Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Socialnämnden – aktuella beslut maj 2022

Delårsrapporten och lägesrapport feriepraktik är ett par av de ärenden som togs upp på socialnämnden under sammanträdet den 11 maj. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa ärenden.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webbplatsen.

Delårsrapport

Socialtjänsten i Lund har betydligt lägre kostnader än förväntat och en bra kvalitet enligt jämförelsetal. De senaste fem åren har antalet anmälningar och behovet av insatser i snitt ökat med 7 procent varje år. Sedan 2018 har förvaltningen arbetat med att genomlysa verksamheten för att både effektivisera och kvalitetsförbättra. Mellan åren 2018–2021 har socialnämnden genomfört effektiviseringar på 45 mkr. Ambitiösa arbeten pågår med att utveckla och förbättra processerna i verksamheten för att förbättra kvalitet, resultat och ekonomi. Parallellt med detta följer nämnden aktivt förvaltningens arbete med arbetsmiljö och sjukskrivningar.

Socialnämnden har lagt en prognos på ett underskott på 28 mnkr för 2022 som i stort förklaras av ett underskott inom självförsörjning på 24 mnkr, varav försörjningsstöd 5 mnkr, arbetsmarknadsinsatser 17 mnkr och feriepraktik 2 mnkr. Den satsning på stärkt arbetsmarknadsfokus som omvandlar passiva medel inom försörjningsstöd till aktiva medel genom arbetsmarknadsinsatser, ryms inte inom befintlig budget. Underskottet motsvarar helt förra årets överskott, då arbetsmarknadsanställningarna kom igång sent på året. Dessutom innebär 565 feriepraktikplatser, 88 fler än förra året, ökade kostnader. Förvaltningen hoppas kunna skapa ännu fler feriepraktikplatser, 600-700 platser, vilket innebär att prognosen kan förändras igen. Socialnämnden beslutade att anta delårsrapporten vid dagens möte.

Lägesrapport feriepraktik

Kommunal feriepraktik och subventionerat feriearbete är en viktig verksamhet för ungdomar i Lund eftersom den ger en första kontakt med arbetsmarknaden, referenser, meningsfull sysselsättning under sommaren och extra pengar. Verksamheten har lyckats rekrytera fler platser än förra året, vilket är mycket positivt. Troligen kommer 600–700 lundaungdomar att erbjudas en plats under 2022. Feriepraktiken är en förebyggande och långsiktig insats för alla de unga som erbjuds en plats, det är bra för hälsan och en skyddsfaktor i den enskildes liv.

Här hittar du samtliga sammanträdeshandlingar.

Kommande möten och ledamöter i socialnämnden.

Uppdaterad:

Dela sidan: