Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Barn- och skolnämnden aktuella beslut mars 2022

Årsanalys för barn- och skolnämndens verksamheter 2021 samt riktlinjer för skolskjuts. Det är några av de frågor som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 1 mars.

Beslutsunderlag från sammanträdet finns att ta del av här.

Protokollet publiceras på samma sida så snart det är justerat. Här följer kort information om ett urval av ärendena från nämndens sammanträde:

Årsanalys 2021

Barn- och skolnämnden ska sammanställa en årsanalys där bland annat det ekonomiska resultatet, måluppfyllelse och händelser av väsentlig betydelse ska redovisas.

I den årsanalys för 2021 som godkändes av nämnden, konstateras att nämnden redovisar ett positivt resultat för året om 83,8 mnkr. Det innebär en budgetavvikelse om tre procent jämfört med kommunfullmäktiges beslutade ram om 2 753,8 mnkr.
Nämnden hade för 2021 sex utvecklingsmål med tillhörande indikatorer. Årsanalysen visar utfallet för dessa utvecklingsmål, samt för det arbete som gjorts med koppling till kommunfullmäktiges fokusområden. Bland annat konstateras att skillnaden i elevers resultat sett till bakgrundsfaktorer ökar för meritvärden men minskar för behörighet. Vidare syns minskade upplevda nivåer av stress hos grundskolans elever, samt förbättrade resultat för elever i behov av särskilt stöd. Arbetet med att minska barngrupps- och klasstorlekar, samt stärka barn- och skolförvaltningens attraktivitet som arbetsgivare redovisas också.

Bland årets händelser av väsentlig betydelse finns bland annat årets skolresultat, där genomsnittligt meritvärde och behörighet till gymnasium ökat för avgångselever i nionde klass. Beslut om ny skolledarorganisation för

förskola, genomförd fördjupad konsekvensanalys av samlad måltidsorganisation för förskola samt genomlysning av beslutsprocessen för grundsärskola lyfts också fram.

I samband med att årsanalysen behandlades godkändes även återrapportering av tidigare beslutade statsbidrag och tilläggsanslag. Förvaltningen fick också ett uppdrag om att närmare följa upp ekonomiskt resultat under en längre tidsperiod.

Riktlinjer för skolskjuts

Barn- och skolförvaltningen har konstaterat ett behov av att se över det regelverk som gällt för skolskjuts sedan 2013. Ett första förslag till nya bestämmelser presenterades för nämnden under våren 2021. Därefter har beslutsunderlaget kompletterats med ett antal utredningar enligt nämndens önskemål.

Ett tydligt regelverk krävs bland annat för att kunna fattat rättssäkra beslut, att få tillgång till ett bättre underlag för beställning av skolskjuts från leverantörer men också för att kunna ställa krav på leverantörer till exempel när det gäller väntetider och restider.
Riktlinjerna för skolskjuts som tagits fram gäller för grund- och grundsärskola. Av de nya riktlinjerna framgår bland annat att elever i behov av skolskjuts behöver ansöka om detta och få sin ansökan prövad genom ett beslut.

Nämnden beslutade att godkänna förvaltningens förslag till nya riktlinjer med några mindre justeringar.

Mer om barn- och skolnämnden

Samtliga sammanträdeshandlingar som kallelser, beslutsunderlag och protokoll till barn- och skolnämndens möten, samt sammanträdestider för året, finns tillgängliga här.

Kontaktuppgifter till politiker i barn- och skolnämnden hittar du här.

Uppdaterad:

Dela sidan: