Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Barn- och skolnämnden - aktuella beslut maj 2022

Delårsrapport per april, skolval till förskoleklass inför höstterminen samt ny planering gällande skola på Brunnshög. Det är några av de frågor som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 31 maj.

Beslutsunderlag från sammanträdet finns att ta del av här.

Protokollet publiceras på samma sida så snart det är justerat. Här följer kort information om ett urval av ärendena från nämndens sammanträde:

Delårsrapport per april 2022 för barn- och skolnämndens verksamheter

Alla kommunens nämnder och styrelser ska göra en analys av verksamheten och resultatet i en delårsrapport per april månad. I rapporten redovisas bland annat händelser av väsentlig betydelse, måluppfyllelse och det ekonomiska resultatet med prognos för helåret. Barn- och skolnämnden har fem utvecklingsmål kopplat till kommunfullmäktiges fokusområden. Flertalet av dessa följs upp närmare i kommande uppföljningar, i takt med att fler utfall inkommit.

Barn- och skolnämnden redovisar ett positivt ekonomiskt resultat på cirka 45,9 mnkr för perioden. För helåret prognostiserar barn- och skolnämnden en positiv budgetavvikelse på 37,0 mnkr i jämförelse med tilldelad budgetram om 2 713,3 mnkr (+1,7%).

Nämnden beslutade att godkänna delårsrapporten enligt det utskickade förslaget.

Skolplacering till förskoleklass höstterminen 2022

Inför höstterminen 2022 fanns det per den 1 februari 2022 totalt 1389 barn inom Lunds kommun som ska börja fullgöra sin skolplikt i förskoleklass. Vårdnadshavare har haft möjlighet att lämna in sina önskemål om skolplacering via e-tjänst på www.lund.se. Ett gemensamt ansökningsförfarande med fem av de fristående huvudmännen har genomförts.

Barn- och skolnämnden fick på sammanträdet information om utfallet av skolplaceringsprocessen. Sammanfattningsvis konstateras att 1321 ärenden registrerades i e-tjänsten och att 1101 barn placerats i enlighet med vårdnadshavarnas förstahandsval.

Utredning av skola på Brunnshög

Planeringen av utbyggnaden av Brunnshög i Lunds kommun har pågått under en lång tidsperiod. Barn- och skolförvaltningen har under de senaste månaderna utrett möjligheter kring att bygga en lågstadieskola på Brunnshög tidigare än planerat. Utredningen har konstaterat att det genom förändringar av övriga planerade investeringar är möjligt att tidigarelägga byggnationen av skolan samt att detta skulle ha flera fördelar. Den justerade planeringen berör förutom skolan på Brunnshög även Flygelskolan och Östratornskolan.

En förändrad planering enligt den inriktning som nu presenterats av förvaltningen behöver lyftas för beslut i nämnden som en del i underlag för ny strategisk lokalförsörjningsplan i oktober 2022.

Mer om barn- och skolnämnden

Samtliga sammanträdeshandlingar som kallelser, beslutsunderlag och protokoll till barn- och skolnämndens möten, samt sammanträdestider för året, finns tillgängliga här.

Kontaktuppgifter till politiker i barn- och skolnämnden hittar du här.

Uppdaterad:

Dela sidan: