Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Byggnadsnämnden – aktuella beslut mars 2022

Under torsdagen gav byggnadsnämnden klartecken till Science Center som blir ett nytt besöksmål i norra Brunnshög. Andra ärenden som man beslutade om var bland annat den fördjupade översiktsplanen för Veberöd, ett arkitekturprogram och flera bygglov.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Arkitekturprogram på gång

Ett steg på vägen mot ett arkitekturprogram för Lund togs under torsdagen. Programmet ska fungera som vägledning och stöd, både för de som vill bygga i Lund och för kommunens egna tjänstepersoner och politiker. Nu går frågan vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Långsiktig plan för Veberöd är godkänd – nu väntar antagande

Fördjupningen av översiktsplanen för Veberöd visar hur vi kan utveckla centrum, bevara grönområden och bygga 1200 nya bostäder innan 2040. Veberöd föreslås främst kompletteras med flerbostadshus och radhus nära busshållplatser inom tätortsgränsen.

Byggnadsnämnden har godkänt planen och ärendet planeras nu tas upp för antagande i kommunfullmäktige innan sommaren.

Planer på idrotts- och folkhälsocenter

Nämnden gav positivt planbesked till byggaktören Hemsö som vill bygga ett nationellt centrum för idrott och folkhälsa nära Källbybadet. Centrumet ska innehålla både inomhus- och utomhusytor för rörelse och erbjuda fysisk träning, utbildning och forskning.

Stadsbyggnadskontoret inleder arbetet med att ta fram ett planprogram för att övergripande utreda hur området och omgivningarna ska disponeras på bästa sätt, som ett senare steg kommer en ny detaljplan tas fram. Ett annat steg på vägen till förverkligande blir att kommunen ska komma överens med byggaktören om markköp.

Klartecken för nytt besöksmål i Brunnshög

Byggnadsnämnden sa ja till planerna på ett vetenskapligt besökscenter i norra Brunnshög. Det blir ett pedagogiskt fönster för allmänheten in mot ESS och MAX IV. Anläggningen förväntas bli en viktig målpunkt och ska ligga centralt i Science Village, nära till Rydbergs torg och inom synhåll från spårvagnshållplatsen ESS. Detaljplanen som antogs gör det även möjligt att bygga en liten park som knyter ihop Kunskapsparken och Vindarna park.

Inga tillfälliga padelbanor i norra Genarp

En ansökan har kommit in om två tillfälliga utomhusbanor för padel samt en uppställningsyta för husbilar och husvagnar. Ansökan är om tillfälligt lov fram till sommaren år 2031. Byggnadsnämnden har beslutat att avslå ansökan då den strider mot gällande detaljplan och behovet inte bedöms vara tillfälligt.

Nekat planbesked – inga permanenta bostäder vid E22

Fastighetsägaren önskar ändra befintligt hotell, Hotel Planetstaden, till permanenta bostäder. Bostäder har högre krav än hotellverksamhet vad det gäller både dagsljus och buller och enligt stadsbyggnadskontorets bedömning uppfyller inte hotellrummen kraven som ställs för permanenta bostäder.

Byggnadsnämnden följde förvaltningens linje och beslutade om negativt planbesked.

Avslag för bygglovsansökan

Byggnadsnämnden avslog bygglovsansökan som omfattande inre och yttre ändringar av ett hus på fastigheten Drakskeppet 20 på Linero. Sökande uppger i ansökan att syftet är att skapa elva bostäder i byggnaden, med såväl gemensamma som enskilda utrymmen och att de boende ska teckna individuella kontrakt med fastighetsägaren. Stadsbyggnadskontoret tolkar ansökan som att det i själva verket omfattar inredande av ytterligare bostäder, och att enbostadshuset omvandlas till ett flerbostadshus. Detaljplanen för området medger inte flerbostadshus på fastigheten vilket avgjorde byggnadsnämndens beslut att avslå ansökan.

Ärendet om klimatneutralt byggande bordlades.

Uppdaterad:

Dela sidan: