Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Byggnadsnämnden – aktuella beslut i april 2022

Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden bland annat att två planprogram ska tas fram, för Södra Sandbys centrum och för ett större område på Norra Fäladen. Nämnden besvarade även ett Lundaförslag och beslutade om en plan för klimatneutralt byggande.

Här hittar du alla handlingar

Lund ska bygga mer klimatneutralt

En plan för klimatneutralt byggande och anläggning har tagits fram i ett förvaltnings- och bolagsövergripande samarbete. Planen beskriver principer för att nå ett klimatneutralt byggande, det slås fast bland annat att kommunen i i större utsträckning ska arbeta med återbruk av byggmaterial. När kommunen bygger nytt ska klimatpåverkan minska. Nämnden var positiv till planen, nu går den vidare till kommunstyrelsen och efter det preliminärt på remiss.

Ingen gratis handläggning när elbilsladdning kräver gemensamhetsanläggning

Lunds lantmäterimyndighet har inte möjlighet att ta bort avgiften för att handlägga ärenden om att bilda gemensamhetsanläggning för elbilsladdning. Det blir byggnadsnämndens svar på ett Lundaförslag.

Att inte ta betalt för handläggningen skulle strida mot två principer, nämligen att en lantmäterimyndighet ska få betalt för sin myndighetsutövning av den som har sökt den eller har nytta av den, och att det ska vara lika i hela landet. För att ändra lantmäteritaxan kan en översyn av den nuvarande avgiftsmodellen göras, detta är dock en fråga för regeringen.

Det är bara aktuellt att lantmäterimyndigheten ska handlägga frågan om elbilsladdning om det är flera fastigheter gemensamt som vill sätta upp laddare, för enskild laddare på egen tomt berörs man inte.

Fler bostäder i Dalby centrum

Byggnadsnämnden beslutade ge Lantmännen Handelsfastigheter positivt planbesked för att förtäta Dalby centrum med fler bostäder. Först kommer stadsbyggnadskontoret att ta fram ett övergripande planprogram för en större del av bykärnan, för fler fastigheter än Lantmännens, därefter tas ett förslag på ny detaljplan fram. Arbetet kommer att starta under andra halvan av 2022.

Först planprogram när Norra Fäladen ska utvecklas

Två fastighetsägare, Lunds kommuns fastighets AB (LKF) och Fäladens Parkerings AB, har var för sig ansökt om planbesked för att kunna bygga bostäder vid Svenhögsvägen på Norra Fäladen. Byggnadsnämnden beslutade att stadsbyggnadskontoret först ska ta fram ett planprogram för ett större område. Det kommer att ange övergripande riktlinjer för utvecklingen av stadsdelen och ligga till grund för framtagandet av nya detaljplaner i området.

Uppdaterad:

Dela sidan: