Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Tekniska nämnden - aktuella beslut mars 2022

Tre Lundaförslag, en politisk skrivelse, två igångsättningsbeslut för entreprenader och en markförsäljning var några av de ärenden som stod på agendan för tekniska nämnden den 16 mars. Nämnden tog även beslut om en större satsning på belysning.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben. Observera att det kan dröja upp till 2 veckor efter mötet innan protokollet publiceras.
Här hittar du alla handlingar

Lundaförslag – hundrastgård i Bjeredsparken

Nämnden avslår Lundaförslaget med motiveringen att en hundrastgård här kan störa boende i intilliggande hus. En hundrastgård bör ligga på en plats där så få som möjligt blir störda, och det finns en hundrastgård i Gustavshemsparken, ca 1 km bort. Idag har parken dessutom en bra balans mellan ytor som kan användas fritt, för picknick, spring och lek, och ytor med en viss funktion, som till exempel lekplats och utegym.

Lundaförslag – multisportplan på Linero

Nämnden tar med förslaget om att omvandla en befintlig grusad fotbollsplan till en multisportplan på Linero till den kommande strategin för lek-och aktivitetsytor. Efterfrågan på multiplaner ökar och anläggningar kan ofta finansieras i samband med större renoverings- eller exploateringsprojekt. I nuläget saknas finansiering för en multiplan som beräknas kosta ungefär 1,8 miljoner kronor att anlägga och 150 000 kr/år att underhålla.

Lundaförslag – utegym i Värpinge

Nämnden håller med om att Värpinge saknar utegym och beslutade att förslaget tas med som ett önskemål i kommande strategi för lek-och aktivitetsytor. De flesta utegym på allmän mark finansieras helt eller delvis genom att byggaktörer som bygger bostäder, i nya områden eller som förtätning, betalar för utveckling av angränsande allmänna ytor. Ett utegym kostar ungefär 1,2 miljoner kronor att bygga och 100 000 kr/år i underhåll. I dagsläget finns arton utegym i Lunds kommun, inklusive de som är beslutade att byggas framöver. De närmaste utegymmen finns i Bjeredsparken samt i Stadsparken, båda cirka två kilometer bort.

Skrivelse – sanera skjutbanan i Genarp samt öka tillgängligheten till naturreservatet Risen

Nämnden beslutade att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram en kostnadsberäkning för att sanera den del av skjutbanan som inte används, i enlighet med skrivelsen från Socialdemokraterna i Genarp, och återkomma till nämnden senast september 2022. Förvaltningen fick också i uppdrag att inför sommarsäsongen förbättra informationen vid entrén till naturreservatet Risen vid Medborgarhuset samt förbättra vägvisningen och mötesplatserna till Sandvägens parkering. Förvaltningen ska även inleda dialog med Länsstyrelsen för att utöka antalet p-platser vid södra parkeringen (Heckebergavägen) och Sandvägens parkering samt förbättra tillgänglighet, information och skötsel.

Försäljning av Aspeholm 13 i Genarp till KlaraBo

Lunds kommun säljer fastigheten Aspeholm 13 i Genarp till KlaraBo Sverige AB för 2 202 550 kr. KlaraBo som fick en markanvisning här 2019 planerar att under vår/sommar 2022 börja bygga omkring tjugo hyreslägenheter på fastigheten som gränsar till Heckebergavägen. Försäljningsprocessen inleds med ett arrendeavtal som övergår i försäljning när byggnadsarbetena börjat.

Igångsättningsbeslut Södra Råbylund III - entreprenad

Nämndens igångsättningsbeslut innebär att tekniska förvaltningen kan handla upp en entreprenad för att anlägga gator och gång- och cykelvägar i utbyggnadsområdet Södra Råbylund Söder etapp III. Entreprenaden omfattar även anläggning av en öppen dagvattenkanal genom ett parkstråk och marksanering i ett område. När gatorna är klara anläggs en cirkulationsplats som skapar en säker in- och utfart till Södra Råbylund från Sydöstra vägen.

Igångsättningsbeslut Råbykungen - entreprenad

Tekniska nämnden tog igångsättningsbeslut för en entreprenad som ska göra markförberedande åtgärder i enlighet med antagen detaljplan för Råbykungen och Stenkrossen i Lund. Området ska förtätas med fler bostäder och allmänna ytor ska utvecklas för att till exempel kunna användas av aktiva kulturverksamheter. Inledningsvis måste marken saneras på grund av föroreningar från tidigare verksamheter, men arbetet innebär även rivning och ledningsarbeten.

Förbättrad belysning 2022

Tekniska nämnden gav klartecken för en större satsning på mer och bättre belysning längs de större gång- och cykelstråken i Lund samt på Sankt Hans backar. Satsningen är ett resultat av att kommunfullmäktige i november 2021 beviljade förstärkta anslag för investering i belysning om 15 miljoner kronor. Arbetet innebär både platser med belysning och mer energieffektiv LED-belysning. På Sankt Hans backar monteras detektorstyrd och solcellsdriven belysning som ska minska störningarna för djurlivet. Åtgärderna bygger på en inventering av belysning längs huvudcykelstråk i Lund stad, men även ambitioner inom utvecklingsprogrammet för Sankt Hans backar. Projektet fångar också upp tidigare Lundaförslag vilket innebär att ny belysning längs parkstråket mellan Hardebergaspåret och Kollegieparken samt i ett mindre område invid Höje å med lekplats och gång- och cykelväg.

Här finns fler handlingar från tekniska nämndens möte


Uppdaterad:

Dela sidan: