Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Barn- och skolnämnden - aktuella beslut maj 2022

Lokalförändring för Målarstugans förskola, ett Lundaförslag om förskolebussverksamhet samt två remisser från Skolinspektionen. Det är några av de frågor som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 3 maj.

Beslutsunderlag från sammanträdet finns att ta del av här.

Protokollet publiceras på samma sida så snart det är justerat. Här följer kort information om ett urval av ärendena från nämndens sammanträde:

Lokalförändring för Målarstugans förskola

Målarstugans förskola är en förskola på Väster i Lund med ca 30 inskrivna barn. Barn- och skolförvaltningen har genomfört ett arbete kring Målarstugans förskola enligt nämndens lokalförändringsprocess.

Barn- och skolnämnden beslutade, i enlighet med det utskickade förslaget, att avveckla Målarstugans förskola och erbjuda barnen plats på Snickarbackens förskola.

Lundaförslag: Bevara förskolebussen!

Barn- och skolnämnden har tagit emot ett Lundaförslag som gäller förskolebussverksamheten på Grynmalaregårdens förskola. I Lundaförslaget föreslås att barn- och skolnämnden ska verka för att behålla den välfungerande verksamheten.

Barn- och skolnämnden beslutade att besvara Lundaförslaget enligt det förslag som tagits fram av förvaltningen. Av förvaltningens svar framgår bland annat att bussen på Grynmalaregårdens förskola kommer att anpassas för attuppfylla nya miljöregler samt att förskolebussen kommer att fortsätta som reguljär avdelning även till hösten.

Remiss: Ansökan från Montessori Förskolor och Skolor i Sverige AB om godkännande som huvudman för en utökning av befintlig verksamhet med åk 7-9

Montessori Förskolor och Skolor i Sverige AB har till Skolinspektionen inkommit med en ansökan om att utöka sin

verksamhet med årskurserna 7–9. Skolinspektionen har gett Lunds kommun möjlighet att yttra sig.

Barn- och skolnämnden beslutade att lämna yttrande över remissen enligt det förslag som tagits fram av förvaltningen. Förvaltningen har sammanfattningsvis bedömt att en etablering av årskurserna 7–9 enligt ansökan inte skulle medföra några större negativa konsekvenser för kommunen, varken organisatoriskt, ekonomiskt eller pedagogiskt.

Remiss: Skolinspektionens beslut efter regelbunden kvalitetsgranskning på huvudmannanivå

Under hösten 2021 genomförde Skolinspektionen regelbunden kvalitetsgranskning av Lunds kommuns grund- och gymnasieskola. Kvalitetsgranskningen omfattade två områden: huvudmannens analys av studieresultat och trygghet, samt huvudmannens kompensatoriska uppdrag. Skolinspektionen har därefter fattat ett beslut där de identifierat framgångsfaktorer och utvecklingsområden.
Barn- och skolnämnden beslutade att lämna redovisning till Skolinspektionen enligt det förslag som tagits fram av förvaltningen. I redovisningen beskrivs hur arbete med myndighetens identifierade utvecklingsområden

har genomförts samt åtgärder som vidtagits för att leva upp till myndighetens kvalitetskriterier.

Mer om barn- och skolnämnden

Samtliga sammanträdeshandlingar som kallelser, beslutsunderlag och protokoll till barn- och skolnämndens möten, samt sammanträdestider för året, finns tillgängliga här.

Kontaktuppgifter till politiker i barn- och skolnämnden hittar du här.

Uppdaterad:

Dela sidan: