Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Utbildningsnämnden – aktuella beslut i maj 2022

Delårsrapport och fördelning av skolmiljarden var några av de ärenden som togs upp i utbildningsnämnden 25 maj.

Delårsrapport

Utbildningsförvaltningen har sammanställt en delårsrapport per den 30 april för utbildningsnämndens verksamheter. I rapporten redovisas bland annat händelser av väsentlig betydelse, måluppfyllelse och det ekonomiska resultatet med prognos för helåret.

Pandemin har fortsatt påverka verksamheten under första kvartalet på grund av bl a stor sjukfrånvaro, vilket har medfört ett ökat behov av stödinsatser till elever. Rekrytering har gjorts till de nyinrättade tjänsterna för praktiknära forskning. Statsbidrag för Komvux lärcentrum Kompassen har erhållits även för 2022. En första fas i projekt Röda tråden, som innebär bättre analysunderlag för det kompensatoriska uppdraget, har slutförts.

Ett arbete med att utveckla introduktionsprogrammen har inletts. En del av de nya lagar som träder i kraft runt halvårsskiftet 2022 kräver större anpassningar av verksamheten och arbete har inletts för att uppfylla lagkraven. Större byggprojekt som Hedda Anderssongymnasiet och Campus Vipan fortskrider enligt plan.

Utbildningsnämndens resultat för perioden januari-april är -500tkr. Investeringsprognosen för 2022 är enligt budget på 9 mnkr. Antalet anställda ligger på ungefär samma nivå som motsvarande period föregående år men förväntas öka i samband med Hedda Anderssongymnasiets uppbyggnad.

Utbildningsnämnden beslutade att godkänna delårsrapporten.

Fördelning av skolmiljarden

Lunds Kommunstyrelse har beslutat att utbildningsnämnden ska tilldelas 10,9 mnkr av de 16,8 mnkr kommunen fått av skolmiljarden 2022. Syftet med skolmiljarden är att för eleverna minska negativa effekter orsakade av pandemin. Kommunen bestämmer själv efter behov hur medlen ska fördelas mellan de olika skolformerna.

En fördelning av dessa baserat på skolenheternas behov, är att Komvux får 4 mnkr medan gymnasieskolor och gymnasiesärskola får 6,9 mnkr. Av dessa betalas även ut tilldelning till fristående skolor med elever från Lunds kommun. En debitering till andra kommuner som har elever i Lunds kommun ger gymnasieskolor och gymnasiesärskola ytterligare resurser.

Behoven på enheterna ser olika ut, varför fördelningen av skolmiljarden bör göras baserat på behov och inte med ett lika stort belopp per elev. Samtliga enheter får med den fördelningsgrunden del av skolmiljarden, men i olika omfattning.

Utbildningsnämnden beslutade att godkänna fördelningen av 2022 års skolmiljard och att debitering med motsvarande belopp görs till andra kommuner med elever i Lunds kommuns gymnasieskolor och gymnasiesärskola.

Här hittar du alla handlingar

Här finns fler handlingar från utbildningsnämndens möte

Kommande möten och ledamöter i utbildningsnämnden


Uppdaterad:

Dela sidan: