Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Socialnämnden – aktuella beslut april 2022

Kvalitetsredovisningen och patientsäkerhetsberättelsen för 2021 är ett par av de ärenden som togs upp på socialnämnden under sammanträdet den 20 april. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa ärenden.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webbplatsen.

Kvalitetsrapport för 2021

Socialnämnden beslutade att anta kvalitetsrapporten, vars syfte är att beskriva hur förvaltningen bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete samt redovisa aktuella resultat. God kvalitet inom socialtjänsten innebär enligt Socialstyrelsen att arbetet är kunskapsbaserat, säkert, rättssäkert, riskförebyggande, individanpassat, jämlikt och tillgängligt.

Nettokostnaden för individ- och familjeomsorg mätt i kronor per invånare är påtagligt lägre i Lund än för övriga större städer och riket. Hela förvaltningen har arbetat aktivt med kvalitet och det verkar finnas ett samband mellan lägre kostnader och att uppfylla många av Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer.

Socialförvaltningen arbetar aktivt och strukturerat med att utveckla professionerna samt ett kunskapsbaserat arbetssätt. Det görs bland annat genom ett strukturerat introduktionsprogram för nya medarbetare, kunskapsresor där medarbetare får verktyg för att utveckla kunskapen inom sitt område, verksamhetsutveckling enligt en evidensbaserad metod samt en årlig trend- och omvärldsanalys.

Rätten att överklaga beslut är viktig i socialtjänstlagen. Cirka 90 procent av de överklaganden som görs handlar om beslut om försörjningsstöd. Under 2017–2020 ändrade socialnämnden cirka 10 procent av besluten i enlighet med klagandes begäran, resten gick till domstol. Förvaltningsrätten gav den klagande rätt i 1 procent av fallen vilket tyder på att Lund följer lagstiftningen väl.

Under pandemiåren 2020 och 2021 har antalet rapporter enligt lex Sarah sjunkit avsevärt. Under 2021 har utredningarna bland annat lyft fram sekretessbrister, missade rutiner och insatser som inte verkställts.

Det senaste året har det kommit in 25 inlägg via förbättringssystemet Tyck till. De flesta inläggen på Tyck till är kritik eller missnöje från brukare eller deras anhöriga. Klagomålen gäller oftast hur socialförvaltningen arbetar i individärenden med utredningar, bedömningar och beslut.

Patientsäkerhetsberättelse för 2021

Socialnämnden beslutade att anta patientsäkerhetsberättelsen, som beskriver kvalitetsarbetet för den hälso- och sjukvård som erbjuds patienter inom socialpsykiatrins boenden och boendestöd.

Under 2021 fortsatte pandemin att påverka verksamheten. Socialpsykiatrin hade aldrig något utbrott inom socialpsykiatrin där många brukare smittades och de flesta boende och medarbetare har valt att vaccinera sig.

Brukarna blir allt äldre på de särskilda boendena, vilket kan medföra ett ökat behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i verksamheten. Det påbörjades en genomlysning under 2021 av hur vi har organiserat hälso- och sjukvården för att se om det behöver göras förändringar.

Ingen avvikande händelse bedömdes ha medfört en vårdskada under 2021. 34 avvikelser klassificerades som risk för vårdskada. De händelser som har inneburit risk för vårdskada har haft samma bakomliggande orsak och leder till utbildning och repetition med medarbetarna kring gällande rutiner.

Här hittar du samtliga sammanträdeshandlingar.

Kommande möten och ledamöter i socialnämnden.

Uppdaterad:

Dela sidan: