval av nationella program och inriktningar, programinriktat val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion. Ungdomar inom gymnasiesärskolan ska erbjudas ett allsidigt urval av nationella och individuella program. I Lund erbjuds även spetsutbildningar och särskilda varianter på det Estetiska programmet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet.

Under mötet beslutade utbildningsnämnden att fastställa utbudet av nationella program, nationella inriktningar och introduktionsprogram inom gymnasieskolan och beslutade ett utbud av nationella och individuella program inom gymnasiesärskolan. Nämnden gav i uppdrag till utbildningsdirektören att utreda en breddning av det internationella utbildningsutbudet och möjligheten att erbjuda nationella program på engelska.

Resultatbaserad ersättning för vuxenutbildningen i Lund

I december gav utbildningsnämnden förvaltningen i uppdrag att ge förslag på kontrollfunktion avseende betygssättningen inom den kommunala vuxenutbildningen i Lund, i syfte att motverka betygsinflation i det fall att resultatbaserad ersättning införs.

Under tisdagen fattade utbildningsnämnden beslut om en kontrollfunktion avseende betygssättningen. Beslutet innebär att utbildningsförvaltningen kommer ta fram statistik över relationen mellan kursbetyg och nationella provbetyg för bedömning om betygsättningen är likvärdig. Statistiken kommer att användas för bedömning om betygsättningen är likvärdig på aggregerad nivå tex mellan skolenheter och huvudmän och jämfört med riksgenomsnitt. Statistiken kommer att redovisas och analyseras i vuxenutbildningens kvalitetsanalys.

Resultatbaserad ersättning är ett paraplybegrepp för olika typer av ersättningsmodeller som syftar till att premiera att önskade resultatmål och kvalitetsförbättringar uppnås. Det innebär att utbildningsanordnaren får fullt betalt först när eleven fått godkänt betyg. Till nämndens sammanträde hösten 2022 ska även ett förslag för hur en auktorisationsmodell med resultatbaserad ersättning och central rättning av prov kan införas för externa utförare inom SFI samt kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå.

Läs tjänsteskrivelsen här

Avtal med upphandlade utbildare inom vuxenutbildningen

Lunds kommun har upphandlat delar av sin kommunala vuxenutbildning. Bland de upphandlade utbildningsanordnarna finns Hermods AB och Tau Learning AB vars avtal löper ut den 31 december 2022.

Utbildningsnämnden fattade beslut om att inte förlänga avtal med Hermods AB gällande utbildning på vård- och omsorgsprogrammet samt barn- och fritidsprogrammet.

Anledningen är att utbildningsförvaltningens uppföljning av utbildningsanordnaren Hermods AB visar att anordnaren inte genomfört de förändringar som krävs för att certifieras som Vård- och omsorgscollege. Utbildningsförvaltningen fick i uppdrag att arrangera utbildning vid Komvux i Lund för elever som önskar studera vård- och omsorgsprogrammet samt barn- och fritidsprogrammet

Utbildningsnämnden fattade även beslut om att inte att inte förlänga avtal för yrkesutbildning i finsnickeri med TAU Learning AB. Anledningen är Skolinspektionens tillsyn av TAU Learning AB där de bland annat gjorde bedömningen att ledningen varken lever upp till kravet om lämplighet eller kraven på insikt i skolförfattningarna.

Antagna elever kommer ges möjlighet att fullfölja sina studier på respektive program.

Här hittar du alla handlingar

Här finns fler handlingar från utbildningsnämndens möte

Kommande möten och ledamöter i utbildningsnämnden


Uppdaterad:

Dela sidan: