Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Servicenämnden - aktuella beslut mars 2022

Vid sitt sammanträde den 14 mars behandlade servicenämnden bland annat riktlinjer för arbetet med social hållbarhet samt svar på revisionsrapport om det pågående byggprojektet Hedda Anderssongymnasiet/Nya Svaneskolan.

Sammanträdet inleddes med gemensam information, tillsammans med vård- och omsorgsnämnden, gällande måltider för äldre i ordinärt boende som är ett pilotprojekt som påbörjades 2021 i liten skala. Information gavs bland annat om syftet med projektet, som är att förebygga undernäring bland äldre samt resultatet av de utvärderingar som gjorts hittills. Försöket omfattar i nuläget cirka 35 brukare, som fått heldygnskonceptet beviljat genom vård- och omsorgsförvaltningen. Nämnderna bjöds även på provsmakning av vissa rätter som erbjuds inom heldygnskonceptet.

Utöver detta fick nämnden information om det arbete som bedrivs inom kommunen och förvaltningen med anledning av konflikten i Ukraina samt status i aktuella byggprojekt.

Granskning av byggnation av Hedda Andersson och nya Svaneskolan

Lunds kommuns förtroendevalda revisorer har valt att granska några stora projekt i kommunen. Bakgrunden är att sådana projekt tenderar att ibland bli dyrare än avsett och att ansvaret i projekten ibland varit oklar. Särskilt fokus lägger revisorerna på de förtroendevaldas roll och deras möjlighet att förstå och att följa projektet.

Revisorerna har i revisionsgranskningen av Hedda Andersson och nya Svaneskolan granskat hantering av projektet med fokus på ekonomisk uppföljning. Revisionen har översänt granskningen för yttrande och önskar få svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av vad som framkommit i granskningen och de rekommendationer som har lämnats.

Nämnden beslutade att anta förvaltningens förslag yttrande som sitt eget samt översända yttrandet till kommunrevisionen. Hela texten hittar du i möteshandlingarna – se länk nedan.

Riktlinje för serviceförvaltningens systematiska hållbarhetsarbete

Serviceförvaltningen har tagit fram en riktlinje som beskriver hur hållbarhetsarbetet ska bedrivas för att bidra till att nå Agenda 2030-målen, säkerställa att Krav på miljöledningssystem i Lunds kommun uppfylls samt att hållbarhetsarbetet utvecklas enligt nämndens ambitioner och kommunens hållbarhetspolicy, program och planer. Riktlinjen ska fungera som ett stöd och för att på ett enkelt och strukturerat sätt integrera hållbarhet i förvaltningens verksamheter.

Nämnden beslutade:

  • att godkänna förvaltningens förslag på Riktlinje för serviceförvaltningens systematiska hållbarhetsarbete
  • att riktlinjen ersätter serviceförvaltningens miljöledningsrutiner
  • att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra redaktionella ändringar och tillse att riktlinjen överensstämmer med lagar och andra krav i enlighet med processen för styrande dokument
  • att finansiering sker genom att de resurser som krävs för att driva ett hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjen beaktas i den årlig verksamhetsplaneringen.

Komplettering av rättegångsfullmakt

Servicenämnden tog beslut om rättegångsfullmakt den 13 februari 2019. Nu finns behov av att komplettera denna fullmakt till att även omfatta befullmäktigande för förvaltningsjurist.

Vill du veta mer om servicenämnden?

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun, finns tillgängliga på webben

Här hittar du alla handlingar för servicenämnden.

Kontaktuppgifter till samtliga ledamöter och ersättare i servicenämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: