Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kommunfullmäktige – aktuella beslut i maj 2022

Nytt näringslivsprogram och fördjupad översiktsplan för Veberöd är två av ärendena som behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde den 24 maj.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga på sidan möten.

Möten och protokoll

Nytt näringslivsprogram 2022–2030

Lunds kommuns näringslivsprogram är ett av flera verktyg för att förverkliga och konkretisera kommunens vision ”Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet”. Programmet innehåller sju prioriterade områden med inriktningsmål som kommunen har rådighet över. Målet är att uppnå ett innovativt och hållbart näringsliv genom att hela kommunen arbetar med att skapa de bästa förutsättningarna för att starta, driva och utveckla företag som i förlängningen skapar fler arbetstillfällen.

Ett förslag på nytt näringslivsprogram för åren 2022–2030 har varit på remiss hos företagarföreningar, intresseorganisationer och myndigheter. Efter att ha uppdaterats med beaktande av remissinstansernas inkomna synpunkter godkändes förslaget av kommunstyrelsen i april. Nu har kommunfullmäktige slutgiltigt antagit näringslivsprogrammet.

1 200 bostäder och mer näringsliv i plan för Veberöd 2040

900 nya lägenheter och 300 småhus samt plats för ett växande näringsliv och utveckling av ett levande centrum. Det möjliggörs genom den fördjupning av översiktsplan för Veberöd fram till år 2040 som kommunfullmäktige nu har sagt ja till.

De nya bostäderna bedöms kunna svara mot de behov som väntas uppstå hos framför allt äldre, unga vuxna och barnfamiljer. Veberöds skolor och förskolor väntas täcka de behov som utbyggnationen kan innebära.

Bostadsbyggande och utveckling av näringslivet på orten ska enligt planen i första hand ske genom förtätning men också genom användning av industri- och åkermark. I arbetet med förslaget har dialog förts med invånare i Veberöd, inte minst unga. Innan kommunfullmäktige godkände förslaget har det behandlats av byggnadsnämnden och därefter kommunstyrelsen.

Uppdaterad:

Dela sidan: