Länk till startsidan

Denna sida är äldre än 12 månader och är kanske inte längre aktuell.

Servicenämnden - aktuella beslut i april 2022

Den 27 april behandlade nämnden bland annat måltidsleveranser till externa skolor och förskolor, delegering och fördelning av arbetsuppgifter samt gallring av analoga drift- och underhållshandlingar.

Uppsägning av avtal om måltidsleveranser

Servicenämnden har, genom Måltidsservice, avtal med knappt 20 privata förskolor och skolor inom Lunds kommun gällande tillagning och leverans av måltider. Utifrån ett förändrat uppdrag i Lunds kommuns reglemente kommer nämnden inte att kunna fortsätta leverera till dessa kunder.

Servicenämnden beslutade därför att säga upp avtalen om måltidsleveranser till privata förskolor och skolor per den 31 december 2022.

Delegering och fördelning av arbetsuppgifter

Som ett led i arbetet att stärka den interna kontrollen och skapa en effektiv förvaltning har serviceförvaltningen identifierat ett behov av att förtydliga såväl nämndens ansvar i förhållande till förvaltningen som arbetsfördelningen inom förvaltningen. Servicenämnden föreslås därför att fatta beslut om att delegera arbetsuppgifter till servicedirektören, ge servicedirektören i uppdrag att fördela de delegerade arbetsuppgifterna samt att ge förvaltningen i uppdrag att utvärdera behovet av ytterligare arbetsfördelningar.

Servicenämnden beslutade i enlighet med serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 mars 2022

Gallring av analoga drift- och underhållshandlingar

Lundafastigheter har tagit fram ett projektprogram (Effektivare flöden) för att skapa goda förutsättningar för verksamheten att arbeta med effektiviseringar inom affärsområdet. I detta arbete har affärsområdet genomfört en kartläggning av vilka arbetsmetoder som bör utredas för att skapa effektivare arbetsflöden mellan dess olika avdelningar. Kartläggningen identifierade bland annat behov av en digital hantering av fastighetsbeståndets drift- och underhållshandlingar (nedan DU-handlingar). I dagsläget hanteras handlingarna i såväl analog som digital form. Ett samlat tillgängliggörande av samtliga DU-handlingar bedöms innebära effektiviseringar i arbetet med att utföra det underhåll som åligger servicenämnden. För att möjliggöra en helt digital hantering behöver äldre analoga DU-handlingar digitiseras. I ärendet föreslås nämnden besluta om att analoga DU-handlingar får gallras efter skanning under förutsättning att handlingarna skannats till ett arkivbeständigt format, att kvalitetskontroll utförts samt att det gjorts säkerhetskopia av handlingarna.

Servicenämnden beslutade i enlighet med serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 mars 2022

Vill du veta mer om servicenämnden?

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun, finns tillgängliga på webben.

Här hittar du alla handlingar för servicenämnden samt kontaktuppgifter till samtliga ledamöter och ersättare i servicenämnden.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?