Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kommunstyrelsen – aktuella beslut april 2022

Permanenta idrottshallar på Bollhuset, ombyggnation av Häckebergaskolan och Polhemsskolan samt framtida användning av Observatoriet i Stadsparken. Det var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om på sitt sammanträde den 6 april 2022.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår hittar du på:

Möten och protokoll

Observatoriet i Stadsparken rustas för Naturskolan

Observatoriet i Stadsparken står tomt och kommunstyrelsen har gett kommunkontoret i uppdrag att redogöra för hur Naturskolan skulle kunna vara en del av utvecklingen av Observatoriet samt att kostnadsberäkna förslaget. Barn- och skolnämnden ansvarar för Naturskolan som är ett kommungemensamt resurs- och utvecklingsteam för alla förskolor och skolor i kommunen med uppdrag att stödja och stimulera skolutveckling inom områdena naturvetenskap, teknik och lärande för hållbar utveckling. Med Naturskolan som basverksamhet i Observatoriet skapas en pedagogisk upplevelsemiljö. Lunds kommuns hållbarhetsarbete förstärks och en ny mötesplats blir tillgänglig genom att även kommunens övriga verksamheter kan boka lokalen för möten vid tider då den inte används av Naturskolan.

Kommunstyrelsen har beslutat godkänna en upprustning av Observatoriets plan 1 för att inrymma Naturskolan. Barn- och skolnämnden får utökade resurser för att möjliggöra ett breddat uppdrag för Naturskolan samt hyra för Observatoriets plan 1. Naturskolans utökade uppdrag innebär att de även ska arbeta med pedagogik kring bebyggd miljö.

Förslag till näringslivsprogram uppdaterat efter remissrunda

Lunds kommuns näringslivsprogram är ett av flera verktyg för att förverkliga och konkretisera kommunens vision ”Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet”. Programmet innehåller sju prioriterade områden med inriktningsmål som kommunen har rådighet över. Målet är att uppnå ett innovativt och hållbart näringsliv genom att hela kommunen arbetar med att skapa de bästa förutsättningarna för att starta, driva och utveckla företag som i förlängningen skapar fler arbetstillfällen.

Ett förslag på nytt näringslivsprogram för 2022-2030 har varit på remiss hos företagarföreningar, intresseorganisationer och myndigheter som fått möjlighet att tycka till om innehållet. I sina svar skriver remissinstanserna att den övergripande ambitionen och riktningen generellt sett svarar väl mot den egna synen på hur näringslivsklimatet i Lund ska kunna stärkas ytterligare. Somliga efterfrågar en tydligare koppling till andra befintliga styrdokument, som exempelvis Lunds kommuns policy för hållbar utveckling, Program för styrning, Agenda 2030 och programmen för social respektive ekologisk hållbarhet. Vissa lyfter det som positivt att programmet inte sätter stad och landsbygd i motsatsförhållande, utan att det snarare visar på ett ömsesidigt beroende.

Förslaget har nu reviderats och därefter godkänts av kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet om det nya näringslivsprogrammet.

Planuppdrag för permanenta idrottshallar på Bollhuset

Kommunstyrelsen har beslutat att hos byggnadsnämnden begära att genom detaljplan pröva om det är lämpligt att utveckla fastigheten Lund Väster 3:2 (Bollhuset) med permanenta idrottslokaler för Svaneskolan och Hedda Anderssongymnasiet. Det ska också undersökas om det är lämpligt att komplettera fastigheten med centrumfunktioner och bostäder. Kommunkontoret ges nu i uppdrag att i samverkan med berörda förvaltningar genomföra en fördjupad utredning av fastigheten Lund Väster 3:2, samt att under 2022 avsätta 1 250 000 kronor ur kommunstyrelsens reserverade medel för tillkommande lokalkostnader för en fördjupad utredning och för att påbörja arbete med detaljplan.

Svaneskolan och Hedda Anderssongymnasiet har tillsammans behov av två fullstora idrottshallar. Därför uppförs temporära hallar under 2022 på Bollhusets parkering. Parallellt är det nödvändigt att börja planera för permanenta hallar. Dessa bör ligga på rimligt gångavstånd från skolorna och ge synergieffekter ur ett förenings- och stadsutvecklingsperspektiv. Bollhuset är i dåligt skick men har ett centralt läge som är nära Polhemskolan, Hedda Anderssongymnasiet och Svaneskolan. Kommunkontoret önskar ta ett helhetsgrepp om fastigheten och utreda om tomten har potential att möta skolornas behov av idrottslokaler, delar av föreningslivets behov och samtidigt utvecklas med bostäder och centrumfunktioner. Detta är anledningen till att utvecklingsmöjligheten nu prövas genom detaljplan.

Polhemskolan ska byggas om

Kommunfullmäktige föreslås godkänna en beställning för ombyggnation av Polhemskolans byggnad 2 och 9. Med förslaget om beslut följer en indexerad investeringsram om 63 miljoner kronor.

Byggnad 2 och 9 på Polhemsskolan är sammanbyggda och har under åren byggts om och ändrats flera gånger. I dag har byggnaden en planlösning som inte drar nytta av ytorna på bästa sätt. Dessutom är byggnaden i dåligt skick. En förändrad planlösning skulle ge bredare korridorer, tillgång till alla lokaler utan genomgång genom undervisningssalar, fler grupprum och studieplatser, bättre uppehållsytor för eleverna samt bättre personalutrymmen. En del i projektet är att öka brandsäkerhet och energieffektivitet. Främsta syftet med ombyggnationen är att anpassa byggnaden för de 570 teknikelever på Polhemskolan som har daglig undervisning där, så att de får en mer ändamålsanpassad och säker lärmiljö. Berörda elever kommer att omlokaliseras tillfälligt till Hedda Anderssongymnasiet medan ombyggnationen genomförs.

Häckebergaskolan får större kök och ny idrottshall

Kommunstyrelsen vill att kommunfullmäktige beslutar att godkänna en beställning av ny idrottshall och ombyggnation av Häckebergaskolan i Genarp, att ge servicenämnden i uppdrag att genomföra byggnationen, att godkänna en indexerad investeringsram för projektet om 111 miljoner kronor, att driftmedel avsätts för kostnader för paviljonger och sanering på 13,1 miljoner kronor, att barn- och skolnämnden samt kultur- och fritidsnämnden ersätts för ökade lokalkostnader, och att finansiering beaktas i arbetet med ekonomi- och verksamhetsplan för 2024–2026.

Den befintliga idrottssalen på Häckebergaskolan föreslås byggas om till matsal. Nuvarande kök utökas till att omfatta ytorna som i dag disponeras för kök och matsal. Idrottssalen ersätts med en ny fullstor idrottshall. Efter ombyggnationen kommer matsalen att vara anpassad till skolans kapacitet. Den nya idrottshallen ska ge utrymme för befintliga föreningar att utvecklas och för nya föreningar att etablera sig.

Nej till förbud mot fyrverkerier på nyårsafton

Kommunstyrelsen har tagit emot ett Lundaförslag om att för alltid förbjuda fyrverkerier på nyårsafton, med hänvisning till att det är farligt, att de utgör en fara för hundar samt att de inte är bra för vare sig miljön eller klimatet. Lundaförslaget har fått 389 röster.

Kommunstyrelsen har beslutat att inte föreslå kommunfullmäktige några ytterligare begränsningar i de lokala ordningsföreskrifterna vad gäller användning av fyrverkerier.

Lundaförslag: Informera invånare på platsen för bebyggelse

Ett Lundaförslag föreslår att kommunen ska informera om det som planeras i ett tidigt skede så att invånare hinner reflektera över vad som planeras och inte överraskas av nyheten och agerar i affekt. Lundaförslaget hade fått 113 röster. Kommunstyrelsen anser Lundaförslaget besvarat med hänvisning till vad kommunkontoret anfört om ärendet vid beredningen:

I dag finns ett nyligen implementerat koncept med skyltar som kallas ”Område i utveckling”. Det handlar om skyltar av mer allmän karaktär som primärt används i ett tidigare skede än samråd och som berättar att detta är en plats eller ett område där det kommer att hända saker de närmaste åren. Texten på skyltarna är mer generell och syftet är att hänvisa medborgaren till lund.se där mer information finns. Ju tidigare en skylt sätts ut desto osäkrare är kommunikationen och då är det bättre att hänvisa till lund.se där informationen kan uppdateras löpande. Det viktiga är att informera om att det är en plats eller ett område där förändringar kommer att ske.

Skyltkonceptet ”Område i utveckling” besvarar i stort sett samma önskemål som efterfrågas i Lundaförslaget. En implementering av konceptet på fler förvaltningar ger möjlighet att i ett tidigt stadium informera om att förändringar är på gång, vilka de är samt vilka möjligheter det finns att påverka. I samband med en bredare implementering ska också tydliga riktlinjer för hur skyltarna ska se ut tas fram så att de ges ett enhetligt intryck.

Evenemangsstöd för Lundaspelen 2022-2023 – men inte för inställda spel 2021

LUGI Handboll och IK Eos ansökte båda i januari 2022 om retroaktivt ekonomiskt stöd med anledning av att Lundaspelen under 2021, för andra året i rad, ställdes in på grund av covid-19-pandemin. Föreningarna ansökte kort därefter om evenemangsstöd för 2022-2023 års Lundaspelen.

Kommunstyrelsen beviljar stöd om 1 080 000 kronor till IK Eos och 1 540 000 kronor till LUGI Handboll, men avslår stöd för inställda Lundaspelen 2021, då det saknas förutsättningar för kommunen att betala ut den formen av retroaktivt stöd för inkomstbortfall. Klubbarna har dock möjligheten att söka statligt stöd för ändamålet.

Eftersom Lundaspelen är viktigt för Lunds kommun, och då evenemanget går väl i linje med kommunens evenemangsstrategi och program för social hållbarhet, är det motiverat att bevilja klubbarna evenemangsstöd för 2022-2023 års Lundaspelen.

Finansiering sker från kommunstyrelsens reserverade medel till förfogande 2022.

Årsredovisning för Lunds kommun 2021 godkändes

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner Lunds kommuns årsredovisning för år 2021, och överlämnar samtidigt årsredovisningen till kommunfullmäktige och kommunrevisionen. Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen besluta om årsredovisning och ansvarsfrihet året efter det år redovisningen avser. Kommunkontoret har för 2021 sammanställt årsredovisning för Lunds kommun och dess bolag.

Uppdaterad:

Dela sidan: