Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Tekniska nämnden - aktuella beslut maj 2022

Den 18 maj tog tekniska nämnden bland annat upp två ärenden om naturskydd, i Dalby respektive Silvåkra, och ett markköp i Södra Sandby. Nämnden gav även klartecken för att bygga två gång och cykelvägar i Dalby tillsammans med en pendlarparkering.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben. Observera att det kan dröja upp till två veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Här hittar du alla handlingar

Bildande av naturreservatet Dalby fälad – Klockarelyckan i Lunds kommun

Tekniska nämnden lämnar förslaget om att inrätta ett nytt naturreservat inom Dalby fälad – Klockarelyckan vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Klockarelyckan ligger öster om Dalby Pinnmöllan, direkt söder om Hällestadsvägen.

Syftet med det nya reservatet är att skydda, vårda, bevara och återställa värdefulla naturmiljöer med biologisk mångfald och kulturpräglade miljöer bestående av betesmark. Naturreservatet blir även ett tillskott för friluftslivet. Att vårda fälader är en viktig del av Lunds kommuns naturvårdsstrategier och bildandet av naturreservatet stöds av flera kommunala styrdokument men också av Länsstyrelsen i Skåne län. Samtidigt är delar av reservatet av riksintresse för värdefulla ämnen och mineral. Både kommunen och Länsstyrelsen har dock sedan tidigare tagit ställning för att naturvårdsintresset ska ges företräde.

Uppmärkning och skyltning av området uppskattas kosta 100 000 kronor. Driftskostnaden beräknas till cirka 200 000 kronor årligen.

Biotopskydd av området Almen vid Silvåkra

Tekniska förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att området Almen vid Krankesjöns strand blir ett så kallat biotopskyddsområde.

Almen är ett populärt utflyktsmål bland främst fågelintresserade men även bland allmänt naturintresserade personer. Den privata markägaren och tekniska förvaltningen har sedan länge en god dialog vilket har möjliggjort olika naturvårdsprojekt och ett fågeltorn i kommunens regi.

Inom ett biotopskyddsområde är det förbjudet att bedriva verksamhet eller göra något som kan skada naturmiljön. Den betade strandängens värdefulla miljö kan skyddas och bevaras vilket ger ökade förutsättningar för att bevara Krankesjöns biologiska mångfald.

Köp av fastighet, del av Södra Sandby 66:1

Nämnden tog beslut om att köpa del av fastigheten Sandby 66:1 som ligger i direkt anslutning till Skrylleområdet intill stenbrottet och inom Måryds naturreservat. Ägarens erbjudande till kommunen om att köpa marken hör ihop med kommunens försäljning av del av fastigheten Sandby 67:1 till samme ägare. Markköpet passar väl in i kommunens långsiktiga strategi för att utveckla Skrylleområdet. Området som är cirka 15 hektar stort består av betesmark med spridd växtlighet, främst enebuskar och solitärträd, men här finns även några dammar. Kommunen köper marken för 2,4 miljoner kronor.

Igångsättningsbeslut gång-och cykelvägar och pendlarparkering i Dalby

Tekniska förvaltningen har fått klartecken att handla upp entreprenaden för två nya cykelbanor i Dalby. I och med detta tas nästa steg mot utbyggnaden av cykelinfrastrukturen på orten vilket ger en sammanlänkande lokal och regional effekt och höjer trafiksäkerheten.

Sträckorna har sedan tidigare pekats ut som prioriterade att bygga: den ena längs Lundavägen från Trekanten fram till supercykelstråket mot Lund, och den andra längs Malmövägen, från Pumpvägen till Allégatan. I upphandlingen av entreprenaden ingår även byggnation av en ny pendlarparkering vid Verkstadsgatan, vid hållplatsen för linje 174.

Här finns alla handlingar från tekniska nämndens möte

Uppdaterad:

Dela sidan: