Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kommunfullmäktige – aktuella beslut i april 2022

Ombyggnationer av Häckebergaskolan och Polhemskolan samt kommunens årsredovisning för 2021. Det är några av de ärenden som behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga på sidan möten.

Möten och protokoll

Häckebergaskolan får större kök och ny idrottshall

Häckebergaskolan i Genarp byggs om och får en ny idrottshall, har kommunfullmäktige beslutat. Skolans nuvarande idrottshall görs om till matsal, och nuvarande matsal blir en del av skolans kök. Den nya idrottshallen kommer att göra det möjligt för befintliga föreningar att växa och utvecklas, och dessutom för nya föreningar att etablera sig.

Investeringen beräknas till 111 miljoner kronor. Därtill avsätts medel för kostnader för paviljonger och sanering på 13,1 miljoner kronor.

Polhemskolan byggs om – ska stå klar 2024

Kommunfullmäktige har beslutat att renovera Polhemskolan. Byggnad 2 och 9, som uppfördes 1960 respektive 1991, har ändrats flera gånger genom åren och ska nu byggas om. I dag kan byggnadernas ytor inte kan användas på bästa sätt, men den nya planlösningen medför att korridorerna breddas och att alla lokaler blir tillgängliga utan att passera genom undervisningssalar. Det blir dessutom fler grupprum och studieplatser, bättre uppehållsytor för eleverna och bättre personalutrymmen. Samtidigt förbättras brandsäkerheten och energieffektiviteten.

Byggprojektet beräknas kosta 63 miljoner kronor och väntas vara klart år 2024. Under byggtiden ska 570 teknikelever tillfälligt omlokaliseras till Hedda Anderssongymnasiet.

Årsredovisning för Lunds kommun 2021 godkändes

Lunds kommuns årsredovisning för år 2021, där även kommunens helägda bolag ingår, har godkänts av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige gav också ansvarsfrihet åt kommunstyrelsen, nämnder och fullmäktigeberedningar. Innan dess hade kommunrevisionen tillstyrkt både godkännandet av årsredovisningen och beviljandet av ansvarsfrihet.

Årsredovisningen består av förvaltningsberättelse, drifts- och investeringsredovisning, resultaträkning, kassaflödesanalys, balansräkning, noter, sammanställda räkenskaper samt verksamhetsredovisning för kommunen och dess bolag. En genomförd analys av verksamhetsåret 2021 visar att kommunkoncernen och kommunen i hög grad bedöms arbeta i riktning mot kommunfullmäktiges mål och fokusområden. Av nio kommunfullmäktigemål bedöms fyra vara i hög grad uppfyllda och fem mål delvis uppnådda. För flera av kommunfullmäktigemålen uppges pandemin ha haft en negativ inverkan, vilket har lett till en lägre måluppfyllelse än vad som annars skulle ha varit fallet.

Årsredovisning 2021

Uppdaterad:

Dela sidan: