Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kommunstyrelsen – aktuella beslut mars 2022

Flaggning med den ukrainska flaggan, Lunds framtida avloppsrening och byggandet av Påskagängets skola i Dalby. Det var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om på sitt sammanträde den 2 mars 2022.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår hittar du på:

Möten och protokoll

Ukrainas flagga hissas på Stortorget tills vidare

Ukrainas flagga har dagligen hissats på Stortorget i Lund sedan den 24 februari. Med anledning av Rysslands väpnade angrepp på och invasion av Ukraina vill Lunds kommun visa sitt ovillkorliga stöd till Ukrainas sak. Beslutet fattades av kommunstyrelsens ordförande i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. En enig kommunstyrelse har nu formellt beslutat att medge avsteget från kommunens riktlinjer för flaggning på platsen.

Enligt kommunstyrelsens riktlinjer medges flaggning med utländska flaggor på Stortorget vanligtvis endast vid vänortsbesök eller andra internationella besök. Beslutet om avsteg från riktlinjerna för flaggning gäller tills vidare. Kommunstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att besluta om när den ukrainska flaggan inte längre ska hissas.

Här kan du läsa riktlinjerna för flaggning på Stortorget Pdf, 227 kB.

Vändning om ny avloppstunnel till Malmö

Källby avloppsreningsverk börjar bli gammalt och slitet. För att klara kommunens avloppsrening i framtiden kommer det att krävas investeringar – antingen i renovering eller i en ny anläggning. VA Syd har utrett frågan och de senaste åren har medlemskommunerna Burlöv, Lomma, Lund, Malmö och Svedala fattat inriktningsbeslut om att utöka samverkan kring en gemensam avloppsrening. Denna är tänkt att ske i ett helt nytt reningsverk: Nya Sjölunda i Malmö, dit Lunds avloppsvatten ska ledas i en nedgrävd tunnel. Totalkostnaden beräknas till 12,2 miljarder kronor, varav Lunds del blir 2,759 miljarder kronor eller drygt 22 337 kronor per kommuninvånare.

I december 2021 presenterade Lunds kommun och VA Syd en fördjupad studie om förutsättningarna för att uppgradera Källby avloppsreningsverk för att klara den väntade belastningen fram till 2050. Bedömningen är renoveringen är möjlig att genomföra, att arbetet kommer att ta nio år och att kostnaden för Lunds kommun enligt en grov kalkyl blir 1,2 miljarder kronor, eller 9 717 kronor per kommuninvånare. Samtidigt görs bedömningen att ett helt nytt reningsverk kommer att behövas efter 2060.

Utifrån de ekonomiska kalkylerna föreslår kommunstyrelsen nu att kommunfullmäktige ändrar det tidigare inriktningsbeslutet om att rena Lunds avloppsvatten i Nya Sjölunda, och i stället uppmanar VA Syd att skyndsamt påbörja planeringen för fortsatt drift av Källby reningsverk.

Framtida avloppsrening

Ny skola planeras i Dalby till 2025

Påskagängets skola i Dalby ska bli verklighet till slut. Skolbygget har försenats bland annat på grund av att det behövdes en ny detaljplan, en ammoniaktank på granntomten byggas in och en dagvattendamm flyttas. Sedan beslutet att bygga skolan fattades 2017 har undervisningen skett i tillfälliga lokaler.

Förseningen har också inneburit att investeringskostnaderna stigit. Efter indexreglering och tillkommande kostnader för mark beräknas skolbygget nu kosta 240 miljoner kronor, i stället för 184,7 miljoner kronor som stod i beslutet från 2017.

Eftersom kostnadsökningen överstiger 10 procent krävs ett nytt beslut i kommunfullmäktige innan bygget kan starta. Kommunstyrelsen föreslår därför nu att kommunfullmäktige återigen säger ja till Påskagängets skola.

Den nya skolbyggnaden kommer att ge plats för 400 elever och beräknas vara inflyttningsklar till höstterminen 2025. I projektet ingår även tillagningskök, fritidshem och en fullstor idrottshall.

Den nya skolbyggnaden ska ge plats för 400 elever och beräknas vara inflyttningsklar till höstterminen 2025.

Förskola byggs på Västerbro tack vare markbyte

När utbyggnaden inom Västerbro undersökts har behovet av två till tre nya förskolor med 100–150 barn identifierats. I strategisk lokalförsörjningsplan 2021–2030 finns en förskola inlagd, ytterligare två projekt kommer att behövas längre fram. Nu är en förskola på gång, tack vare ett förslag till avsiktsförklaring mellan Lunds kommun, Lunds kommuns fastighets AB (LKF) och Ikano bostadsutveckling AB. Enligt avsiktsförklaringen, som kommunstyrelsen nu godkänt, ingår bland annat att:

  • Ikano ger LKF rätt att bygga en förskola med sju avdelningar strax söder om Kobjers förskola och väster om Lerbäcksskolan
  • Kobjers förskola flyttar in i den nya förskolan när den är klar, och får därmed både bättre lokaler och en bättre utemiljö
  • Ikano får möjlighet att bygga på tomten där Kobjers förskola ligger i dag
  • LKF ger Ikano rätt att bygga bostadsrätter inom kvarteret Solhällan på Mårtens Fälad, söder om Linebäcks äldreboende och väster om Sandbyvägen.

Nej till skånsk flagg alla dagar om året

Flagga skånskt på Stortorget alla dagar om året. Det föreslår en lundabo i ett Lundaförslag som fått 105 röster. Kommunstyrelsen röstade emellertid ner förslaget, med hänvisning till tidigare antagna riktlinjer för flaggning på Stortorget. Enligt dessa ska den rödgula flaggan vaja över torget endast på skåneländska flaggans dag, som infaller den tredje söndagen i juli varje år.

Uppdaterad:

Dela sidan: