Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kultur- och fritidsnämnden - aktuella beslut i mars 2022

Stöd med anledning av kriget i Ukraina, överföring av Skolbibliotekscentralen och flexiblare regler kring Musikchecken behandlades på kultur- och fritidsnämndens sammanträde 24 mars.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Stöd till civilsamhället med anledning av kriget i
Ukraina

Kultur- och fritidsnämnden beslutade att avsätta 100 000 kr för en tillfällig bidragsform med anledning
av kriget i Ukrainaser. Detta för att civilsamhället snabbt ska kunna söka medel för att i ett första läge kunna tillgodose barns rätt till en meningsfull fritid genom enkla kostnadsfria fritidsaktiviteter, likt grundtanken i Lov i Lund.

Överföring av ansvar för Skolbibliotekscentralen

Skolbibliotekcentralen (SBC) är en central resurs för skolbiblioteken inom grundskolorna i Lund. SBC ger bland annat konsultativt stöd och driver nätverk kring skolbiblioteksfrågor. Kultur och fritidsnämnden ansvarar idag för Skolbibliotekcentralen, som därmed är den enda av kommunens skolbiblioteksverksamheter, som inte
organiseras under någon av skolförvaltningarna. Nämnden ställde sig nu bakom förslaget om att överföra ansvar för skolbibliotekscentralen till barn- och skolnämnden. Det innebär att förslaget nu lämnas vidare till kommunstyrelsen för beredning och eventuellt slutgiltigt beslut i kommmunfullmäktige.

Ta fram nya regler för Musikchecken

I juni 2021 fick förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att ersätta suzukilinjen på Kulturskolan och inkludera suzukiundervisning i musikchecken. Förvaltningens bedömning var att frågan hänger ihop med en rad större frågor kring musikchecken och dess relation till och konsekvenser för den kommunala Kulturskolan. En större utredning gjordes framgår ett antal områden som behöver arbetas vidare med. Det föreslogs att förvaltningen ska utreda vidare en förändring av auktorisationsvillkoren i musikchecken med fokus på större flexibilitet, och att detta även ska inkludera möjligheten att komplettera dagens system med ett system
för ersättning för grupp- och ensemblespel. Kultur- och fritidsnämnden beslutade därför att uppdra åt förvaltningen att återkomma med förslag på hur förändrade auktorisationsvillkor med fokus på större flexibilitet kan utformas samt även lämna förslag på upplägg där nuvarande ersättningar kompletteras med ett system för
ersättning för grupp- och ensemblespel.


Uppdaterad:

Dela sidan: