Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kommunstyrelsen – aktuella beslut i maj 2022

Fördjupad översiktsplan för Veberöd, pandemistöd till skolorna och ansökan om att få arrangera SM-veckan. Det var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om på sitt sammanträde den 4 maj 2022.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår hittar du på:

Möten och protokoll

394 förslag om bättre mötesplatser och fysisk miljö

Allt ifrån linbana till digital quizrunda finns med bland de 394 förslag som lundabor har skickat in till kommunen om hur områdena utanför Lunds tätort kan utvecklas. Nu har kommunstyrelsen valt ut drygt 70 förslag som uppfyller kriterierna. I slutet av maj presenteras förslagen på lund.se. Sedan har medborgare med koppling till respektive område tio dagar på sig att rösta på sina favoritförslag.

Flest förslag gäller åtgärder i Dalby 116 stycken), följt av Södra Sandby (82), Veberöd (70), Genarp (66) och Stångby (56). Förslagen som fått flest röster och därmed ska genomföras kommer att tas upp för beslut av kommunstyrelsen i augusti.

Medborgarbudget

Pandemistöd för 2022 fördelat mellan skolformer

Skolmiljarden kallas det extra statsbidrag som delas ut till landets kommuner för att minska de negativa effekterna på elevers hälsa och kunskapsutveckling till följd av covid-19-pandemin. För Lunds del blir stödet för 2022 16,8 miljoner kronor, vilket är 1,9 miljoner mer än stödet under förra året. Kommunstyrelsen har beslutat att 5,9 miljoner kronor av dessa ska gå till insatser i kommunal och enskild verksamhet i fritidshem, förskoleklass, grundskola och grundsärskola, det vill säga de skolverksamheter som barn- och skolnämnden ansvarar för. Resterande 10,9 miljoner kronor ska fördelas till gymnasieskolor, gymnasiesärskolor och kommunal vuxenutbildning inom utbildningsnämndens ansvarsområde.

Kommunstyrelsen beslutade även att uppmana utbildningsnämnden att debitera övriga kommuner för den andel av skolmiljarden som de fått för elever som går på gymnasieskolor i Lunds kommun.

Gymnasiesärskolan byggs ut för att ge plats för fler elever

Gymnasiesärskolans cirka 110 skolplatser räcker inte till. Behovet ökar i takt med att befolkningen växer, och hösten 2021 hade skolan inte längre plats för nya elever från kringliggande kommuner. Kommunstyrelsen har nu beslutat att låta bygga om Långa Längan i Vipanområdet, där undervisningen bedrivs, för att ge plats åt fler elever. Investeringskostnaden beräknas till 20,4 miljoner kronor, och de ökade lokalkostnaderna väntas finansieras genom intäkter från de kranskommuner som låter sina särskoleelever studera i Lund.

Gymnasiesärskolan

Plan för kommunens lokaler uppdaterad

Lunds strategiska lokalförsörjningsplan ska ge en helhetsbild av kommunens långsiktiga lokalbehov och kapacitet vad gäller förskola, grundskola, gymnasieskola, större delen av verksamheten inom kultur, fritid och idrott samt bostäder som hyrs ut via kommunen. Planen omfattar också träffpunkter och lokaler för socialförvaltningens verksamhet.

I höstas beslutade kommunstyrelsen om en första sådan plan, och efter beslut om underlag i berörda nämnder har en uppdaterad plan för åren 2023-2032 nu röstats igenom. Lokalförsörjningsplanen är ett stöd för arbetet med ekonomisk verksamhetsplan för 2023–2025.

1 200 bostäder och mer näringsliv i plan för Veberöd 2040

900 nya lägenheter och 300 småhus, samt plats för ett växande näringsliv och utveckling av ett levande centrum. Det ska möjliggöras enligt det förslag till fördjupad översiktsplan för Veberöd fram till år 2040 som kommunstyrelsen nu har sagt ja till. De nya bostäderna bedöms kunna svara mot de behov som väntas uppstå hos framför allt äldre, unga vuxna och barnfamiljer. Veberöds skolor och förskolor väntas täcka behoven som utbyggnationen innebär.

Bostadsbyggande och utveckling av näringslivet på orten ska enligt planförslaget i första hand ske genom förtätning men också genom användning av industri- och åkermark. I arbetet med förslaget har dialog förts med invånare i Veberöd, inte minst unga. I mars 2022 godkändes förslaget av byggnadsnämnden, och nu väntar beslut i kommunfullmäktige.

Förutsättningarna att få arrangera SM-veckan 2027 eller 2028 utreds

Lund har goda förutsättningar att ansöka om ett värdskap för SM-veckan 2027 eller 2028. Det konstaterar en arbetsgrupp i en förstudie där Riksidrottsförbundets riktlinjer har gåtts igenom. Nu har kommunstyrelsen gett kommunkontoret i uppdrag att tillsammans med fritidsförvaltningen, Visit Lund AB och Paraplyorganisationen för idrottsföreningar i Lund (PIL) göra en fördjupad utredning kring förutsättningarna för att ansöka om att arrangera SM-veckan, i egen regi eller tillsammans med Malmö, Landskrona eller annan kommun. Bland annat ska arbetsgruppen titta på om Idrottstråket från Centrala IP/Bollhuset till Klostergården/Källbybadet kan vara huvudområde för tävlingarna.

SM-veckan genomförs varje år med syfte att under en vecka genomföra svenska seniormästerskap i olika idrotter i en och samma stad eller region. Evenemanget är en stor idrottsfest som engagerar hela kommunen och lyfter fram många små idrotter och föreningar.

Lundaförslag: utred den framtida avloppsreningen ytterligare

Frågan om Lunds framtida avloppsrening lyfts i ett Lundaförslag. Enligt förslaget, som har fått 140 röster, bör Lunds kommun göra ytterligare jämförelser mellan alternativen att renovera Källby reningsverk vid Höje å och att leda avloppsvattnet under jord till det framtida reningsverket Sjölunda i Malmö. Någon ytterligare jämförelse ska dock inte göras eftersom kommunfullmäktige i mars beslutat att gå vidare med Källbyalternativet. Det skriver kommunen i ett svar som kommunstyrelsen har ställt sig bakom.

Framtida avloppsrening

Observatoriet blir inget fjärilscentrum

Gör om Observatoriet i Stadsparken till ett pollinatorium, det vill säga ett centrum för fjärilar och andra pollinerande insekter. Det föreslås i ett Lundaförslag som lämnades in i februari 2020 och som har fått 174 röster. Förslaget lämnades även i en idétävling om Observatoriets framtida användning, men ingick inte bland de förslag som bedömdes vara genomförbara. Nu har lundaförslaget slutligen avslagits av kommunstyrelsen, med hänvisning till att Observatoriet enligt ett beslut i kommunfullmäktige i april ska bli hemvist åt Naturskolan.

Frågan om ett pollinatorium är dock inte helt avgjord – kommunstyrelsen uppmanar tekniska nämnden att i dialog med förslagsställaren återkomma med förslag på hur ett sådant kan förverkligas på annan plats än Observatoriet.

Observatoriet i Stadsparken rustas för Naturskolan

Lundaförslag: bygg inte på värdefull åkermark

Förbjud detaljplanelagt byggande på värdefull åkermark för att inte riskera framtida matförsörjning. Det föreslås i ett Lundaförslag som lämnats in i april 2020 och fått 351 röster. Enligt förslaget bör framtida exploatering av mark för bostäder ske på annan mark än högklassad åkermark eller, om detta inte är möjligt, kanske inte alls.

I ett svar till förslagsställaren, som godkänts av kommunstyrelsen, konstateras att det är översiktsplanen som reglerar kommunens hållning till jordbruksmarken. Av gällande plan framgår att den odlingsbara jordbruksmarken är värdefull och behöver skyddas. ”Kommunen ska främst växa genom förtätning i en sammanhållen och resurseffektiv bebyggelsestruktur och jordbruksmarken ska bevaras så långt det är möjligt. Prioriteringen av jordbruksmarken är tydlig i kommunens fortsatta planering. Förslag till reviderad utbyggnadsplan, som föreslår en prioritering av översiktsplanens utbyggnadsområden fram till 2030, innebär en tydlig hushållning med jordbruksmark i förhållande till den samlade utbyggnad som anges i översiktsplanen. I pågående revidering av översiktsplanen slår också de politiska direktiv som beslutats för arbetet tydligt fast att bevarandet av jordbruksmarken även ska prioriteras på längre sikt, i detta fall med sikte på Lund år 2050.”

Ny översiktsplan 2024 – arbete pågår

Uppdaterad:

Dela sidan: