Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Vård- och omsorgsnämnden - aktuella beslut april 2022

Information om verksamhetsåret 2021 från Norlandia Care och planläggning av fastigheten Bursan 3, det var några av ärendena som vård- och omsorgsnämnden behandlade på sitt sammanträde den 5 april.

Samtliga sammanträdeshandlingar finns tillgängliga på lund.se

Det kan dröja upp till två veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Förvaltningen säger Nej till flerbostadshus, Bursan 3

Skånska Hem Bursan AB inkom den 23 juni 2020 med begäran om planläggning av fastigheten Bursan 3 med flera i Lund. Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförandet av ett flerbostadshus i 2,5 våningar bestående av 27 smålägenheter som riktar sig till mindre hushåll. Marken är idag obebyggd men planlagd för bostadsändamål men med betydligt mindre byggrätt än det som föreslås i planförslaget.

Förvaltningen har ett gruppboende enligt LSS på fastighet Bursan 1. Boendet har idag en lugn och grön utemiljö på baksidan som skulle gå förlorad med byggnationen som föreslås i planen. I planen föreslås även en infartsväg parallellt med boendets utemiljö. Förändringarna skulle försämra utemiljön och de boendes möjligheter att vistas ute. Intrycken från omgivningen skulle öka vilket kan innebära svårigheter för de boende.

Bursan 1 är specialanpassad för boende med särskilda behov och det faktum att verksamheten har varit i drift i mer än 10 år, anser vård- och omsorgsförvaltningen att föreslagen ändring i detaljplan inte är lämplig. Förvaltningen föreslår därför nämnden att ska föreslå Stadsbyggnadskontoret att avslå förändringen av detaljplanen för
Bursan 3.

Verksamhetsåret 2021 från Norlandia Care

Verksamhetens uppdrag och innehåll

Norlandia Care AB driver på uppdrag av Lunds kommun Fäladshöjdens äldreboende. Utifrån biståndsbeslut ansvarar verksamheten för individuellt stöd, service och omvårdnad samt hälso- och sjukvård och rehabinsatser för äldre på Fäladshöjdens äldreboende.
Norlandia Care AB har haft sin stora fokus på Mat, förebyggande och rehabiliterande arbetssätt.

Händelser av väsentlig betydelse

Covid-19 har haft stor påverkan även här på Fäladshöjden, liksom för resten av samhället. Även om smittspridning hade stor påverkan på verksamheten, så fanns stort stöd och gott samarbete med vårdcenraler och Lunds kommun samt Vårdhygien. Muntlig information till anhöriga som det berörde skedde löpande under smittspridningen, vilket var förebyggande mot mycket oro och skapade trygghet hos anhöriga.

När verksamheten erbjuds vaccin mot Covid-19, vaccinerades både brukare och personal detta hände i januari. Fäladshöjden hade stort deltagande till vaccinationen både bland boende och medarbetare. Verksamheten har arbetat in bra rutiner mot smittspridningen och följt Region Skånes riktlinjer och rekommendationer. Provtagning på både brukare och personal, har fungerat bra.

Samtliga sammanträdeshandlingar från tidigare sammanträden kan du läsa här

Uppdaterad:

Dela sidan: