Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Vård- och omsorgsnämnden - aktuella beslut i mars 2022

Heldygnskoncept för måltider, årsanalys och idéburet offentligt partnerskap om sociala aktiviteter på träffpunkt.  Det var några av ärendena som vård- och omsorgsnämnden behandlade på sitt sammanträde den 14 mars. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa. 

Samtliga sammanträdeshandlingar finns tillgängliga på lund.se

Det kan dröja upp till två veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Information om heldygnskonceptet för måltider i ordinärt boende gemensam information/nämnd med servicenämnden

Vård- och omsorgsnämnden fick tillsammans med servicenämnden gemensam information om pilotprojektet som handlar om måltider för äldre i ordinärt boende. Ett syfte är att minska eller förebygga risken för undernäring bland äldre. Förutom information om resultatet av de utvärderingarna som gjorts hittills, så bjöds även båda nämnderna på provsmakning av vissa rätter som erbjuds inom heldygnskonceptet.

Årsanalys 2021

Förvaltningen redovisade sammanfattningen av föregående år för vård- och omsorgsnämnden. 2021 var ett utmanande år där medarbetare utförde många ovärderliga insatser på alla nivåer.

Fokus låg till största delen på basuppdraget. Några långsiktiga uppdrag fick stå tillbaka och vissa uppdrag fick pausas helt och hållet. Uppföljningar visar att brukare är nöjda och upplever generellt en god kvalitet.  Trots att det ansträngda

läget varat under en så lång period har nämndens utvecklingsarbete inom flera områden som mat och

måltider, digitalisering, verksamhetsutveckling och bostadsplanering fortgått.

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med PRO Lund om sociala aktiviteter på Träffpunkt Virvelvindsvägen

Vård- och omsorgsförvaltningen och PRO Lund har i samråd utarbetat ett förslag till idéburet offentligt partnerskap (IOP)för åren 2022-2023. Förslaget innehåller samarbete kring sociala aktiviteter som utgår från Träffpunkten på Virvelvindsvägen på Klostergården. Vård- och omsorgsnämnden beslutade att ge vård- och omsorgsdirektören i uppdrag att teckna överenskommelse om IOP mellan vård- och förvaltningen och PRO Lund för åren 2022-2023 samt att IOPn ska redovisas till nämnden senast under det första kvartalet 2023.

Samtliga sammanträdeshandlingar från tidigare sammanträden kan du läsa här

Uppdaterad:

Dela sidan: