Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Tekniska nämnden - aktuella beslut april 2022

Nämndens möte hölls i Södra Sandby och föregicks av en öppen del där medborgarna kunde ställa frågor till politiker och tjänstepersoner. Under det ordinarie mötet behandlades bland annat ett Lundaförslag, en bussförbindelse till Skrylle, ärenden om markanvisning respektive markreservation samt försäljning av mark för bostadsbyggande. Nämnden diskuterade även utvecklingen av den nyinköpta fastigheten Hasslemölla i Veberöd.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben. Observera att det kan dröja upp till två veckor efter mötet innan protokollet publiceras.
Här hittar du alla handlingar

Lundaförslag – hundrastgård med högre stängsel

Det behövs en stor hundrastgård med högre stängsel än standard, anpassad för större hundar. Det menade förslagslämnaren, och angav skogsområdet mellan Dalby och Södra Sandby som lämplig plats. Nämnden besvarar Lundaförslaget med att det saknas lämplig kommunalägd mark i skogen mellan Dalby och Södra Sandby och därför kan en större hundrastgård inte anläggas där. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att beakta önskemålet i framtida planering för hundrastgårdar.

Skrivelse – tillköp av bussförbindelse till Skrylle

Tekniska förvaltningen bör fortsatt arbeta tillsammans med Skånetrafiken för att utveckla busstrafiken till Skrylle-området enligt en skrivelse från Miljöpartiet till tekniska nämnden, som svarar att en utökning av sommartrafiken med linje 159 är redan planerad för perioden 2022–2024. Att utöka busstrafiken utanför sommartrafiken ryms däremot inte i befintlig budget. Tekniska nämnden gav förvaltningen i uppdrag att fortsatt arbeta tillsammans med Skånetrafiken och bussentreprenören med att utveckla trafiken.

Köpeavtal och arrendeavtal avseende del av Stenkrossen 2 till Gullefjun Gul Fastighet 3 AB, (Helägt dotterbolag till Nordr Sverige AB)

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att sälja en del av fastigheten Stenkrossen 2 till Gullefjun Gul Fastighet 3 AB för 52 miljoner kronor. Fastighetsägaren är ett helägt dotterbolag till Nordr Sverige AB, som har ett gällande markanvisningsavtal med Lunds kommun för den aktuella tomten. På fastigheten huserade tidigare förskolan Arken. Den gällande detaljplanen, som även omfattar Råbykungen 3, möjliggör för nya byggrätter för cirka 350 bostäder, förskola, centrumverksamhet, idrott samt ett nytt park- och torgområde med multisportplan. Detaljplanen vann laga kraft i juni 2021.

Markreservation till Hemsö avseende ”Nationellt Centrum för Idrott och Folkhälsa”(NCIF)

Tekniska nämnden föreslår till kommunstyrelsen att kommunen stödjer förslaget att ge Hemsö Fastighets AB en markreservation för att bygga ett nationellt centrum för idrott och folkhälsa nära Källbybadet. Centrumet ska innehålla både inomhus- och utomhusytor för rörelse och erbjuda fysisk träning, utbildning och forskning. Innan bygget kan startas ska markreservationen följas upp med ett markanvisningsavtal. Ett planprogram följt av en ny detaljplan ska också tas fram. Först därefter kan en eventuell markförsäljning till Hemsö ske.

Försäljning av fastigheten Lund Skymningen3 till Siegel Architecture AB

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att den sista byggrätten i kvarteret Skymningen direktanvisas och säljs till Siegel Architecture AB, till ett pris av 5 280 000 kronor. Fastigheten Skymningen 3 är en mindre så kallad påbyggnadsbyggrätt om cirka 1 000 kvadratmeter BTA (bruttoarea), belägen på parkeringshuset Auroras södersida. Byggaktörens avsikt är att bygga bostadsrätter i form av ett konceptboende för musikintresserade.

Markanvisning fastigheten Gryningen 5 i Brunnshög till Peab AB

Tekniska nämnden föreslår till kommunstyrelsen att godkänna en markanvisning i Brunnshög till Peab AB som vill bygga kontorshus i fem våningar med centrumaktiviteter i bottenvåningen. Byggrätten används idag som etableringsytor för Peabs pågående bostadsbygge inom fastigheten Gryningen 3. Peabs planerade kontorsfastighet på Gryningen 5 ska bland annat erbjuda ett offentligt tillgängligt ”vardagsrum”/entréhall som en social hållbarhetsåtgärd. Kontorshuset ska också innehålla en restaurang som är öppen för allmänheten. Målet är att närma sig en klimatneutral byggnad, som följer processen i LFM 30 (Lokal färdplan Malmö 2030).

Strategi för Hasslemölla och Veberöd 8:30

Tekniska nämnden lämnar vidare till kommunstyrelsen ett förslag till handlingsplan för fastigheterna Hasslemölla 1:1 och Veberöd 8:30. Fastigheterna som köptes in under 2020 ligger i anslutning till Veberöds tätort och planeras att användas till ekologiskt jordbruk, rekreation, friluftsliv och ökad biologisk mångfald.

Efter dialog med föreningar, näringsliv och byaråd under 2021 har tekniska förvaltningen arbetat fram en strategi med handlingsplan för byggnaderna. Hasslemölla gård föreslås utvecklas till en nod för friluftsliv i östra delen av Lunds kommun för bybor, kommuninvånare och besökare, med till exempel café, information, toaletter, tillgängliggjord gårdsslinga, vandringscentral med mera.

Strategin visar hur arbetet kan drivas vidare och innehåller även förslag på ansvariga nämnder för det fortsatta arbetet med fastigheterna. Nämnden uppmanar kommunstyrelsen att fortsätta bereda scenario 1 som ett huvudalternativ, och att:

- att kommunstyrelsen inleder en dialog med Sjöbo och Eslövs kommuner angående förutsättningarna för att Hasslemölla skulle kunna inrymma en nod/kontor för Biosfärsområde Vombsjösänkan

- att kommunstyrelsen samråder med länsstyrelsen i Skåne län angående lämplig skyddsform som bevarar de biologiska värdena på fastigheterna Hasslemölla 1.1 och Veberöd 8:30

- att investeringar kopplade till naturvård och friluftsliv i form av informationsplatser, stigar, grillplatser, parkering med mera som beräknas uppgå till cirka sex miljoner kronor genomförs under 2023 eller senast 2024

Här hittar du alla handlingar

Uppdaterad:

Dela sidan: