Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Byggnadsnämnden – aktuella beslut i maj 2022

Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden bland annat att om att det kan bli fler bostäder i Stora Råby och att en skola vid Tunaparken kan byggas om för fler elever. Nämnden besvarade även ett Lundaförslag och flera motioner.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar.

Lundaförslag – fler namn med järnvägskoppling i Genarp

Lundaförslaget kom in samtidigt som byggnadsnämnden antog två namn i Genarp med just järnvägsanknytning, Tankloksgatan och Lokstallsparken. (BN 2022/0032).

I Lundaförslaget föreslogs Stationstorget och Lokstallsparken. Det ena namnet har redan beslutats i ovan angivna beslut. Stationstorget sparas och kommer att utredas vidare vid ett eventuellt namnbehov vid före detta stationen.

Motionssvar om träd och skolgårdar

Byggnadsnämnden besvarade två olika motioner från miljöpartiets Karin Svensson Smith. I den första blev svaret från nämnden att man inte vill införa ett generellt förbud att fälla träd med en stamdiameter på över två decimeter. Redan idag finns en möjlighet att skydda träd när man planlägger ett område, då utgår man inte bara från trädens storlek utan även från kulturmiljö, naturvärden och arkitektoniska värden.

Nämnden ställer sig dock positiv till den andra motionen, om att använda kommunens skolgårdar för att minska risk för översvämningsskador. Dock behöver skyfallsproblematiken sättas i ett sammanhang och nyanseras så att storskaliga åtgärder görs där de ger bäst effekt.

Stora Råby kan få fler bostäder

Byggnadsnämnden gav stadsbyggnadskontoret i uppdrag att planlägga ett område i östra Stora Råby som idag saknar detaljplan. Översiktsplanen anger ”Blandad bebyggelse” för området och tanken är att detaljplanen ska skapa förutsättningar för att bygga några radhus och parhus.

Ombyggnad för fler elever

Lund Internationell School (LIS) och byggaktören Hemsö får ett tillfälligt bygglov för en utökning av skolan som finns på Dag Hammarskjölds väg vid Tunaparken. Med lovet kan de bygga om och därmed utöka antalet elever. Även om skolgården förblir mindre än vad som rekommenderas, sker ändå en förbättring gentemot hur det varit tidigare. Behovet av lokalerna uppges vara tillfälligt eftersom LIS har tilldelats mark på Brunnshög där man ska bygga en ny skola.

Uppdaterad:

Dela sidan: