Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Barn- och skolnämnden – aktuella beslut mars 2022

En utvärdering av förskolans och skolans strukturresurssystem, lokalförändringsärenden gällande Fornborgens förskola och Lilla skolan samt ett Lundaförslag gällande fri frukt till barn. Det är några av de frågor som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 22 mars.

Beslutsunderlag från sammanträdet finns att ta del av här.

Protokollet publiceras på samma sida så snart det är justerat. Här följer kort information om ett urval av ärendena från nämndens sammanträde:

Remiss: Utvärdering av skolans strukturresurssystem och dess betydelse för måluppfyllelsen

Resurserna till Lunds kommuns förskolor och skolor fördelas i huvudsak genom en åldersindelad grundresurs som är lika för alla samt en strukturresurs som varierar beroende på socioekonomisk struktur. Under 2021 genomfördes en utvärdering av vilken betydelse strukturresursen har för måluppfyllelsen i de kommunala för- och grundskolorna.

Barn- och skolnämnden har fått utvärderingen på remiss. Nämnden beslutade att lämna ett yttrande över remisshandlingen av vilket det bland annat framgår att nämnden ställer sig positiv till de förslag som lämnas.

Barn- och skolnämnden gav därutöver barn- och skolförvaltningen två uppdrag gällande resursfördelning till förskola och skola. Bland annat ska förvaltningen återkomma med förslag till direktiv för en översyn av resursfördelningsmodellen i de delar som inte omfattas av den nu genomförda utvärderingen.

Lokalförändring Fornborgens förskola

Fornborgens förskola är en förskola med två avdelningar på Gunnesbo i Lund. Barn- och skolförvaltningen har genomfört ett arbete kring Fornborgens förskola enligt nämndens lokalförändringsprocess.

Barn- och skolnämnden beslutade, i enlighet med det utskickade förslaget, att avveckla Fornborgens förskola och erbjuda barnen plats på Uroxens förskola samt att säga upp lokalerna för Fornborgens förskola.

Lokalförändring Lilla skolan

Lilla skolan är en grundsärskola med årskurs 1-6 i centrala Lund. Barn- och skolförvaltningen har genomfört ett arbete kring Lilla skolans grundsärskola enligt nämndens lokalförändringsprocess.

Barn- och skolnämnden beslutade, i enlighet med det utskickade förslaget, att avveckla Lilla skolan och erbjuda eleverna plats på övriga särskolor i Lund samt att säga upp lokalerna för Lilla skolan.

Lundaförslag: Inför frukt till barnen igen

Barn- och skolnämnden har fått ett Lundaförslag som föreslår återinförande av fria fruktstunder för barnen i Lunds kommuns skolor.

Barn- och skolförvaltningen har skrivit ett förslag till svar på Lundaförslaget. Barn- och skolnämnden beslutade att besvara Lundaförslaget med hänvisning till att det redan idag är möjligt för rektorer att besluta om fri frukt.

Mer om barn- och skolnämnden

Samtliga sammanträdeshandlingar som kallelser, beslutsunderlag och protokoll till barn- och skolnämndens möten, samt sammanträdestider för året, finns tillgängliga här.

Kontaktuppgifter till politiker i barn- och skolnämnden hittar du här.

Uppdaterad:

Dela sidan: