Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Socialnämnden – aktuella beslut mars 2022

Principer för kommunal feriepraktik, stängning av Systembolaget den 30 april och plan för tillsyn av serveringstillstånd och tobaksförsäljning är ett par av de ärenden som togs upp på socialnämnden under sammanträdet den 16 mars. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa ärenden.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webbplatsen.

Stängning av Systembolaget på Valborg

Socialnämnden beslutade att förbjuda systembolagen i Lunds tätort att sälja alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat den 30 april, på begäran av polisen.

Sedan 2009 har Lunds kommun varje år beslutat om förbud för systembolagen i Lund att sälja alkoholdrycker på Valborg. De utvärderingar som gjorts genom åren sedan 2009 har visat att de samlade förebyggande åtgärder som polisen och kommunen har utvecklat har haft en positiv effekt. Alkoholrelaterade skador har minskat och den allmänna ordningen i den offentliga miljön har förbättrats. Det förebyggande arbetet från kommunen, polisen, restaurangbranschen och studentorganisationerna inför och under siste april syftar till att försöka dämpa de negativa konsekvenserna av spontanfirandet.

Precis som tidigare år begränsas förbudet till att gälla systembolagen i Lunds tätort; Bangatan, Saluhallen och Traktorvägen.

Utökad målgrupp för feriepraktik för unga

Lunds kommun erbjuder kommunal feriepraktik och subventionerat feriearbete under sommaren till ungdomar med särskilda behov. Nämnden beslutade vid dagens möte om inriktningen för verksamheten från 2022 och framåt vilket innebär att målgruppen utökas till att även omfatta unga med funktionsnedsättning upp till 21 år samt att ersättningsnivån för 2022 är satt.

Feriepraktikverksamheten ska enligt tidigare beslut i socialnämnden riktas till ungdomar med särskilda behov och som går ut grundskolan årskurs 9 respektive årskurs 1 eller 2 på gymnasiet. Med dagens beslut kan även unga med funktionsnedsättning ansöka tills de fyller 21 år. Urvalet av ungdomar görs i samarbete mellan arbetsmarknadskonsulent och socialsekreterare på socialförvaltningen, personal från elevhälsovården inom barn- och skolförvaltningen och utbildningsförvaltningen samt personal från Mariamottagningen, Unga vuxna-mottagningen och BUP. Varje ungdom ombeds också att beskriva sina särskilda skäl i intresseanmälan.

Sommaren 2021 var ungefär hälften av de ungdomar som fick praktikplats prioriterade och resterande platser lottades ut till de ungdomar som inte tidigare haft feriepraktik. Ambitionen är att genom informationsinsatser och samverkan öka andelen ungdomar som prioriteras.

Plan för tillsyn av serveringstillstånd och tobaksförsäljning

I kommunen finns i nuläget 157 serveringsställen med stadigvarande serveringstillstånd. Trots att pandemin fört med sig hårda restriktioner för besöksnäringen syns en stadigt uppåtgående trend för antalet serveringstillstånd.

Socialnämnden ansvarar för tillståndsgivning och tillsyn av serveringstillstånd och försäljningstillstånd för tobak samt tillsyn och kontroll rörande försäljning av folköl, e-cigaretter och receptfria läkemedel. Det kan handla om yttre tillsyn, inre tillsyn och förebyggande tillsyn. Förutom tillsyn arbetar tillståndsenheten med att ge service, utbildning och stöd i dessa frågor till restaurangägare och studentorganisationer.

Tillsynsplanen strukturerar och underlättar verksamheten samt ökar förutsättningarna för att få god effekt av arbetet. Socialnämnden beslutade att anta tillsynsplanen.

Här hittar du samtliga sammanträdeshandlingar.

Kommande möten och ledamöter i socialnämnden.

Uppdaterad:

Dela sidan: