Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kommunstyrelsen – aktuella beslut juni 2022

Förstärkt stöd för mottagandet av skyddsbehövande från Ukraina, nytt arkitekturprogram och en mer geografisk uppdelning av kommunens verksamheter. Det är några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om på sitt sammanträde den 1 juni 2022.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår hittar du på:

Möten och protokoll

Lund förstärker stödet för skyddsbehövande från Ukraina

Vilka konsekvenser Rysslands krig mot Ukraina kommer att få för Lund finns det fortfarande oklarheter kring – både vad gäller hur många ukrainare som Migrationsverket kommer att fördela till kommunen och vad den ekonomiska ersättningen blir från staten.

För att säkerställa att Lund har kapacitet att ta emot tillfälligt skyddsbehövande från Ukraina på ett bra sätt har kommunstyrelsen beslutat att förlänga hyreskontraktet för det akutboende som under våren har använts på uppdrag av Migrationsverket. Nytt slutdatum för hyrperioden är den 30 april 2023. För att finansiera boendesatsningen, men även andra löpande kostnader som kan uppkomma under året med anledning av konflikten i Ukraina, har kommunstyrelsen beslutat att bevilja 28,5 miljoner kronor.

Slutgiltigt beslut om anordnandet av boende samt den ekonomiska satsningen fattas av kommunfullmäktige.

Med anledning av situationen i Ukraina

Gemensam överförmyndarnämnd föreslås för Lund och Eslöv

Från den 1 januari 2023 bör Lunds och Eslövs kommuner bilda en gemensam överförmyndarnämnd med Lund som värdkommun. Det förslaget lämnar nu kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen i Eslöv har fattat samma beslut.

Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet. Kommunernas respektive verksamheter är idag relativt små. En sammanslagning bedöms därför gynna verksamheten genom att ge bättre förutsättningar för utveckling och långsiktig hållbarhet. Redan i dag samarbetar de båda kommunernas överförmyndarverksamheter, och genom en gemensam nämnd blir det möjligt att ytterligare nyttja volymfördelar, minska sårbarheten, utnyttja potentialen i det samlade geografiska området och verksamheternas olika styrkor samt hantera framtida krav.

Det är vanligt med samverkan inom överförmyndarområdet, idag samverkar cirka 180 av Sveriges 290 kommuner i en gemensam nämnd och/eller en gemensam förvaltning för överförmyndarfrågor.

Överförmyndarnämnden

Arkitekturprogram för Lunds kommun – beslut om uppdrag

Efter att kommunstyrelsen gett klartecken startar nu arbetet med att ta fram ett arkitekturprogram för Lunds kommun. Arkitekturprogrammet ska ge stöd i arkitektur- och kvalitetsfrågor i stadsbyggandet och fungera som riktlinjer för de aktörer som vill etablera sig i Lunds kommun, liksom för kommunens förtroendevalda och handläggare. Beslutet grundas på översiktsplanen från 2018, som slår fast att kommunen ska ta fram ett arkitekturprogram.

Programmet ska kompletteras med ett uppdrag om att kommunen ska verka för fler inslag av klassisk arkitektur i Lund. Detta efter en skrivelse från Lundakvintetten. Arkitekturprogrammet ska tas fram av byggnadsnämnden och det slutliga förslaget antas i kommunfullmäktige.

Lundaförslag: organisera verksamheterna geografiskt

Enligt ett lundaförslag borde kommunen övergå till att organisera flera verksamheter utifrån geografi i stället för som i dag utifrån indelning i facknämnder. Det skulle leda till att kommunens resurser används mer optimalt och att servicen till medborgarna förbättras, menar förslagsställaren. Som exempel nämns att skötseln av grönområden, parker, fotbollsplaner och skolgårdar borde organiseras efter respektive kommundel – och möjligen även efter avgränsade delar av Lunds tätort.

I ett svar som kommunstyrelsen ställt sig bakom beskrivs att det finns för- och nackdelar med alla organiseringsformer, men att nuvarande facknämndsorganisering bedöms ha bättre förutsättningar att skapa en likvärdig och effektiv välfärd för kommuninvånarna än en geografisk indelning. Andra fördelar är att kompetens och ledning samlas samt att den ekonomiska styrningen blir tydligare. ”Det är mot den bakgrunden som bland andra Lund, Uppsala, Göteborg och Malmö valt att avveckla sina kommundelsnämnder till förmån för facknämnder”, skriver kommunstyrelsen i sitt svar.

Uppdaterad:

Dela sidan: