Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Vård- och omsorgsnämnden - aktuella beslut i maj 2022

Information och beslut om stadsbidrag, mat i ordinärt boende och remissvar i ärende "Skrivelse från Socialdemokraterna - Kompensera medborgare och brukare när servicen begränsas", det var några av ärendena som vård- och omsorgsnämnden behandlade på sitt sammanträde den 11 maj. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa.

Samtliga sammanträdeshandlingar finns tillgängliga på lund.se

Det kan dröja upp till två veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Beslut om stadsbidrag

Lunds kommun har erhållit statsbidrag på 41,0 mnkr för 2022. Under 2021 gick bidraget direkt från staten till Vård- och omsorgsnämnden som intäkt, men för 2022 erhåller vård och omsorgsnämndens bidraget som en utökning av budgetramen

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2022 fördela statsbidrag till landets kommuner för en äldreomsorgsatsning och syfte med statsbidraget är att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer. Enligt regeringsbeslutet får medlen användas utifrån lokala behov i syfte att möjliggöra förbättringar och utveckling av verksamheten.

Några exempel på aktiviteter som påbörjades 2021 och kommer finansieras med bidraget även 2022 och 2023 är:

  • Hemvård - Nytt rehabiliterande arbetssätt, omhändertagande vid hemgång från sjukhus. Pilot är hemvårdsområdena Rosen och Tuna/Thulehem. Kostnad beräknas till ca 3 mnkr 2022.
  • Förändring i riktlinjerna gällande serviceinsatserna städning och tvätt. Från var tredje vecka till varannan bedöms kosta ca 10 mnkr 2022 och 2023.
  • Utemiljöer inom särskilt boende som bedöms kosta 2 mnkr under 2022 och 2 mnkr under 2023.

Mat i ordinärt boende

Vård- och omsorgsnämnden beslutade att förvaltningen successivt bör arbeta för att förbättra måltidssituationen för äldre i ordinärt boende utifrån att samarbeta med näringslivet för att öka tillgängligheten för äldre till det privata måltidsutbudet. Det finns många sätt att behålla eller väcka matglädje hos våra äldre. Det kan handla om att vara delaktig i matlagningen, äta tillsammans med andra eller att få välja själv vad man ska äta.

Den som bor i ordinärt boende ska vid behov få stöd avseende måltiden på olika sätt samt ha ett ökat fokus på att förebygga och motverka undernäring. Den nya inriktningen syftar till att en ökad kvalitet och delaktighet samt individanpassning av stödet.

Målsättningen är att nämndens nya inriktning ska vara implementerad hösten 2022. Arbetet ska följas upp i maj och november 2022.

Remissvar i ärende "Skrivelse från Socialdemokraterna - Kompensera medborgare och brukare när servicen begränsas"

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att avge yttrande i enlighet med tjänsteskrivelse 2022-04-07.

Socialdemokraternas skrivelse om kompensation till medborgare och brukare när servicen begränsas har den 11 februari 2022 remitterats till vård- och omsorgsnämnden för yttrande. Samtliga remissinstanser ombads framförallt redogöra för vad det skulle innebära i termer av kostnad och personalresurser för att verkställa förslaget (då utifrån en uppskattning av hur stor del av den kommunala servicen inom respektive verksamhet som begränsats under pandemin), samt uppmanades vidare att ställning till frågan om förslagets laglighet. Förutsättningarna och frågeställningarna för remissen har dock förändrats.

Kommunfullmäktige beslutade därefter, den 17 februari 2022 § 51, att samtliga nämnder och styrelser ska verka för att kompensation bör utgå till den drabbade om service och tjänster gentemot medborgare, andra brukare, föreningar och företagare med flera begränsas med anledning av pandemiläget. Med anledning av detta uppmanar kommunkontoret, i en reviderad remiss den 2 mars 2022, samtliga remissinstanser att väga in kommunfullmäktiges beslut i sina yttranden och då fokusera på eventuell begränsning i service från och med 2022-01-01 och framåt.

Samtliga sammanträdeshandlingar från tidigare sammanträden kan du läsa här

Uppdaterad:

Dela sidan: